НАЦІОНАЛЬНО МАРКОВАНІ ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ НОВЕЛІСТИКИ В. СТЕФАНИКА В АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ
PDF

Ключові слова

художній переклад
адекватність
національний колорит
реалія
образність
перекладацькі трансформації
методи перекладу

Як цитувати

Матвіїшин, О., & Роман, О. (2019). НАЦІОНАЛЬНО МАРКОВАНІ ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ НОВЕЛІСТИКИ В. СТЕФАНИКА В АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ. Молодий вчений, 8 (72), 102-105. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-24

Анотація

Стаття присвячена дослідженню лексичних реалій новел В.Стефаника в перекладознавчому аспекті англійською мовою. Проведено ґрунтовний перекладознавчий аналіз оригіналів в інтерпретації Д. Струка, К. Андрусишина, Дж. Візнюка, М. Скрипник. Окрему увагу звернуто на реалію у творчості автора першотворів як на художню деталь, яка переходить в наскрізний образ. Встановлено, що глибоке знання етнолексем, попередні культурологічні й історичні дослідження, перекладацький хист впливають на адекватність перекладу реалій. На основі зіставного аналізу першотворів і перекладів продемонстровано способи відтворення національно забарвлених мовних одиниць, визначено особливості їх застосування. Крім еквівалентних відповідників, домінують методи комбінованої реномінації, дескриптивної перифрази, гіперонімічного перейменування, транскрипції.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-24
PDF

Посилання

Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). Львів, 1989. 215 с.

Матвіїшин О.М. Українська проза початку XX століття в перекладах німецькою мовою: лінгвокультурний вимір (автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец.10.02.16 – перекладознавство). Київ, 2011. 20 с.

Рильський М. Мистецтво перекладу. Київ, 1975. 343 с.

Стефаник В. Моє слово. Новели, оповідання, автобіографічні та критичні матеріали. Київ : Веселка, 2001. 319 с.

Щербак М.С. Реалія в художній системі В. Стефаника: перекладознавчий аспект (на матеріалі російських перекладів). Людинознавчі студії : Збірник наукових праць. Дрогобич : Вимір, 2000. Вип. 2. С. 265−274.

Stefanyk V. Maple Leaves and Other Stories / Transl. by M. Skrypnyk. Kiev : Dnipro publ.,1988.104 p.

Stefanyk V. The Stone Cross / Trans. by Joseph Wiznuk. Toronto : The Canadian Publishers McCelland and Stewart Limited, 1971. 164 p.

Struk D.A. Study of Vasyl’ Stefanyk: The Pain at the Heart of Existence / D.A. Struk. Colorado : Ukrainian Academic Press, 1973. 200 p.

Zorivchak R.P. (1989). Realiia i pereklad (na materiali anhlomovnykh perekladiv ukrainskoi prozy) [Realiа and translation (based on the material of English translations of Ukrainian prose)]. Lviv. (in Ukrainian)

Matviishyn O.M. (2011). Ukrainska proza pochatku XX stolittia v perekladakh nimetskoiu movoiu: linhvokulturnyi vymir [Ukrainian prose in German translations at the beginning of the 20th century: the linguo-cultural aspect]. Kyiv. (in Ukrainian)

Rylskyi M. (1975). Mystetstvo perekladu [The art of translation]. Kyiv. (in Ukrainian)

Stefanyk V. (2001). Moie slovo. Novely, opovidannia, avtobiohrafichni ta krytychni materialy [My word. Novels, stories, autobiographical and critical materials]. Kyiv. (in Ukrainian)

Shcherbak M.S. (2000). Realiia v khudozhnii systemi V. Stefanyka: perekladoznavchyi aspekt (na materiali rosiiskykh perekladiv) [Realia in the artistic system of V. Stefanyk: translation aspect (based on the material of Russian translations]. Liudynoznavchi studii, vol. 2, pp. 265–274. (in Ukrainian)

Stefanyk V. (1988). Maple Leaves and Other Stories / Transl. by M. Skrypnyk. Kiev.

Stefanyk V. (1971). The Stone Cross / Trans. by Joseph Wiznuk. Toronto.

Struk D.A. (1973). Study of Vasyl’ Stefanyk: The Pain at the Heart of Existence / D. A. Struk. Colorado