ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА
PDF

Ключові слова

Нова українська школа
підготовка дітей до навчання
психолого-педагогічні умови
сталий розвиток
педагогіка емпауерменту
педагогіка партнерства

Як цитувати

Макаревич, А., & Лимар, Ю. (2019). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА. Молодий вчений, 8 (72), 63-67. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-15

Анотація

Стаття присвячена проблемі наукової розробки оптимальних психолого-педагогічних умов підготовки дітей до навчання у Новій українській школі. На основі аналізу основних нормативних документів у галузі дошкільної та початкової освіти (Державний стандарт початкової освіти, Базовий компонент дошкільної освіти, Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році», освітні програми «Дитина у дошкільні роки», «Дитина», «Впевнений старт») і співставлення їх із стратегічними положеннями Нової української школи доведено необхідність наукового обґрунтування та запровадження ідеї трансформації і якісного оновлення процесу підготовки дошкільників до наступного життєвого етапу згідно з сучасними тенденціями в загальній освіті. Визначено пріоритетні напрями вдосконалення навчально-розвивальної роботи закладів дошкільної освіти стосовно підготовки вихованців до навчання у шкільних умовах. Сформульовано низку психолого-педагогічних умов підготовки дітей до навчання у Новій українській школі.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-15
PDF

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти України / наук. кер. А.М. Богуш. Київ, 2012. 26 с.

Бех В.П. Планетарна особистість у контексті концепції «Нової української школи». Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2017. Вип. 3. С. 60–67.

Бєлєнька Г. Вплив ідей Нової української школи на зміст діяльності педагогів закладів дошкільної освіти. Освітній простір України. 2018. Вип. 12. С. 7–14.

Вітюк В.В. Готовність педагогів до змін в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа». Педагогічний пошук. 2017. № 2. С. 3–6.

Гірний О.І. На чому будувати теорію виховання для «нової української школи». Філософія освіти. 2017. № 2. С. 98–114.

Державний стандарт початкової освіти: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87. Урядовий кур’єр. 2018. № 38. 43 с.

Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років / наук. кер. проекту В.О. Огнев’юк ; наук. ред.: Г.В. Бєлєнька, М.А. Машовець. Київ, 2016. 304 с.

Дитина в дошкільні роки: комплексна освітня програма / наук. кер. К.Л. Крутій. Запоріжжя, 2016.

Дитина у сучасному соціопросторі: навч. посібник / за ред. Т.О. Піроженко. Київ – Кіровоград, 2014. 272 с.

Елькін М., Батарейна І. Формування цінностей дошкільнят та учнів в умовах реалізації Концепції Нової української школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2018. № 1. С. 70–77.

Завалевський Ю. Сутність професійної компетентності вчителя в реалізації Концепції Нової української школи. Нова педагогічна думка. 2017. № 1. С. 11–15.

Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році»: додаток до листа МОН України від 02.07.2019 № 1/9-419. URL: https://www.pedrada.com.ua/news/4954-metodichn-rekomendats-shchodo-organzats-dyalnost-zakladv-doshklno-osvti-u-20192020 (дата звернення: 20.08.2019)

Кіндрат І.Р. Інтеґраційні засади побудови освітнього процесу в сучасному дошкільному навчальному закладі. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2012. № 22(257). С. 114–120.

Марчук І. Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості в контексті Нової української школи. Нова педагогічна думка. 2016. № 4. С. 22–26.

Нова українська школа: порадник для вчителя / під заг. ред. Н.М. Бібік. Київ, 2017. 206 с.

Онопрієнко О.В. Нова українська школа: актуалітети модернізації початкової загальної освіти. Проблеми сучасного підручника. 2017. Вип. 19. С. 244–252.

Половіна О.А., Ліпчевська І.Л. Наступність дошкільної освіти та Нової української школи: реалії та перспективи. Інноватика у вихованні. 2018. Вип. 7(1). С. 203–214.

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» / О.О. Андрієтті, О.П. Голубович, О.П. Долинна та ін. ; наук. кер. проекту Б. М. Жебровський. Тернопіль: Мандрівець, 2013. 104 с.

Унгурян І.К. Формування гуманних взаємовідносин педагога та учня як складова педагогіки партнерства нової української школи. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2017. Вип. 4. С. 330–335.

Харченко О.В. Нова українська школа: завдання і перспективи. Постметодика. 2016. № 2. С. 2–17.

Шабаєва Л.М. Нова українська школа: філософські основи обґрунтування. Гілея: науковий вісник. 2017. Вип. 125. С. 349–352.

Яценко С. Наступність дошкільної та початкової освіти крізь призму концепції Нової української школи. Молодь та ринок. 2018. № 9. С. 76–80.

