АНАЛІЗ РІЗНИХ ПІДХОДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ МЕТОДОМ КРУГОВОГО ТРЕНУВАННЯ
PDF

Ключові слова

кругове тренування
аеробіка
степ-аеробіка

Як цитувати

Мартинюк, О., Печена, В., & Кравченко, К. (2019). АНАЛІЗ РІЗНИХ ПІДХОДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ МЕТОДОМ КРУГОВОГО ТРЕНУВАННЯ. Молодий вчений, 8 (72), 11-16. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-3

Анотація

Здорова людина може тривалий час виконувати значний обсяг рухової діяльності і підтримувати високий рівень її інтенсивності, а так само швидко відновлювати сили після значних навантажень, тобто бути витривалою довгий час. А найбільш важливими видами витривалості є загальна і силова. Так, загальна витривалість тісно пов’язана з розвитком і функціонуванням серцево-судинної і дихальної систем, отже, – з аеробними можливостями організму, оскільки більшість рухових дій в побуті і в сфері фізичної праці протікає переважно в аеробному режимі. Базовими здібностями, що визначає рівень розвитку силової витривалості, є потужність, ємність, рухливість і економічність систем енергозабезпечення, а також рівень внутрішньом’язової і міжм’язової координації, здатність до концентрації вольових зусиль. У зв’язку з цим, методика її розвитку базується переважно на закономірностях розвитку загальної витривалості. Найбільш поширеним методом виховання загальної витривалості з метою комплексного впливу на її основні чинники є кругове тренування, при цьому назва – «кругове», чисто умовне. До теперішнього часу в науково-методичній літературі накопичені знання, які свідчать про те, що кругове тренування набуло широкого поширення і визнання не тільки в спортивному тренуванні, але у фізичному вихованні як у нас в країні, так і за кордоном. Так, метод кругового тренування дозволяє оптимізувати процес фізичного виховання на всіх етапах онтогенезу людини і широко використовується у всіх формах фізичної культури.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-3
PDF

Посилання

Давыдов В.Ю., Шамардин А.И., Краснова Г.О. Новые фитнесс-системы (новые направления, методики, оборудование и инвентарь). Федеральное агентство по физ. культуре и спорту. ВГАФК. 2-е изд., перераб. и доп. Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2005. 284 с.

Дружинська О., Леонова В., Войтенко С. Особливості застосування інтервально-колового методу в заняттях із студентами спеціального медичного відділення вищого навчального закладу. Молода спортивна наука України. Випуск 9. Том 2., 2005. С. 201–204.

Ивчатова Т.В. Коррекция телосложения женщин первого зрелого возраста с учетом индивидуальных особенностей геометрии масс их тела: дис.…канд. наук по физвоспитанию и спорту: 24.00.02. НУФВСУ. Киев, 2005. 191 с.

Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспитания : учеб. для студ. вузов физ. воспитания и спорта: [в 2-х т.]. Киев, 2003. Т.I. 424 с.

Левицький В. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2004. №1. С. 27–31.

Лисицкая Т., Сиднева Л. Аэробика: [в 2 т. Т.I. Теория и методика]. Москва : Федерация аэробики России, 2002. 232 с.

Мартынюк О.В. Эффективность применения круговой тренировки на занятиях аэробикой с женщинами первого зрелого возраста: дис.…канд. наук по физвоспитанию и спорту: 24.00.02. ДГИФКИС. Днепропетровск, 2012. 189 с.

Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Москва : Физкультура и спорт, 1991. 422 с.

Пирогова Е.А. