ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО УМОВ ЦИВІЛЬНОГО ЖИТТЯ
PDF

Ключові слова

адаптація
військовослужбовці
реабілітація
психологічна допомога
посттравматичний стресовий розлад

Як цитувати

Орловська, О. (2019). ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО УМОВ ЦИВІЛЬНОГО ЖИТТЯ. Молодий вчений, 8 (72), 45-49. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-11

Анотація

У статті проаналізовано особливості адаптації військовослужбовців після по-вернення до мирного життя. Визначено, що адаптація військовослужбовців  це процес пристосування особистості до нових умов існування у соціальному середовищі через оволодівання нормами поведінки, пристосування до вимог суспільства, в процесі чого відбувається узгодження між вимогами і очіку-ваннями соціуму по відношенню до людини та її реальною поведінкою, і між можливостями людини та реаліями соціального середовища, в якому вона перебуває. Визначено, що хронічні посттравматичні стани переживає приб-лизно чверть військовослужбовців, що може супроводжуватися збудливістю, дратівливістю, нестримним реагуванням на подразники, схильністю до неке-рованих агресивних реакцій, що ще називають «хронічним військовим нев-розом». Виокремлено групи симптомів посттравматичного стресового роз-ладу (повторне переживання, уникнення і емоційне заціпеніння, надмірне збудження), симптоматики посттравматичного стресового розладу та клініч-ні симптоми, що можуть проявлятися у військовослужбовців. Автором підк-реслено, що психологічна допомога учасникам бойових дій сприяє їх успіш-ній адаптації до нових умов життя, проте фахівцю необхідно враховувати динаміку переживання важкої травматичної ситуації, етапи якої зазначено в статті. Визначено напрямки психологічної допомоги, етапи психологічної реабілітації та аспекти роботи центру соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-11
PDF

Посилання

Безпалько О. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 134 с.

Буряк О.О., Гіневський М.І., Катеруша Г.Л. Шляхи та методи реабілі-тації осіб з «військовим синдромом» та посттравматичним стресовим розла-дом. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2015. № 3(44). С. 137–141.

Буряк О.О., Гіневський М.І., Катеруша Г. . Військовий синдром «АТО»: актуальність та шляхи вирішення на державному рівні. Збірник нау-кових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2015. Вип. 2. С. 176–181.

Кондрюкова В., Слюсар І. Соціально-психологічна адаптація військо-вослужбовців силових структур, звільнених у запас : навч.-метод. посіб. Київ : Гнозис, 2013. 116 с.

Кучеренко С.М, Хоменко Н.М. Організаційні особливості соціально-психологічної адаптації військовослужбовців, які брали участь у бойових ді-ях, до умов мирного життя. Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип. 21. Харків : НУЦ-ЗУ, 2017. С. 66–74.

Матвієць Л.Г. Організація та моніторинг своєчасного надання меди-ко)психологічної допомоги на первинному рівні при гострих та посттравма-тичних стресових розладах. Семейная медицина. 2017. № 5. С. 6–11.

Музичко Л.Т. Подолання посттравматичного стресового розладу у вій-ськовослужбовців. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, ПП «Медобори – 2006», 2017. Вип. 10. С. 289–299.

Павлик Н.В. Психологічна адаптація особистості в екстремальних умо-вах військової діяльності. Наук.-дослід. центр гуманітарних проблем Зб. сил України. 2005. Т. 8. № 4. С. 37–41.

Психологічна допомога учасникам АТО та їх сімʼям : колективна моно-графія / Мушкевич М.І., Федоренко Р.П., Мельник А.П. та ін. ; за заг. ред. Мушкевич М.І. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 260 с.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізова-ної) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, реакція на важ-кий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад. 2016. URL: http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_121_PTSR/2016_121_YKPMD_PTSR.pdf. (дата звернення: 27.07.2019).