Bekh V.P. (2017). Planetarna osobystist u konteksti kontseptsii «Novoi ukrainskoi shkoly» [Planetary personality in the context of conception “New Ukrainian School”]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka, issue 3, pp. 60–67. (in Ukrainian)

Bibik N.M. (ed.) (2017). Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian School: an adviser for teacher]. Kyiv. (in Ukrainian)

Bielienka H.V., Mashovets M.A. (ed.) (2016). Dytyna: Osvitnia programa dlia ditey vid 2 do 7 rokiv [A Child: Educational programme for children 2-7 years]. Kyiv : Kyivskii universytet imeni B. Hrinchenka. (in Ukrainian)

Bielienka H. (2018). Vplyv idei Novoi ukrainskoi shkoly na zmist diialnosti pedahohiv zakladiv doshkilnoi osvity [The influence of ideas of New Ukrainain School on the content of activity of the teachers of pre-school educational institutions]. Osvitnii prostir Ukrainy, issue 12, pp. 7–14. (in Ukrainian)

Bohush A.M. (ed.) (2012). Bazovyi komponent doshkilnoi osvity Ukrainy [Basic component of Ukrainian pre-school education]. Kyiv. (in Ukrainian)

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity: zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 liutoho 2018 r. № 87 [State standard of primary education]. Uriadovyi kurier, no. 38. (in Ukrainian)

Elkin M., Batareina I. (2018). Formuvannia tsinnostei doshkilniat ta uchniv v umovakh realizatsii Kontseptsii Novoi ukrainskoi shkoly [A forming of values of pre-school children and students in the condition of implementation of Conception of New Ukrainian School]. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohika, no. 1, pp. 70–77. (in Ukrainian)

Hirnyi O.I. (2017). Na chomu buduvaty teoriiu vykhovannia dlia «novoi ukrainskoi shkoly» [On what to build the theory of education for “New Ukrainian School”]. Filosofiia osvity, no. 2, pp. 98–114. (in Ukrainian)

Iatsenko S. (2018). Nastupnist doshkilnoi ta pochatkovoi osvity kriz pryzmu kontseptsii Novoi ukrainskoi shkoly [The following of preschool and primary education through the prism of conception of New Ukrainian School]. Molod ta rynok, no. 9, pp. 76–80. (in Ukrainian)

(2019) Instruktyvno-metodychni rekomendatsii «Shchodo orhanizatsii diialnosti zakladiv osvity, shcho zabezpechuiut zdobuttia doshkilnoi osvity u 2019/2020 navchalnomu rotsi» [Instructional and methodical recommendations “In relation to organization of activity of establishments of education, that provide the receipt of preschool education in 2019/2020 school years”]. Available at: https://www.pedrada.com.ua/news/4954-metodichn-rekomendats-shchodo-organzats-dyalnost-zakladv-doshklno-osvti-u-20192020 (accessed 20 August 2019).

Kharchenko O.V. (2016). Nova ukrainska shkola: zavdannia i perspektyvy [New Ukrainian School: tasks and prospects]. Postmetodyka, no. 2, pp. 2–17. (in Ukrainian).

Kindrat I.R. (2012). Integratsiini zasady pobudovy osvitnoho protsesu v suchasnomu doshkilnomu navchalnomu zakladi [Integrative principles of building of educational process at the modern pre-school educational establishment]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka, no. 22(257), pp. 114–120. (in Ukrainian).

Krutii K.L. (ed.) (2016). Dytyna v doshkilni roky : compleksna osvitnia programa [A child in preschool years]. Zaporizhzhia: TOV “LIPS” LTD. (in Ukrainian)

Marchuk I. (2016). Kompetentnisno zoriientovani tekhnolohii rozvytku osobystosti v konteksti Novoi ukrainskoi shkoly [Competently orientated technologies of personal development in the context of New Ukrainian School]. Nova pedahohichna dumka, no. 4, pp. 22–26. (in Ukrainian)

Onopriienko O.V. (2017). Nova ukrainska shkola: aktualitety modernizatsii pochatkovoi zahalnoi osvity [New Ukrainian School: actual moments of modernization of primary general education]. Problemy suchasnoho pidruchnyka, issue 19, pp. 244–252. (in Ukrainian)

Pirozhenko T.O. (ed.) (2014). Dytyna u suchasnomu sotsioprostori [A child in modern social space]. Kyiv – Kirovohrad: “Imeks-LTD”. (in Ukrainian)

Polovina O.A., Lipchevska I.L. (2018). Nastupnist doshkilnoi osvity ta Novoi ukrainskoi shkoly: realii ta perspektyvy [Following of preschool education and New Ukrainian School: realities and prospects]. Innovatyka u vykhovanni, issue 7(1), pp. 203–214. (in Ukrainian)

Shabaieva L.M. (2017). Nova ukrainska shkola: filosofski osnovy obgruntuvannia [New Ukrainian School: philosophical bases of grounding]. Hileia: naukovyi visnyk, issue 125, pp. 349–352. (in Ukrainian)

Unhurian I.K. (2017). Formuvannia humannykh vzaiemovidnosyn pedahoha ta uchnia yak skladova pedahohiky partnerstva novoi ukrainskoi shkoly [Forming of humane mutual relations between teacher and student as a constituent of pedagogics of partnership of New Ukrainian School]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka, issue 4, pp. 330–335. (in Ukrainian)

Vitiuk V.V. (2017). Hotovnist pedahohiv do zmin v umovakh realizatsii Kontseptsii «Nova ukrainska shkola» [Teachers’ readiness to changes in conditions of implementation of the Concept “New Ukrainian School”]. Pedahohichnyi poshuk, no. 2, pp. 3–6. (in Ukrainian)

Zavalevskyi Yu. (2017). Sutnist profesiinoi kompetentnosti vchytelia v realizatsii Kontseptsii Novoi ukrainskoi shkoly [An essence of teacher’s professional competence in implementation of Conception of New Ukrainian School]. Nova pedahohichna dumka, no. 1, pp. 11–15. (in Ukrainian)

Zhebrovskyi B. (ed.) (2013). Programa rozvytku ditei starshoho doshkilnoho viku [The Programme of development of children of senior pre-school age “Sure start”]. Ternopil : Mandrivets. (in Ukrainian)