ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В СИСТЕМІ ІЕКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
PDF (Англійська)

Ключові слова

підготовка
інклюзивна освіта
вчитель початкових класів
професійна діяльність
діти з особливими освітніми потребами

Як цитувати

Собчук, А. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В СИСТЕМІ ІЕКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Молодий вчений, 8 (72), 74-78. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-18

Анотація

У статті розглядаються особливості підготовки вчителів початкових класів до професійної діяльності. Наголошується, що професійна підготовка вчителя залежить від формування високого рівня готовності виконувати всі функції професійної діяльності в умовах інклюзії. З появою інклюзивних класів у вчителів початкових класів зявляються нові функції. Саме тому зараз дуже важлива якість підготовки вчителів початкових класів, адже від цього залежить процес адаптації та набуття нових навичок у дітей. Підкреслюється, що вчителі, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, повинні прийняти нову систему цінностей, творчо впроваджувати нові технології навчання, вміти вирішувати проблеми, пов'язані з процесом соціалізації таких дітей. Такі спеціалісти повинні вміти проводити психолого-педагогічну діагностику, прагнути до значних результатів у своїй професійній діяльності, знати специфіку освітніх програм, володіти методами та технологіями навчання дітей з особливими освітніми потребами. У статті розглядається термін «підготовка» взагалі, та «професійна підготовка вчителів» зокрема. Також наводяться думки вчених, які детально досліджували ці важливі питання. На думку цих вчених, професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів є складною, суб’єктивно орієнтованою та інтегрованою системою. Науковці окреслили етапи формування педагогічної концепції, та детально їх описали. Також виокремлюються та розглядаються усі компоненти які необхідні для професійної підготовки майбутнього вчителя, особливо в сучасному світі. Окремо у статті розглянуті усі функції підготовки вчителів початкових класів. З появою інклюзивних класів у вчителів початкових класів з’являються нові функції. Також у статті детально розглянуті поняття «інклюзія», та «інклюзивна освіта». Зазначається, що провідною ідеєю підготовки майбутніх учителів початкових класів має бути залучення їх до роботи в умовах інклюзивної освіти, яка б дозволила відповідно до цілей, методичних та навчальних процедур забезпечити якість та ефективність навчально-виховного процесу в середній школі.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-18
PDF (Англійська)

Посилання

Abdullina A.A. (1990). Zahalno pedahohichna pidhotovka vchytelia v systemi vyshchoi osvity [General pedagogical preparation of the teacher in the system of higher pedagogical education]. 2nd ed. Moscow : Prosveshchenie, 141 p.

Busel V.P. (ed.) (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of contemporary Ukrainian language]. Kyiv : Perun, 1728 p.

Volkova N.P. (2007). Pedahohika: navchalnyi posibnyk [Pedagogics: Teach. Manual]. [2nd ed., Additional.] Kyiv : Academvidav Publishing House, 615 p.

Demchenko I.I. (2016). Teoretychni i metodychni zasady pidhotovky maybutnoho vchytelya pochatkovykh klasiv do profesiynoyi diyalnosti v umovakh inklyuzyvnoyi osvity [Theoretical and methodological principles of preparation of the future teacher of primary school for professional activity in the conditions of inclusive education: the dissertation author's abstract for obtaining a scientific degree of the doctor of pedagogical sciences]. Ministry of Education and Science of Ukraine, Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna, Uman, 44 p.

Evdokimov V. (2006). Pidhotovka vchytelia v umovakh yevrointehratsii [Teacher Training in European Integration: Teach. Manual]. Kharkiv : HONMIBO, 203 p.

Ziaziun I.A., Filipchuk G.G., Otich O.M. (2013). Uchytel mystetskykh dystsyplin u dyskursi pedahohichnoi maisternosti [The teacher of artistic disciplines in the discourse of pedagogical skill: the teaching manual]. Berdyansk : Berdyansk State Pedagogical University, 340 p.

Sophii N.Z. Naida Yu.M. (2007). Kontseptualni aspekty inkliuzyvnoi osvity [Conceptual aspects of inclusive education / Inclusive school: peculiarities of organization and management]: [teaching method. manual.] per community Ed. L.I. Danilenko. Kyiv, 128 p.

Skatkin M.N. (1986). Metodolohiia i metodyka pedahohichnykh doslidzhen [Methodology and methodic of pedagogical research]: (in aid of a beginner researcher) Moscow : Pedagogics, 152 p.

Sokolova I.V. (2008). Teoretychni ta metodychni osnovy profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia za dvoma spetsialnostiamy na filolohichnykh fakultetakh vyshchykh navchalnykh zakladiv [Theoretical and methodological foundations of the future teacher's professional training in two specialties at the philological faculties of higher educational institutions]: [author's abstract. dis ... Dr. Ped. sciences Specialty: 13.00.04 "Theory and Methods of Professional Education"]. Kyiv, 44 p.

Tkachenko L. (2012). Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv do profesiinoi diialnosti yak pedahohichna problema [Formation of Readiness of Future Teachers for Professional Activity as a Pedagogical Problem]. Humanitarian Bulletin of the State Higher Educational Institution "PCPPU named after Grygorii Skovoroda", no 26, 316-320 pp.

Абдулліна О.А. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в системі вищої освіти. 2-ге видання. Москва : Просвещение, 1990. 141 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. Бусел В.П. Київ : Перун, 2005. 1728 с.

Волкова Н.П. Педагогіка: навчальний посібник. 2-ге видання, доповене. Київ : Видавничий дім «Академвидав», 2007. 615 с.

Демченко І.І. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Міністерство освіти та науки України. Уманський державний університет імені Павла Тичини, 2016. 44 с.

Євдокімов В. Підготовка вчителя в умовах євроінтеграції: навчальний посібник. Харків : HONMIBO, 2006. 203 с.

Зязюн І.А. Філіпчук Г.Г. Отіч О.М. Вчитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності : навчальний посібник. Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2013. 340 с.

Софій Н.З, Найда Ю.М. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти: методичний посібник / за ред. Даниленко Л.І. Київ, 2007. 128 с.

Скаткін М.Н. Методологія і методика педагогічних досліджень. Москва. Педагогіка, 1986. 152 с.

Соколова І.В. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічних факультетах вищих навчальних закладів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». Київ, 2008. 44 с.

Ткаченко Л. Формування готовності майбутніх вчителів до професійної діяльності як педагогічна проблема. Гуманітарний вісник ДВНЗ «ПХДПУ імені Григорія Сковороди». 2012. №26. С. 316–320.