МЕТОДИКА РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКІВЦЯ З ПАСИВНИМИ УЧНЯМИ
PDF

Ключові слова

молодші школярі
пасивність
психолого-педагогічна корекція
інтелектуальна пасивність

Як цитувати

Федченко, Т. (2019). МЕТОДИКА РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКІВЦЯ З ПАСИВНИМИ УЧНЯМИ. Молодий вчений, 8 (72), 84-87. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-20

Анотація

Сучасна освіта спрямовує нас на вдосконалення та поглиблене вивчення навчального процесу. Вчителі та психологи працюють над створенням характеристик дітей та методик роботи з різними дітьми. Тому в статті здійснено аналіз пасивних учнів у школі. Зокрема, звернуто увагу на психологічні особливості пасивних дітей, виокремлено їх моральні характеристики. Проаналізовано провідні теоретичні основи інтелектуальної пасивності учнів, виділено психологічні особливості пасивної орієнтації у поведінці молодших школярів з низькою результативністю в навчанні, розроблено шляхи психолого-педагогічної корекції. Визначено, які вчені працювали над проблемою пасивних учнів та які причини пасивності вони виокремлюють. В статті педагоги можуть дізнатися щось нове та почерпнути знання для роботи з пасивними учнями.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-20
PDF

Посилання

Бех И.Д. Личностно ориентированное воспитание: пути реализации. Начальная школа. 2000. № 1. С. 10–14.

Орлова Л.В. Что такое интеллектуальная пассивность? Начальная школа. 1996. № 7. С. 26–32.

Пасивна учень виступає в ролі «об'єкта» навчання (слухає і дивиться). URL: http://pres.in.ua/pasivna-uchene-vistupaye-v-roli-obyekta-navchannya-sluhaye-i-d.html (дата звернення: 03.08.2019).

Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. Москва : Высшая школа, 1984. 174 с.

Славина Л.С. Трудные дети / Под редакцией В.Е. Чуднивського. Москва, Воронеж, 1998. 447 с.

Учителю-початківцю «Як досягти успіху в педагогічній діяльності?». URL: https://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/36883/ (дата звернення: 02.08.2019).

Bekh Y.D. (2000). Lychnostno oryentyrovannoe vospytanye: puty realyzatsyy [Personally Oriented Source: The Way to Implement]. Primary school, no. 1, pp. 10–14.

Orlova L.V. (1996). Chto takoe yntellektualnaia passyvnost? [What is Intellectual Passivity?]. Primary school, no. 7, pp. 26–32.

Pasyvna uchen vystupaie v roli «obiekta» navchannia (slukhaie i dyvytsia) [Passive student, who is in the role of «object» learning (listening and watching)]. URL: http://pres.in.ua/pasivna-uchene-vistupaye-v-roli-obyekta-navchannya-sluhaye-i-d.html (accessed 03 August 2019).

Platonov K.K. (1984). Kratkyi slovar systemы psykholohycheskykh poniatyi [A brief dictionary of psychological systems]. Moscow : High School. (in Russian)

Slavyna L.S. (1998). Trudnye dety / Pod redaktsyei V.E. Chudnyvskoho. [Difficult Children / Edited by V.E. Chudnovsky]. Moscow : Voronezh. (in Russian)

Uchyteliu-pochatkivtsiu „Iak dosiahty uspikhu v pedahohichnii diialnosti?” [Use the initial project «How to succeed in teaching?». URL: https://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/36883/ (accessed: 02 August 2019).