ОЦІНКА ВПЛИВУ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА СТАН КОМПОНЕНТІВ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
PDF

Ключові слова

ґрунти
атмосферне повітря
забруднення
фітотоксичніть
хлорофіли a і b

Як цитувати

Крайнюков, О., & Каплун, О. (2019). ОЦІНКА ВПЛИВУ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА СТАН КОМПОНЕНТІВ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА. Молодий вчений, 8 (72), 141-148. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-32

Анотація

Представлено результати оцінки впливу металургійного підприємства на стан компонентів природного середовища (на прикладі ПАТ «Нікопольський завод феросплавів»). Для оцінки прилеглої території від ПАТ Нікопольський завод феросплавів було визначено фітотоксичність водної витяжки проб ґрунту та кількісне співвідношення Схл.а до Схл.b у листі клену (лат. Acer). В результаті виробничої діяльності підприємства в атмосферне повітря викидаються такі забруднюючі речовини як: діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, діоксид марганцю та формальдегіди. На території ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» було відібрано проби ґрунту 04.05.2018р., 15.10.2018р. та 29.04.2019р. Для визначення фітотоксичності проб ґрунту експериментальні дослідження проводились із застосуванням культуру ячменю. Визначення фітотоксичних властивостей ґрунту показало, що найбільш забрудненими ділянками за весь період дослідження виявилися осередки у 2,5 км на ПнЗх та 3 км на ПнЗх за 04.05.2018 р. від НЗФ IV (брудні) та III (помірно забруднені) класу якості ґрунтів. 15.10.2018 р. найбільш забрудненими точками відбору виявилися 2,5 км на ПнЗх та 3 км на ПнЗх від НЗФ III (помірно забруднені) класу якості ґрунтів. За 29.04.2019 р. забрудненими точками виявлено 2 км на ПнЗх та ПдЗх III (помірно забруднені) класу якості ґрунтів, 3 км на ПнЗх II (слабко забруднені) класу якості ґрунтів, точка відбору 1,5 км на ПдЗх виявилась найбруднішою IV (брудні) класу якості ґрунтів. За розрахунковими даними вмісту хлорофілу в листі клену спектрофотометричним методом виявлено, що 04.05.2018 року місце відбору 2,5 км на ПнЗх показало найменше співвідношення Схл.а до Схл.b та дорівнює 1,44, а 29.04.2019 року найменше співвідношення Схл.а до Схл.b виявилося у точці 2,5 та 3 км на ПнЗх відповідно дорівнюючи 1,56 та 1,34. Також найменше співвідношення спостерігається на відстані 1,5 км та 2 км на ПдЗх дорівнюючи 1,23 та 1,45. Це свідчить про те, що на цих ділянках атмосферне повітря чинить негативний стресовий вплив на тест-об'єкт, спричинене насамперед негативним впливом металургійного підприємства.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-32
PDF

Посилання

Новиков Н.И. Экологические факторы и их влияние на деятельность и развитие предприятий черной металлургии. Теория и практика общественного развития. 2013. № 2. С. 210–214.

Копач П.І. Аналіз процесів відходоутворення на виробництвах гірнично¬металургійного регіону. Екологія і природокористування. 2012. Вип. 15. С. 118–132.

Звягнцева А.В. Оценка опасности загрязнения атмосферного воздуха промышленных городов Украины. Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. Днепропетровск : ИГТМ НАНУ, 2013. Вип. 109. С. 233–243.

Израэль Ю.А., Гасилина Н.К., Ровинский Ф.Я. Система наблюдений и контроля загрязнений природной среды в СССР. Метеорология и гидрология, 1978. № 10. С. 5–12.

Крайнюков О.М. Біоекологічні методи дослідження аквальних ландшафті. Фізична географія та геоморфологія. Київ : ВЛГ «Обрій», 2013. Вип. 3(71). С. 158–167.

