ПОЕТИКА ПЕЙЗАЖУ У ЛІРИЦІ МОЗЕСА РОЗЕНКРАНЦА
PDF

Ключові слова

Мозес Розенкранц
німецькомовна література Буковини
пейзаж
пейзажна лірика
образ природного оточення

Як цитувати

Лакуста, Т. (2019). ПОЕТИКА ПЕЙЗАЖУ У ЛІРИЦІ МОЗЕСА РОЗЕНКРАНЦА. Молодий вчений, 8 (72), 98-101. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-23

Анотація

Німецькомовна література Буковини ще недостатньо досліджена в українському літературознавстві. У даній статті здійснено спробу проаналізувати поетику пейзажу в ліричних творах німецькомовного письменника Буковини єврейського походження Мозеса Розенкранца, простежити, якими прийомами поетичного мовлення користувався автор для опису природи. Тематика творчості М. Розенкранца надзвичайно цікава, багата та різноманітна. Пейзажна лірика становить значну частину творчого спадку митця. Найчастіше автор змальовував у своїх поезіях Буковину – край, де він народився, провів дитинство і юність, природою якої він захоплювався та яка була його невичерпним джерелом натхнення. Саме опису буковинських ландшафтів присвячений ряд поетичних творів, які були написані, здебільшого, у ранній період творчості Мозеса Розенкранца – до 1941 року. Вірші позбавлені будь-якого пафосу, зображають поетично непоетичне, подають картини світу в буденних формах. Вони закарбовуються в пам’яті завдяки яскраво створеним зоровим образам. Для даного дослідження вибрані поетичні твори, що ввійшли до збірки М. Розенкранца «Буковина. Вірші 1920-1997» (1998), і описують природу краю в різні пори року: «Frühlingsfanfare» («Весняні фанфари»), «Sommerende» («Кінець літа»), «Erinnerung» («Спогад»), «Frohe Versäumnis» («Весела необачність»), «Im Park» («У парку»).

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-23
PDF

Посилання

Аскарова В.І. Образ весни в пейзажній ліриці А. Мойсієнка. Наукові записки. Філологічні науки : зб. наук. пр. Кн. 1. Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, 2013. С. 174–177.

Безкровна Н.В. Особливості пейзажного творення у романі І. Білика «Дикі білі коні». Літературознавчі студії : зб. наук. пр. Вип. 33. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2011. С. 2935.

Будагова Л. Природа как словарь чувств. (Об одной из функций природы в поэзии). Натура и культура. Славянский мир. Москва, 1997. С. 97109.

Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури : Підручник / За наук. ред. О. Галича. Київ : Либідь, 2001. 488 с.

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т. Громʼяка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. Київ : ВЦ «Академія», 2006. 752 с. (Nota bene)

Петрухіна Л. Пейзаж у контексті теорії літератури (на матеріалі слов’янської поезії). Проблеми слов’янознавства. Львів, 2002. Вип. 52. С. 125134.

Сідорцова С. О. Поетика пейзажу: теоретичний аспект. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство : Міжвуз. зб. наук. ст. 2011. Вип. ХХІV, ч. 2. С. 403411.

Хализев В.Е. Теория литературы : учебник для студ. высш. учеб. заведений. 5-е изд., испр. и доп. Москва .: Издательский центр «Академия», 2009. 432 с.

Rosenkranz Moses. Bukowina. Gedichte 1920–1997 / Moses Rosenkranz. Zsgest. vom Verf. unter Mitw. von Doris Rosenkranz und George Guțu. Mit einem Interview von Stefan Sienerth und einem Essay von Hans Bergel. – Orig. – Ausg. – Aachen: Rimbaud, 1998 (Texte aus der Bukowina; Bd. 6).

Askarova V.I. (2013). Obraz vesny v peizazhnii lirytsi A. Moisiienka [The image of spring in the landscape lyrics of A. Moisiienko]. Naukovi zapysky. Filolohichni nauky : zb. nauk. pr. Kn. 1. Nizhyn. derzh. un-t im. M. Hoholia, pp. 174–177.

Bezkrovna N.V. (2011). Osoblyvosti peizazhnoho tvorennia u romani I. Bilyka «Dyki bili koni» [Features of landscape creation in I. Bilyk's novel “Wild White Horses”]. Literaturoznavchi studii : zb. nauk. pr. vol. 33 Kyjiv. nats. un-t im. T. Shevchenka, pp. 2935.

Budagova L. (1997). Priroda kak slovar' chuvstv (Ob odnoj iz funkcij prirody v poezii) [Nature as a dictionary of feelings (On one of the functions of nature in poetry)]. Natura i kul'tura. Slavyanskij mir. Moskow, pp. 97109.

Halych O., Nazarets V., Vasyliev Ye. (2001). Teoriia literatury : Pidruchnyk / Za nauk. red. O. Halycha. Kyjiw : Lybid. (in Ukranian)

Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk / Za red. R.T. Hromʼiaka, Yu.I. Kovaliva, V.I. Teremka [Dictionary of Literary Terms / edited by R. T. Hromiak, Yu. I. Kovaliv, V. I. Teremko]. Kyjiw : VTs «Akademiia» (Nota bene). (in Ukrainian)

Petrukhina L. (2002). Peizazh u konteksti teorii literatury (na materiali slovianskoi poezii) [Landscape in the Context of Literary Theory (Based on Slavic Poetry)] Problemy slovianoznavstva. Lviv, vol. 52, pp. 125134.

Sidortsova S.O. (2011). Poetyka peizazhu: teoretychnyi aspect [Landscape Poetics: Theoretical Aspect]. Aktualni problemy slovianskoi filolohii. Seriia: Linhvistyka i literaturoznavstvo, vol. XXIV, part 2, pp. 403411.

Halizev V.E. (2009). Teoriya literatury : uchebnik dlya stud. vyssh. ucheb. zavedenij [Theory of literature : a textbook for students of higher educational institutions]. Moskow : «Akademiya». (in Russian)

Rosenkranz Moses. Bukowina. Gedichte 1920 – 1997 / Moses Rosenkranz. Zsgest. vom Verf. unter Mitw. von Doris Rosenkranz und George Guțu. Mit einem Interview von Stefan Sienerth und einem Essay von Hans Bergel. – Orig. – Ausg. – Aachen: Rimbaud, 1998 (Texte aus der Bukowina; Bd. 6).