СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ІНТЕРІОРИЗАЦІЇ ЯК ЦЕНТРАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ КОГНІТИВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
PDF

Ключові слова

інтеріоризація
екстеріоризація
механізм когнітивного розвитку особистості
три основні теорії психології навчання
теорія поетапного формування розумових дій

Як цитувати

Бабенко, О. (2019). СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ІНТЕРІОРИЗАЦІЇ ЯК ЦЕНТРАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ КОГНІТИВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. Молодий вчений, 8 (72), 54-57. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-13

Анотація

Діяльність людини нерозривно пов’язана з зовнішньою (фізичною) та внутрішньою (психічною) сторонами (мотиваційною, пізнавальною та регуляторною). Сучасна система освіти не може сьогодні обмежуватися підготовкою фахівців тільки в традиційних формах і вимагає звернення до процесу інтеріоризації як механізму засвоєння і набуття знань. Три фундаментальні теорії психології навчання: теорія зв’язку навчання і когнітивного розвитку Л.С. Виготського, теорія навчальної діяльності В.В. Давидова та теорія інтеріоризації П.Я. Гальперіна становлять у своїй єдності концептуальну основу для проектування когнітивного розвитку і, відповідно, є основою для багатьох сучасних педагогічних підходів і технологій. Процеси, які забезпечують взаємозв’язок внутрішньої й зовнішньої сторін діяльності людини, називаються інтеріоризацією та екстеріоризацією. У сучасній психології фактично теорією інтеріоризації є розроблена П.Я. Гальперіним теорія планомірно-поетапного формування розумових дій і понять. Найважливіше місце в цій теорії займає вчення про орієнтовну основу дії. Важливим знаряддям інтеріоризації є слово, а засобом переходу від однієї ситуації до іншої – мовна дія. Інтеріоризація сприяє тому, щоб людина могла уявляти, фантазувати і мріяти, та полягає не в простому переміщенні зовнішньої діяльності у внутрішній план свідомості, а в формуванні саме цієї свідомості.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-13
PDF

Посилання

Бабенко О.В. Internalization of Ukrainian national values through the Taras Shevchenko museum in Toronto. Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний і історічний і соціофілософський аспекти (до 205-річчя від дня народження) : зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф., Київ 12–13 березня 2019 р. Київ : Видавництво «МІЛЕНІУМ». С. 188–189.

Бабенко О.В. Генезис поняття «інтеріоризація» в психолого-педагогічній науці. Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. 2018. 2(1). C. 23–28.

Выготский Л.С. Проблемы общей психологии. Собр. соч. : В 6 т. Т.2. Москва : Педагогика, 1982. 504 с.

Гальперин П.Я. Лекции по психологии : учебное пособие для студентов вузов. Москва : Книжный дом «Университет» : Высшая школа, 2002. 400 с.

Гончаров В.С. Психология проектирования когнитивного развития: Монография. Курган : Издательство Курганского государственного университета, 2005. 235 с.

Кравцова Е.Е. Неклассическая психология Л.С. Выготского. Национальный психологический журнал. 2012. № 1(7). С. 61–66.

Babenko O.V. (2019). Internalization of Ukrainian national values through the Taras Shevchenko museum in Toronto. Fenomen Tarasa Shevchenka: linhvistychnyi i istorichnyi i sotsiofilosofskyi aspekty (do 205-richchia vid dnia narodzhennia) : zb. materialiv mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf. Kyiv, 12–13 bereznia 2019 r. Kyiv : Vydavnytstvo «MILENIUM», pp. 188–189. (in Ukrainian)

Babenko O.V. (2018). Henezys poniattia «interioryzatsiia» v psykholoho-pedahohichnii nautsi [Genesis of the concept of "internalizations" in psychological and pedagogical science]. Aktualni problemy pedahohiky, psykholohii ta profesiinoi osvity, vol. 2 (1), pp. 23–28. (in Ukrainian)

Vygotskiy L.S. (1982). Problemy obshchey psikhologii [Problems of General Psychology]. Collections of works : 6 t. T. 2. Moscow : Pedagogy, 504 p. (in Russian)

Gal’perin P.Ya. (2002). Lektsii po psikhologii: uchebnoye posobiye dlya studentov vuzov [Lectures on psychology: a textbook for university students]. Moscow : University House : Higher School, 400 p. (in Russian)

Goncharov V.S. (2005). Psikhologiya proyektirovaniya kognitivnogo razvitiya [Psychology of projecting of cognitive development]. Monograph. Kurgan : Publisher of Kurgan State University, 235 p. (in Russian)

Kravtsova E.E. (2012). Neklassicheskaya psikhologiya L.S. Vygotskogo [Non-classical psychology of L.S. Vygotsky]. National Psychological Journal, no. 1(7), pp. 61–66. (in Russian)