МИСТЕЦЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕАТРІВ ТАНЦЮ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ, НА ПРИКЛАДІ ТЕАТРУ ТАНЦЮ «ВІДЛУННЯ» М. ЛЬВІВ
PDF

Ключові слова

хореографія
мистецтвознавство
театр танцю «Відлуння»
творча діяльність
танець
стиль
жанр
фестиваль-конкурс
культурологічний аспект

Як цитувати

Безрученков, Ю., Мосійчук, Ю., & Топорков, Д. (2019). МИСТЕЦЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕАТРІВ ТАНЦЮ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ, НА ПРИКЛАДІ ТЕАТРУ ТАНЦЮ «ВІДЛУННЯ» М. ЛЬВІВ . Молодий вчений, 8 (72), 21-24. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-5

Анотація

Розглядається діяльність «Театру танцю» в контексті синкретичного мистецько-естетичної площини, що являє собою невід’ємну частину загальнолюдського хореографічного надбання. Дане мистецьке явище досліджується і аналізується в мистецтвознавчому просторі України з позиції його значення для розвитку хореографічного мистецтва, збереження культурної спадщини українського народу. Досліджено значення діяльності в Україні на початку ХХІ століття театрів танцю на прикладі Театру танцю «Відлуння» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львів. Розглянуті важливі мистецько-творчі аспекти діяльності Театру танцю «Відлуння», заснованого Олександром Плахотнюком у 2013 році у Львові. Аналізуються індикатори впливу новітніх ідей організації танцювального колективу на загальний мистецько-творчий процес, а також підсумовується їх значення в контексті мистецтвознавчого огляду

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-5
PDF

Посилання

Чепалов О. Хореографічний театр. Західної Європи ХХ ст. Харків : ХДАК, 2007. 344 с.

Шабаліна О. Пластичність. Мова. Тіло. Київ : ФОП Поліщук О.В. 2017. 194 с.

Погребняк М. Танець «модерн» ХХ ст. : витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка. 2015. 321 с.

Plakhotnyuk O. The maintaining Questions of Research of Choreographic in Ukraine started of the 20-th Century. Молодий вчений. 2017. Вип. № 5(45). С. 72–75.

Плахотнюк О.А. Джаз-танець як феномен художньої культури : дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 – Теорія й історія культури (мистецтвознавство). Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. 295 с.

Плахотнюк О. Хореографічні конкурси – функціонування у віддзеркаленні сучасної танцювальної культури України. Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмата : Посвіт, 2017. Вип. 2. С. 122–128.

Плахотнюк О. Конкурс «Super dance» призначення та дійсність у процесах віддзеркалення сучасного хореографічного мистецтва України. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку. Львів : СПОЛОМ, 2018. С. 133–141.

Плахотнюк О. Конкурс «Super dance» – позиції у процесах відображення сучасного хореографічного мистецтва України. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку. Львів : СПОЛОМ, 2016. С. 145–229.

Плахотнюк О. Хронологія Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Super dance». Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку. Львів : СПОЛОМ, 2018. С. 141–214.

Шариков Д. Аналіз твору «Sinfonia estravaganza» та сучасних жанрів хореографії сьогодення. Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді. Львів : ЦТДЮГ, 2014. С. 37–50.

Яскравий. Журнал для юних талантів. № 17. Травень. Дніпровська обласна громадська організація «Яскрава країна». Дніпропетровськ, 2015. 24 с.

ІІІ Всеукраїнський відритий фестиваль театрального мистецтва аматорських дитячих та молодіжних колективів «Імпреза над Латорицею». Дніпровська обласна громадська організація «Яскрава країна». Мукачево, 2019. 28 с.

Chepalov O. (2007). Khoreohrafichnyy teatr. Zakhidnoyi Yevropy 20 st. [Choreographic theater. Western Europe of the 20 century]. Kharkiv : KHDAK. 344 р.

Shabalina O. (2017). Plastychnistʹ. Mova. Tilo [Plasticity. Language. Body]. Kyiv : FOP Polishchuk O.V. 194 р.

