РОЛЬ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ РІВНОСТІ І ТОЛЕРАНТНОСТІ У СУСПІЛЬСТВІ
PDF

Ключові слова

інклюзія
інклюзивна освіта
інклюзивне освітнє середовище
раннє втручання
особливі освітні потреби
рівність
толерантність

Як цитувати

Суховієнко, Н. (2019). РОЛЬ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ РІВНОСТІ І ТОЛЕРАНТНОСТІ У СУСПІЛЬСТВІ. Молодий вчений, 8 (72), 79-83. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-19

Анотація

У статті розглядається роль інклюзивної освіти для дотримання одних із найбільш важливих цінностей сучасного суспільства: принципів рівності і то-лерантності. Доведено прогресивність інклюзивної освіти для сучасного сус-пільства. Автором визначено дві суперечності у розвитку сучасної інклюзив-ної освіти, шо полягають у невідповідності запитам соціуму на високопрофе-сійних фахівців по роботі з дітьми, які мають особливі потреби та недостат-ньою розробленістю змісту системи інклюзивної освіти, й зокрема, системи «раннього втручання». В межах дослідження окрема роль відведена системі раннього втручання як механізму ранньої допомоги дітям перших років життя для попередження можливих розладів, запобіганню їх прогресування, способу більш ефективної інтеграції дітей з особливими потребами та їх ба-тьків в соціумі.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-19
PDF

Посилання

Будяк Л.В. Організаційно-педагогічні умови інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в загальноосвітній сільській школі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.03. Київ : Ін-т спец. педагогіки НАПН України, 2010. 23 с.

Василенко О.М. Соціально-педагогічні умови адаптації молодших школярів з особливими потребами до навчання в загальноосвітній школі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05. Луганськ : Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2010. 20 с.

Запровадження системи раннього втручання може допомогти до 250 тисяч українських дітей з ризиком або затримками розвитку. Міністерство охорони здоров’я України. URL: http://moz.gov.ua/article/news/zaprovadzhennja-sistemi-rannogo-vtruchannja-mozhe-dopomogti-do-250-tisjach-ukrainskih-ditej-z-rizikom-abo-zatrimkami-rozvitku- (дата звернення: 11.07.2019).

Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад : навч.-метод. посіб. / кол. упоряд.: Патрикеєва О.О., Дятленко Н.М., Софій Н.З., Найда Ю.М.; під заг. ред. Шинкаренко В.І. Київ : ТОВ «Видавничий дім Плеяди», 2013. 100 с.

Інклюзивна школа: особливості організації та управління : навч.-метод. посіб. / Колупаєва А.А., Софій Н.З., Найда Ю.М. та ін. ; за заг. ред. Л.І. Даниленко. Київ, 2007. 128 с.

Лапшина І.С. Наукові засади управління інклюзивним освітнім просто-ром. Педагогіка формування творчої особистості у вищих і загальноосвітніх школах : зб. наук. пр. Запоріжжя. 2012. Вип. 24(77). С. 188–193.

Лукіна Т., Шошова А. Реалізація державної освітньої політики щодо дітей з особливими освітніми потребами: зарубіжні підходи. Актуальні проблеми державного управління. 2014. Вип. 3. С. 96–101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2014_3_23 (дата звернення: 11.07.2019).

Пісоцька М.Е. Теоретичні питання інклюзивної освіти. Педагогіка та психологія. 2014. Вип. 45. С. 153–159.

Поцко О. В. Нормативно-правові аспекти інклюзивної освіти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соці-альна робота. 2014. Вип. 34. С. 160–163.

Раннє втручання. Національна Асамблея людей з інвалідністю України. URL: http://rvua.com.ua/principles (дата звернення: 11.07.2019).

Рассказова О.І. Теорія та практика розвитку соціальності учнів в умо-вах інклюзивної освіти : автореф. дис. … док. пед. наук : 13.00.05. Луганська : ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка», 2014. 44 с.