Чапляк А.П., Романів О.П., Надь Б.А. Основні напрямки реабілітації учасників бойових дій. Україна. Здоров’я нації. 2018. №3/1(51). С. 59–61.

Bezpal'ko O. (2003). Sotsial'na pedahohika v skhemakh i tablytsyakh : navchal'nyy posibnyk. Kyiv : Tsentr navchal'noyi literatury, 134 s.

Buryak O.O. Hinevs'kyy M.I., Katerusha H.L. (2015). Shlyakhy ta metody rea-bilitatsiyi osib z «viys'kovym syndromom» ta posttravmatychnym stresovym rozla-dom. Zbirnyk naukovykh prats' Kharkivs'koho universytetu Povitryanykh Syl, № 3(44). S. 137–141.

Buryak O.O., Hinevs'kyy M.I., Katerusha H.L. (2015). Viys'kovyy syndrom «ATO»: aktual'nist' ta shlyakhy vyrishennya na derzhavnomu rivni. Zbirnyk nauko-vykh prats' Kharkivs'koho universytetu Povitryanykh Syl. Vyp. 2. S. 176–181.

Kondryukova V., Slyusar I. (2013). Sotsial'no-psykholohichna adaptatsiya viys'-kovosluzhbovtsiv sylovykh struktur, zvil'nenykh u zapas : navch.-metod. posib. Kyiv : Hnozys, 116 s.

Kucherenko S.M., Khomenko N.M. (2017). Orhanizatsiyni osoblyvosti sotsial'-no-psykholohichnoyi adaptatsiyi viys'kovosluzhbovtsiv, yaki braly uchast' u boyovykh di-yakh, do umov myrnoho zhyttya. Problemy ekstremal'noyi ta kryzovoyi psykholohiyi. Zbirnyk naukovykh prats'. Vyp. 21. Kharkiv : NUTs-ZU, S. 66–74.

Matviyets' L.H. (2017). Orhanizatsiya ta monitorynh svoyechasnoho nadannya me-dyko)psykholohichnoyi dopomohy na pervynnomu rivni pry hostrykh ta posttravma-tychnykh stresovykh rozladakh. Semeynaya medytsyna. № 5. S. 6–11.

Muzychko L.T. (2017). Podolannya posttravmatychnoho stresovoho rozladu u viys'kovosluzhbovtsiv. Aktual'ni pytannya korektsiynoyi osvity (pedahohichni nauky) : zb. nauk. prats'. Kam"yanets'-Podil's'kyy, PP «Medobory – 2006», Vyp. 10. S. 289–299.

Pavlyk N.V. (2005). Psykholohichna adaptatsiya osobystosti v ekstremal'-nykh umovakh viys'kovoyi diyal'nosti. Nauk.-doslid. tsentr humanitarnykh problem Zb. syl Ukrayiny. T. 8. # 4. S. 37–41.

Psykholohichna dopomoha uchasnykam ATO ta yikh simʼyam : kolektyvna monohrafiya / Mushkevych M. I., Fedorenko R. P., Mel'nyk A. P. ta in. ; za zah. red. Mushkevych M.I. Luts'k : Vezha-Druk, 2016. 260 s.

Unifkovanyy klinichnyy protokol pervynnoyi, vtorynnoyi (spetsializo-vanoyi) ta tretynnoyi (vysokospetsializovanoyi) medychnoyi dopomohy, reaktsiya na vazh-kyy stres ta rozlady adaptatsiyi. Posttravmatychnyy stresovyy rozlad. 2016. URL: http://mtd.dets.gov.ua/images/dodatki/2016_121_PTsR/2016_121_YKPMD_PTsR.pdf (data zvernennya: 27.07.2019).

Chaplyak A.P., Romaniv O.P., Nad' B.A. (2018). Osnovni napryamky reabili-tatsiyi uchasnykiv boyovykh diy. Ukrayina. Zdorov"ya natsiyi. №3/1(51). S. 59–61.