ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
PDF

Ключові слова

екзистенціальна психологія
постекзистенціалістське мислення
антропологія
феноменологія
класичний екзистенціалізм

Як цитувати

Ємельяненко, Г. (2019). ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. Молодий вчений, 8 (72), 36-39. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-9

Анотація

Статтю присвячено проблемі поновлення сучасних знань про феномен виникнення і функціонування екзистенціальної психології. Представлений в західноєвропейському і американському варіантах, цей феномен розглядається в контексті постекзистенціалістського мислення – системи новостворених культурологічних синтезів ідей філософії класичного екзистенціалізму з різними галузями філософії, такими як онтологія, гносеологія, антропологія, феноменологія, аксіологія, естетика і сучасними гуманітарними науками – соціологією, психологією, теологією тощо. Останні десятиліття розвитку філософії в парадигмі постмодерну були пов’язані з пошуками нової методології, кардинальним переосмисленням традиційного категоріального апарату, намаганнями докорінно трансформувати філософське мислення.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-9
PDF

Посилання

. Гайденко П.П. Человек и история в экзистенциальной философии Карла Ясперса. Москва : Республика, 1994. С. 5–26.

Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасcк : Сагуна, 1994. 357 с.

Кьеркегор С. Страх и трепет. Москва : Республика, 1993. 383 с.

Райда К.Ю. Поняття свободи в екзистенціалізмі. Свобода: сучасні виміри та альтернативи. Київ : Український Центр духовної культури, 2004. С. 57–156.

Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. Москва : Республика, 1993. 447 с.

Хайдеггер М. Письмо о гуманизме. Время и бытие. Москва : Республика, 1993. С. 192–220.

Ясперс К. Общая психопатология. Москва : Практика, 1997. 1056 с.

Gaydenko P.P. (1994). Chelovek i istoriya v ekzistentsialnoy filosofii Karla Yaspersa [Man and history in the existential philosophy of Karl Jaspers]. Moskva : Respublika, pp. 5–26.

Gusserl E. (1994). Filosofiya kak strogaya nauka [Philosophy as a rigorous science]. Novocherkassk : Saguna, 357 p.

Kerkegor S. (1993). Strah i trepet [Fear and awe]. Moskva : Respublika, 383 p.

Rayda K.Yu. (2004). Ponyattya svobodi v ekzistenzializmi. Svoboda: suchasni vimiri ta alternative [The concept of freedom in existentialism. Freedom: modern dimensions and alternatives]. Kyiv : Ukrainskyi Tsentr dukhovnoi kultury, pp. 57–156.

Haydegger M. (1993). Vremya i byitie: Stati i vyistupleniya [Time and being: Articles and Speeches]. Moskva : Respublika, 447 p.

Haydegger M. (1993). Pismo o gumanizme. Vremya i byitie. [Letter of Humanism. Time and being]. Moskva : Respublika, pp. 192–220.

Yaspers K. (1997). Obschaya psihopatologiya [General psychopathology]. Moskva Praktika, 1056 p.