РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДО АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
PDF

Ключові слова

психологічна готовність
психологічна програма
емпіричне дослідження
аудитор
аудиторська діяльність
Державна аудиторська служба України

Як цитувати

Ралко, А. (2019). РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДО АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Молодий вчений, 8 (72), 50-53. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-12

Анотація

У статті представлено порівняльний аналіз результатів констатувального та формувального етапів емпіричного дослідження психологічної готовності практикуючих фахівців Державної аудиторської служби України до аудиторської діяльності. Подано загальну характеристику досліджуваних. Викладено основний зміст Програми розвитку психологічної готовності фахівця до аудиторської діяльності. Розкрито особливості етапів її застосування: інформаційного та корекційного, що включають теоретичний, практичний і рекомендаційний блоки. Виявлено, що розроблена психологічна програма сприяла оптимізації результатів обстежуваних за критеріями в межах компонентів за структурою психологічної готовності до аудиторської діяльності: мотиваційно-вольового, комунікативно-організаційного, саморегулятивно-рефлексивного та когнітивно-операційної складової.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-12
PDF

Посилання

Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» / Верховна Рада України. 2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12 (дата звернення: 25.08.2019).

Карамушка Л.М., Філь О.А., Федосова Г.Л. Технологія психологічної підготовки персоналу організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій) / за ред. Л.М. Карамушки. Київ : Науковий світ, 2008. 230 с.

Ковалькова Т.О. Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі : методичні рекомендації для викладачів вищих навчальних закладів. Київ, 2014. 32 с.

Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Ніка Центр, 2013. 580 с.

Креденцер О.В. Психологічні умови підготовки підприємців до професійної діяльності у сфері торгівельного бізнесу: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.10. Київ, 2009. 20 с.

Лукаш Е.Я. Формування психологічної готовності майбутніх аудиторів до професійної діяльності: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Київ, 2007. 22 с.

Мазаракі А.А., Максименко С.Д., Кулаківська Л.П., Кулаківський Т.Ю. Підприємництво: психологічні, організаційні та економічні аспекти. Навчальний посібник. Київ : Київ. нац. тогр.-економ. ун-т, 2012. 720 с.

Миронець С.М. Структура професійно-важливих якостей рятувальників МНС України/ Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Київ : «ГНОЗІС», 2003. Т.V (Ч. 2). С. 151–156.

Ралко А.І. Структурна модель психологічної готовності до аудиторської діяльності. Теорія і практика сучасної психології. Збірник наукових праць. Запоріжжя : Класичний приватний університет. 2018. №. 1 / 2018. С. 154–159. URL: http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2018/32.pdf.

Різник В. Модель формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності у процесі вивчення спеціальних дисциплін. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія. 2013. Вип. 28(2). С. 277–283. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2013_28_2_54 (дата звернення: 10.07.2019).

Zakon Ukrainy (2018). Pro osnovni zasady zdiisnennia derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini [About the basic principles of implementation of the state financial control in Ukraine]. Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12 (accessed 25 July 2019).

Karamushka L.M., Fil O.A., Fedosova H.L. (2008). Tekhnolohiia psykholohichnoi pidhotovky personalu orhanizatsii do roboty v umovakh sotsialno-ekonomichnykh zmin (na materiali osvitnikh orhanizatsii) [Technology of psychological training of organizations' personnel to work in the conditions of socio-economic changes (on the material of educational organizations)]. Kyiv : Naukovyi svit, 230 p.

Kovalkova T.O. (2014). Formuvannia hotovnosti maibutnikh psykholohiv do profesiinoi diialnosti v aviatsiinii haluzi: metodychni rekomendatsii dlia vykladachiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Formation of future psychologists' readiness for professional activity in aviation industry: guidelines for teachers of institutions of higher education]. Kyiv, 32 p.

Korolchuk M.S., Krainiuk V.M. (2013). Sotsialno-psykholohichne zabezpechennia diialnosti v zvychainykh ta ekstremalnykh umovakh [Socio-psychological support of activity in ordinary and extreme conditions: a textbook for students of higher education]. Kyiv : Nika Tsentr, 580 p.

Kredentser O.V. (2009). Psykholohichni umovy pidhotovky pidpryiemtsiv do profesiinoi diialnosti u sferi torhivelnoho biznesu [Psychological conditions of preparation of entrepreneurs for professional activity in the field of trade business]: avtoref. dys. ... kand. psykhol. nauk: 19.00.10. Kyiv.

Lukash E.Ya. (2007). Formuvannia psykholohichnoi hotovnosti maibutnikh audytoriv do profesiinoi diialnosti [Formation of psychological readiness of future auditors for professional activity]: avtoref. dys. … kand. psykhol. nauk: 19.00.07; Kyiv : In-t pedahohiky i psykholohii profesiinoi osvity APN Ukrainy.

Mazaraki A.A., Maksymenko S.D., Kulakivska L.P., Kulakivskyi T.Yu. (2012). Pidpryiemnytstvo: psykholohichni, orhanizatsiini ta ekonomichni aspekty [Entrepreneurship: psychological, organizational and economic aspects]. Kyiv : Kyiv. nats. tohr.-ekonom. un-t.

Myronets S.M. (2003). Struktura profesiino-vazhlyvykh yakostei riatuvalnykiv MNS Ukrainy [The structure of professionally important qualities of rescuers of the Ministry of Emergencies in Ukraine]. Kyiv : “HNOZIS”, pp. 151–156.

Ralko A.I. (2018). Strukturna model psykholohichnoi hotovnosti do audytorskoi diialnosti [The structural model of psychological readiness for auditing activities]. Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii (electronic journal, no. 1, pp. 154–159. Available at: http://www.tpsp-yournal.kpu.zp.ua/archive/1_2018/32.pdf (accessed 21 June 2019).

Riznyk V. (2013). Model formuvannia hotovnosti maibutnikh fakhivtsiv ekonomichnykh spetsialnostei do profesiinoi diialnosti u protsesi vyvchennia spetsialnykh dystsyplin [The model of formation of readiness of future specialists of economic specialties for professional activity in the process of studying of special disciplines]. Humanitarnyi visnyk Derzhavnoho vyshchoho navchalnoho zakladu «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni H.S. Skovorody». Pedahohika. Psykholohiia. Filosofiia (electronic journal), vol. 28 (2). pp. 277–283. Available at: http://nbuv.gov.ua/UIRN/gvpdpu_2013_28_2_54 (accessed 10 July 2019).