Kayili G., Doğru S.S.Y. Impact of inclusive education received in early childhood on school readiness: a case study. International Journal of Multidisciplinary Thought. 2012. № 2. Pp. 307–315.

Budjak L.V. (2010). Orghanizacijno-pedaghoghichni umovy inkljuzyvnogho navchan-nja ditej z porushennjamy psykhofizychnogho rozvytku v zaghaljnoosvitnij siljsjkij shkoli : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : 13.00.03. Kyjiv : In-t spec. pedaghoghiky NAPN Ukrajiny, 23 s.

Vasylenko O.M. (2010). Socialjno-pedaghoghichni umovy adaptaciji molodshykh shkoljariv z osoblyvymy potrebamy do navchannja v zaghaljnoosvitnij shkoli : avto-ref. dys. … kand. ped. nauk : 13.00.05. Lughansjk : Lughan. nac. un-t im. T. Shevchenka. Lughansjk, 20 s.

Zaprovadzhennja systemy rannjogho vtruchannja mozhe dopomoghty do 250 tysjach ukrajinsjkykh ditej z ryzykom abo zatrymkamy rozvytku. Ministerstvo okho-rony zdorov'ja Ukrajiny. URL: http://moz.gov.ua/article/news/zaprovadzhennja-sistemi-rannogo-vtruchannja-mozhe-dopomogti-do-250-tisjach-ukrainskih-ditej-z-rizikom-abo-zatrimkami-rozvitku- (accessed: 11.07.2019).

Indeks inkljuziji: doshkiljnyj navchaljnyj zaklad : navch.-metod. posib. / kol. uporjad. : Patrykejeva O.O., Djatlenko N.M., Sofij N.Z., Najda Ju.M.; pid zagh. red. Shynkarenko V.I. Kyjiv : TOV «Vydavnychyj dim Plejady», 2013. 100 s.

Inkljuzyvna shkola: osoblyvosti orghanizaciji ta upravlinnja : navch.-metod. posib. / Kolupajeva A.A., Sofij N.Z., Najda Ju.M. ta in. ; za zagh. red. L.I. Danylenko. Kyjiv, 2007. 128 s.

Lapshyna I.S. (2012). Naukovi zasady upravlinnja inkljuzyvnym osvitnim prostorom. Pedaghoghika formuvannja tvorchoji osobystosti u vyshhykh i zaghaljnoos-vitnikh shkolakh : zb. nauk. pr. Zaporizhzhja. Vyp. 24 (77). S. 188–193.

Lukina T., Shoshova A. (2014). Realizacija derzhavnoji osvitnjoji polityky shhodo ditej z osoblyvymy osvitnimy potrebamy: zarubizhni pidkhody. Aktualjni proble-my derzhavnogho upravlinnja. Vyp. 3. S. 96–101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2014_3_23 (accessed: 11.07.2019).

Pisocjka M.E. (2014). Teoretychni pytannja inkljuzyvnoji osvity. Pedaghoghika ta psykhologhija. Vyp. 45. S. 153–159.

Pocko O.V. (2014). Normatyvno-pravovi aspekty inkljuzyvnoji osvity. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho nacionaljnogho universytetu. Serija : Pedaghoghika. Socialjna robota. Vyp. 34. S. 160–163.

Rannje vtruchannja. Nacionaljna Asambleja ljudej z invalidnistju Ukrajiny. URL: http://rvua.com.ua/principles (accessed: 11.07.2019).

Rasskazova O.I. (2014). Teorija ta praktyka rozvytku socialjnosti uchniv v umovakh inkljuzyvnoji osvity : avtoref. dys. … dok. ped. nauk : 13.00.05. Lughansjka : DZ «Lughan. nac. un-t im. T. Shevchenka», 44 s.

Kayili G., Doğru S.S.Y. (2012). Impact of inclusive education received in early childhood on school readiness: a case study. International Journal of Multi-disciplinary Thought, no 2, pp. 307–315.