ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК ОСОБЛИВОГО ВИДУ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
PDF

Ключові слова

соціальна мережа
Інтернет
мас-медіа
електронні засоби масової інформації
електронна країна

Як цитувати

Чалабієва, М. (2019). ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК ОСОБЛИВОГО ВИДУ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Молодий вчений, 8 (72), 125-129. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-29

Анотація

Досліджено окремі аспекти діяльності соціальних мереж як специфічного виду електронних засобів масової інформації. Встановлено обґрунтованість віднесення соціальних мереж до сучасних мас-медіа. Проаналізовано сутність понять «медіа», «соціальні медіа», «мультимедіа». Окреслено обґрунтоване осмислення соціальних мереж як невід’ємного елементу конституційної держави. Представлено авторське бачення вагомості соціальних мереж у побудові конституційної «електронної країни» В.О. Зеленського. Стаття спрямована на стимулювання позитивних зрушень у законодавчій базі щодо питання діяльності електронних засобів масової інформації, зокрема, соціальних мереж. У статті сформульовано визначення «соціальна мережа як електронне ЗМІ», виокремлено її властивості та особливості.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-29
PDF

Посилання

. Barnes J.A. Classand Committees in Norvegian Island Parish. Human relations. 1954. №7. P. 39–58.

Патаркін Е.Д. Педагогічний дизайн соціальної мережі Scratch. Освітні технології і суспільство (Education Technology & Society). 2013. Т. 16. №2. С. 505–528.

Івашньова С.В. Використання соціальних сервісів та соціальних мереж в освіті. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2012. № 2. С. 15–17.

Назарчук А.В. Мережеве суспільство і його філософське осмислення. Питання філософії. 2008. С. 61–75.

Коневщинська О.Е., Литвинова С.Г. Електронні соціальні мережі як складник сучасних соціальних медіа. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Т. 55. № 5. С. 42–54.

Шликова О.В. Культура мультимедіа : Учбовий посібник для студентів, Москва, 2004. 415 с.

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. Основні поняття і визначення прикладної інтернетики. URL: http://www.nbuv.gov.ua/libdoc/01nsaopi.htm (дата звернення: 17.07.2019).

Інгенблек В. Все про мультимедіа. Київ, 1996. 352 с. URL: http://www.libex.ru/detail/book288851.html (дата звернення: 17.07.2019).

Шульга М.І. Система соціальних медіа у процесі інтеграції у маркетинговій комунікації. URL:http://naub.org.ua/?p=1245 (дата звернення: 17.07.2019).

Чалабієва М.Р. Соціальні мережі як засіб реалізації прав людини в Україні. Jurnal uljuridicnaţional: teorieş I practică. 2019. Вип. № 3. С. 46–49.

Чалабієва М.Р. Поняття електронних засобів масової інформації. Legeasiviata. 2019. Вип. № 6/2. С. 105–109.

Лобовікова О.О. Соціальні мережі як феномен інформаційного суспільства. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2011. Випуск 5. С. 154–160.

Facebook. URL:https://igroup.com.ua/seo-articles/facebook/ (дата звернення: 17.07.2019).

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»: Указ Президента України від 28 квітня 2017 р. № 133/2017 / Президент України. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/133/2017 (дата звернення: 17.07.2019).

«Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи»: Постанова Пленуму ВСУ від 27 лютого 2009 р. № 1 / Пленум ВСУ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09 (дата звернення: 17.07.2019).

Онищенко О., Горовий В., Попик В. Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : монографія. НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2014. 260 с.

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 17.07.2019).

Research & Branding Group. URL: http://rb.com.ua/blog/praktika-polzovanijasocsetjamiukraine/?fbclid=IwAR3LAJVpOwYPgDWdQ7uqvkWXrUnX8S_rkXry9nhmtuxsNUsinpNnn96zIvs (дата звернення: 17.07.2019).

РБК-Україна. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/sostavlen-reyting-populyarnosti-sotsialnyh-1555070035.html (дата звернення: 17.07.2019).

We are social. URL: https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates (дата звернення: 17.07.2019).

Вибори Президента України 2019. Центральна виборча комісія. URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp005pt021f01=233pt001f01=719.html (дата звернення: 17.07.2019).

Barnes J.A. (1954). Classand Committees in Norvegian Island Parish. Human relations, no. 7, pp. 39–58.