Меннинг У.Д. Биомониторинг загрязнения атмосферы с помощью растений. Ленинград : Гирометеоиздат, 1985. 143 с.

Verna A., Singh S. Biochemical and ultrastructure changes in plant foliage exposed to auto-pollution. Environmental Monitoring and Assessment. 2006. 120. Pp. 585–602.

Davies L., Bates J. W., Bell J. N. B. et al. Diversity and sensitivity of epiphytes to oxides of nitrogen in London. Environmental Pollution. 2007. 146. Pp. 299–310.

Крайнюков О.М., Кривицька І.А. Оцінка екологічного стану антропогенно перетворених ґрунтів. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи : зб. наук. праць міжнар. конф. (Львів, 15-20 травня 2019 р.). Львів, 2019. С. 248–253.

Авксентьєва О.О., Жмурко В.В., Щоголєв А.С., Юхно Ю.Ю. Фізіологія та біохімія рослин – малий практикум : навчально-методичний посібник. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. 22 с.

Novikov N.I. (2013). Ekologicheskiye faktory i ikh vliyaniye na deyatel'nost' i razvitiye predpriyatiy chernoy metallurgii [Environmental factors and their impact on the activities and development of ferrous metallurgy enterprises]. Theory and practice of social development, no. 2, pp. 210–214.

Kopach P.I. (2012). Analiz protsesiv vidkhody utvorennya na vyrobnytstvakh hirnycho--metalurhiynoho rehionu [Analysis of waste production processes in the mining and metallurgical region]. Ecology and nature management, vol. 15, pp. 118–132.

Zvyagntseva A.V. (2013). Otsenka opasnosti zagryazneniya atmosfernogo vozdukha promyshlennykh gorodov Ukrainy [Assessment of the risk of air pollution in industrial cities of Ukraine]. Proceedings of the Geotechnical Mechanics: Int. Sat scientific (Dnepropetrovsk, May 15-21). Dnepropetrovsk : Geotechnical Mechanics, pp. 233–243.

Israel Yu.A., Gasilina N.K., Rovinsky F.Ya. (1978). Sistema nablyudeniy i kontrolya zagryazneniy prirodnoy sredy v SSSR [The system of observation and control of environmental pollution in the USSR]. Meteorology and hydrology, no. 10, pp. 5–12.

Krainiukov O.M. (2013). Bioekolohichni metody doslidzhennya akvalʹnykh landshafti [Bioecological methods for the study of aquatic landscapes]. Physical Geography and Geomorphology, vol. 3(71), pp. 158–167.

Manning W.D. (1985). Biomonitoring zagryazneniya atmosfery s pomoshch'yu rasteniy [Biomonitoring air pollution using plants]. Leningrad : Gyrometeoizdat. (in Russian)

Verna A., Singh S. (2006). Biochemical and ultrastructure changes in plant foliage exposed to auto-pollution. Environmental Monitoring and Assessment, no. 120, pp. 585–602.

Davies L., Bates J. W., Bell J. N. B. et al. (2007). Diversity and sensitivity of epiphytes to oxides of nitrogen in London. Environmental Pollution, vol. 146, pp. 299–310.

Krainiukov O.M., Krivytska І.А. (2019). Otsinka ekolohichnoho stanu antropohenno peretvorenykh gruntiv [Assessment of the ecological status of anthropogenically transformed soils]. Proceedings of the Proceedings of the Current Trends in the Development of Education and Science: Problems and Prospects: Coll. Sciences. wash (Lviv, May 15-19). Lviv : Proceedings of the Current Trends in the Development of Education and Science, pp. 248–253.

Avksentєva O.O., Zhmurko V.V., Shchogolov A.S., Yukhno Yu.Yu. (2013). Fiziolohiya ta biokhimiya rosyn – malyy praktykum [The physiology and biochemistry of dew is a small practicum]. Kharkiv : V.N. Karazin KhNU. (in Ukrainian)