Pohrebnyak M. (2015). Tanetsʹ "Modern" 20 st. : vytoky, stylʹova typolohiya, panorama istorychnoyi khody, evolyutsiya [Dance "Modern" of the twentieth century. : origins, style typology, panorama of historical course, evolution]. Poltava : PNPU imeni V.H. Korolenka, 321 р.

Plakhotnyuk O. (2017). The maintaining Questions of Research of Choreographic in Ukraine started of the 20-th Century. Molodyy vchenyy, vyp. № 5(45), pp. 72–75.

Plakhotnyuk O. (2016). Dzhaz-tanetsʹ yak fenomen khudozhnʹoyi kulʹtury [Modern Jazz-dance as the Phenomenon of Artistic Culture] (P&D Thesis). Lʹviv : LNU im. Ivana Franka, 295 р.

Plakhotnyuk O. (2017). Khoreohrafichni konkursy – funktsionuvannya u viddzerkalenni suchasnoyi tantsyuvalʹnoyi kulʹtury Ukrayiny [Choreographic competitions – functioning in reflection of the modern dance culture of Ukraine]. Muzychne mystetstvo 21 stolittya – istoriya, teoriya, praktyka : Drohobych – Kelʹtse – Kaunas – Almata : Posvit, vyp. 2, pp. 122–128.

Plakhotnyuk O. (2018). Konkurs «Super dance» pryznachennya ta diysnistʹ u protsesakh viddzerkalennya suchasnoho khoreohrafichnoho mystetstva Ukrayiny [“Super Dance” competition of destination and reality in the processes of reflection of contemporary choreographic art of Ukraine]. Suchasne khoreohrafichne mystetstvo: pidgruntya, tendentsiyi, perspektyvy rozvytku. Lʹviv : SPOLOM, pp. 133–141.

Plakhotnyuk O. (2016). Konkurs "Super dance" – pozytsiyi u protsesakh vidobrazhennya suchasnoho khoreohrafichnoho mystetstva Ukrayiny ["Super Dance" competition – positions in the processes of reflection of contemporary choreographic art of Ukraine]. Suchasne khoreohrafichne mystetstvo: pidgruntya, tendentsiyi, perspektyvy rozvytku. Lʹviv : SPOLOM, pp. 145–229.

Plakhotnyuk O. (2018). Khronolohiya Mizhnarodnoho konkursu suchasnoho khoreohrafichnoho mystetstva "Super dance" [Chronology of the International Contest for Contemporary Choreographic Art "Super Dance"]. Suchasne khoreohrafichne mystetstvo: pidgruntya, tendentsiyi, perspektyvy rozvytku. Lʹviv : SPOLOM, pp. 141–214.

Sharykov D. (2014). Analiz tvoru "Sinfonia estravaganza" ta suchasnykh zhanriv khoreohrafiyi sʹohodennya [Analysis of the work of "Sinfonia estravaganza" and contemporary genres of choreography of today ]. Vykhovnyy ta mystetsʹkyy vplyv suchasnoho khoreohrafichnoho mystetstva na rozvytok tvorchykh zdibnostey molodi. Lʹviv : TSTDYUH, pp. 37–50.

Yaskravyy. Zhurnal dlya yunykh talantiv (2015). [Bright. A magazine for young talents] Dniprovsʹka oblasna hromadsʹka orhanizatsiya "Yaskrava krayina". Dnipropetrovsʹk, no 17, 25 р.

III Vseukrayinsʹkyy vidrytyy festyvalʹ teatralʹnoho mystetstva amatorsʹkykh dytyachykh ta molodizhnykh kolektyviv "Impreza nad Latorytseyu" (2019) [III All-Ukrainian Open Festival of theatrical art of amateur children's and youth groups "Impressa over Latorica"]. Dniprovsʹka oblasna hromadsʹka orhanizatsiya «Yaskrava krayina». Mukachevo, 28 р.