Patarkin E.D. (2013). Pedagogichny`j dy`zajn social`noyi merezhi Scratch [Pedagogical design of social network Scratch]. Education Technology & Society, no. 2, pp. 505–528. (in Ukrainian)

Ivashnova S. V. (2012). Vykorystannia sotsialnykh servisiv ta sotsialnykh merezh v osviti [Use of social services and social networks in education]. Scientific notes of NDU them. M. Gogol. Psychological and pedagogical sciences, no. 2, pp. 15–17. (in Ukrainian)

Nazarchuk A.V. (2008). Merezheve suspilstvo i yoho filosofske osmyslennia [Network society and its philosophical understanding.]. Questions of philosophy, pp. 61–75. (in Ukrainian)

Konevshchynska O.E., Lytvynova S.H. (2016). Elektronni sotsialni merezhi yak skladnyk suchasnykh sotsialnykh media. [Electronic social networks as a component of modern social media]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, no. 5, pp. 42–54. (in Ukrainian)

Shlykova O.V. (2004). Kultura multimedia : Uchbovyi posibnyk dlia studentiv [Multimedia culture : A textbook for students]. Moscow, p. 415. (in Russian)

Osnovni poniattia i vyznachennia prykladnoi internetyky (2001) [Basic concepts and definitions of applied Internet]. V.I. Vernadsky National Library of Ukraine. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/libdoc/01nsaopi.htm. (accessed 17 July 2019). (in Ukrainian)

Inhenblek V. (1996). Vse pro multymedia [It's all about multimedia]. Kyiv, p. 352. Available at: http://www.libex.ru/detail/book288851.html (accessed 17 July 2019). (in Ukrainian)

Shulha M.I. Systema sotsialnykh media u protsesi intehratsii u marketynhovi komunikatsii [The system of social media in the process of integration in marketing communications]. Available at: http://naub.org.ua/?p=1245 (accessed 17 July 2019). (in Ukrainian)

Chalabiieva M.R. (2019). Sotsialni merezhi yak zasib realizatsii prav liudyny v Ukraini [Social networks as a means of realizing human rights in Ukraine]. National law journal: theory and practice, no. 3, pp. 46–49. (in Ukrainian)

Chalabiieva M.R. (2019). Poniattia elektronnykh zasobiv masovoi informatsii [The concept of electronic media]. Law and life, no. 6/2, pp. 105–109. (in Ukrainian)

Lobovikova O.O. (2011). Sotsialni merezhi yak fenomen informatsiinoho suspilstva [Social networks as a phenomenon of information society]. Bulletin of the University of Lviv. The series is sociological, no. 5, pp. 154–160. (in Ukrainian)

Igroup. Facebook. Available at: https://igroup.com.ua/seo-articles/facebook/ (accessed 17 July 2019). (in Ukrainian)

«Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy «Pro zastosuvannia personalnykh spetsialnykh ekonomichnykh ta inshykh obmezhuvalnykh zakhodiv (sanktsii)»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 28 kvitnia 2017 r. # 133/2017 / Prezydent Ukrainy [«On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine» On the application of personal special economic and other restrictive measures (sanctions)»: Presidential Decree of April 28, 2017 No. 133/2017 / President of Ukraine]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/133/2017 (accessed 17 July 2019). (in Ukrainian)

«Pro sudovu praktyku u spravakh pro zakhyst hidnosti ta chesti fizychnoi osoby, a takozh dilovoi reputatsii fizychnoi ta yurydychnoi osoby»: Postanova Plenumu VSU vid 27 liutoho 2009 r. no. 1 / Plenum VSU [«On Judicial Practice in Cases on the Protection of the Dignity and Honor of an Individual, as well as the Business Reputation of an Individual and Legal Entity»: Resolution of the AFU Plenum of February 27, 2009 No. 1 / AFU Plenum]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09 (accessed 17 July 2019). (in Ukrainian)

Onyshchenko O., Horovyi V., Popyk V. (2004). Sotsialni merezhi yak instrument vzaiemovplyvu vlady ta hromadianskoho suspilstva : monohrafiia [Social networks as a tool of interaction between government and civil society: a monograph]. NAN Ukrainy, Nats. b-ka Ukrainy im. V.I. Vernadskoho. Kyiv, p. 260. (in Ukrainian)

Konstytutsiia Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. # 254k/96-VR / Verkhovna Rada Ukrainy [Constitution of Ukraine: Law of Ukraine of 28 June. 1996 № 254k / 96-VR / The Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed 17 July 2019). (in Ukrainian)

Research & Branding Group (2019). Available at: http://rb.com.ua/blog/praktika-polzovanijasocsetjamiukraine/?fbclid=IwAR3LAJVpOwYPgDWdQ7uqvkWXrUnX8S_rkXry9nhmtuxsNUsinpNnn96zIvs (accessed 17 July 2019). (in Ukrainian)

RBK-Ukraina (2019) [RBC-Ukraine] Available at: https://www.rbc.ua/ukr/news/sostavlen-reyting-populyarnosti-sotsialnyh 1555070035.html (accessed 17 July 2019). (in Ukrainian)

We are social. URL: Available at: https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates (accessed 17 July 2019).

Vybory Prezydenta Ukrainy 2019 (2019). Tsentralna vyborcha komisiia [Presidential Election 2019]. Available at: https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp005pt021f01=233pt001f01=719.html (accessed 17 July 2019). (in Ukrainian)