ВІДТВОРЕННЯ АТРАКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЗАГОЛОВКІВ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ КНИГИ РОЛЬФА ДОБЕЛЛІ «МИСТЕЦТВО ГАРНОГО ЖИТТЯ»)
PDF

Ключові слова

переклад заголовків
способи перекладу
антитеза
художній переклад
атрактивна функція

Як цитувати

Уманець, Р. (2019). ВІДТВОРЕННЯ АТРАКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЗАГОЛОВКІВ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ КНИГИ РОЛЬФА ДОБЕЛЛІ «МИСТЕЦТВО ГАРНОГО ЖИТТЯ»). Молодий вчений, 8 (72), 118-120. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-27

Анотація

У статті розглядаються лексико-граматичні та стилістичні особливості заголовків (назв глав чи розділів художньої літератури); визначаються перекладацькі труднощі та способи їхнього вирішення при перекладі. Встановлюється, на яких мовних рівнях формується інтригуюча привабливість заголовків (лексичний, синтаксичний), розглядаються стилістичні особливості на кожному з рівнів; визначається які функції несуть назви глав книги. Виділяються стилістичні засоби для створення атрактивності заголовка та способи їхньої передачі українською мовою. Детально розглядаються способи відтворення основних функцій заголовків. Результати дослідження можуть бути використані у курсах «Теорія перекладу», «Практика перекладу», «Стилістика німецької мови», «Порівняльна стилістика».

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-27
PDF

Посилання

Виноградов В.С. Лексические вопросы перевода художественной прозы. Москва : Изв-во МГУ, 1978. 174 с.

Добеллі Рольф. Мистецтво гарного життя: 52 неймовірні шляхи до щастя. Київ : Кі Фанд Медіа, 2019. 384 с.

Коваленко А.М. Заголовок англомовного журнального мікротексту-повідомлення: структура, семантика, прагматика: автореф. дис. ... канд. філол. наук. Київ. нац. лінгв. ун-т. Київ, 2002. 19 с.

Rolf Dobelli. Die Kunst des guten Lebens: 52 überraschende Wege zum Glück/Piper Verlag GmbH, München 2017.

Vinogradov V.S. (1978). Leksicheskiye voprosy perevoda khudozhestvennoy prozy [Lexical questions of translation of fiction]. Moskva : Izv-vo MGU, 174 p.

Dobelli Rolʹf (2019). Mystetstvo harnoho zhyttya: 52 neymovirni shlyakhy do shchastya [The Art of a Good Life: 52 Incredible Ways to Happiness]. Kyiv : Ki Fand Media, 384 p.

Kovalenko A.M. (2002). Zaholovok anhlomovnoho zhurnalʹnoho mikrotekstu-povidomlennya: struktura, semantyka, prahmatyka: avtoref. dys. ... kand. filol. nauk. Kyiv. nats. linhv. un-t. Kyiv, 19 p.

Rolf Dobelli. Die Kunst des guten Lebens: 52 überraschende Wege zum Glück/Piper Verlag GmbH, München 2017.