ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІНТЕГРАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
PDF

Ключові слова

внутрішньо переміщені особи
механіз інтеграції
інформаційне забезпечення
внутрішня вимушена міграція

Як цитувати

Соловйов, Є. (2019). ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІНТЕГРАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ. Молодий вчений, 8 (72), 130-135. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-30

Анотація

Досліджено особливості інформаційного забезпечення механізму інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Автор прийшов до висновку, що якість публічного регулювання ВВМ багато в чому визначається якістю системи моніторингу факторів і ризиків, що визначають стійкість розвитку за трьома основними напрямів регулювання і, відповідно, механізмів забезпечення. Сам моніторинг повинен включати два ключові блоки: моніторинг «на вході» і моніторинг «на виході». Моніторинг «на вході» передбачає оцінку факторів стійкості інтеграції ВПО при реалізації процедур коротко- або середньострокового планування, напр., у прив’язці до чинної Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 р. Метою даного блоку моніторингу є формування якісної інформаційно-аналітичної бази для подальшого формування на їх основі конкретних заходів державного регулятивного впливу. Моніторинг ж «на виході» передбачає аналіз ефективності застосування реалізованих органами влади заходів та інструментів державного регулювання для подальшої корекції.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-30
PDF

Посилання

Жванія Т.В. Сучасна вимушена міграція: соціально-політичні аспект. Сучасне суспільство. 2015. Вип. 2(2). С. 46–56.

Каліущенко І.М. Міжнародно-правові стандарти забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та їх впровадження в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. №2. С. 157–160.

Качурець Ч.І. Теоретичні аспекти впливу міграційних процесів на зовнішню політику та національну безпеку України. Вісник СевНТУ. Вип. 100: Політологія : зб. наук. пр. Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2009. С. 172–176.

Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: національний та міжнародний аспекти / [С.Б. Булеца, О.І. Котляр, Я.В. Лазур та ін.] ; за заг. ред.: д-ра юрид. наук, проф. О.Я. Рогача ; д-ра юрид. наук, проф. М.В. Савчина ; к.ю.н., доц. М.В. Менджул. Ужгород : РІК-У, 2017. 348 с.

Нагорнова О.В. Державне регулювання трудової міграції в умовах ринкової трансформації економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03. Львів, 2008. 20 с.

Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції «Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та можливості». Український соціум. 2015. № 1. С. 175–181.

Смаль В. Дослідження «Внутрішньо переміщені особи: соціальна та економічна інтеграція в приймаючих громадах». Київ, 2016. URL: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/IDP_REPORT_PLEDDG_edited_09.06.2016.pdf (дата звернення: 28.08.2019).

Телешун С.О. Моніторинг джерел інформації в системі державного управління : навч. посіб. ; за заг. ред. проф. С.О. Телешуна. Київ : НАДУ, 2009. 36 с.

Тиндик Н.П. Адміністративно-правовий механізм регулювання міграції в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 2009. 40 с.

Чорна О.М. Механізм державного регулювання інноваційної діяльності суб’єктів господарювання в Україні. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. 2011. №2. С. 345–352.

Zhvanіja T.V. (2015). Suchasna vimushena mіgracіja: socіal'no-polіtichnі aspekt [Contemporary forced migration: the socio-political aspect]. Suchasne suspіl'stvo, no 2(2), pp. 46–56.

Kalіushhenko І.M. (2016). Mіzhnarodno-pravovі standarti zabezpechennja prav vnutrіshn'o peremіshhenih osіb ta їh vprovadzhennja v Ukraїnі [International legal standards for the rights of internally displaced persons and their implementation in Ukraine]. Juridichnij naukovij elektronnij zhurnal, no 2, pp. 157–160.

Kachurec' Ch.І. (2009). Teoretichnі aspekti vplivu mіgracіjnih procesіv na zovnіshnju polіtiku ta nacіonal'nu bezpeku Ukraїni [Theoretical aspects of the impact of migration processes on foreign policy and national security of Ukraine]. Vіsnik SevNTU: Polіtologіja. Sevastopol' : Vid-vo SevNTU, pp. 172–176.

Mehanіzm zabezpechennja prav vnutrіshn'o peremіshhenih osіb: nacіonal'nij ta mіzhnarodnij aspekti (2017) [Mechanism for ensuring the rights of internally displaced persons: national and international aspects] / [S.B. Buleca, O.І. Kotljar, Ja.V. Lazur ta іn.] ; za zag. red. : d-ra jurid. nauk, prof. O.Ja. Rogacha ; d-ra jurid. nauk, prof. M.V. Savchina ; k.ju.n., doc. M.V. Mendzhul. Uzhgorod : RІK-U.

Nagornova O.V. (2008). Derzhavne reguljuvannja trudovoї mіgracії v umovah rinkovoї transformacії ekonomіki Ukrayni [State regulation of labor migration in the conditions of market transformation of the economy of Ukraine]. Lviv.

Rekomendacії mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії «Vnutrіshn'o peremіshhenі osobi v Ukraїnі: realії ta mozhlivostі» (2015) [Recommendations of the international scientific and practical conference "Internally displaced persons in Ukraine: realities and opportunities"]. Ukrayns'kij socіum, no 1, pp. 175–181.

Smal' V. (2016). Doslіdzhennja «Vnutrіshn'o peremіshhenі osobi: socіal'na ta ekonomіchna іntegracіja v prijmajuchih gromadah» [Studies "Internally displaced persons: social and economic integration in host communities"]. Kiev. Available at: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/IDP_REPORT_PLEDDG_edited_09.06.2016.pdf (accessed 28.08.2019).

Teleshun S.O. (2009). Monіtoring dzherel іnformacії v sistemі derzhavnogo upravlіnnja [Monitoring of information sources in the system of public administration]. Kiev : NADU.

Tindik N.P. (2009). Admіnіstrativno-pravovij mehanіzm reguljuvannja mіgracії v Ukraynі [Administrative and legal mechanism of migration regulation in Ukraine]. Іrpіn'.

Chorna O.M. (2011). Mehanіzm derzhavnogo reguljuvannja іnnovacіjnoї dіjal'nostі sub’єktіv gospodarjuvannja v Ukraїnі [Mechanism of state regulation of innovative activity of economic entities in Ukraine]. Naukovij vіsnik: Fіnansi, banki, іnvesticії, no 2, pp. 345–352.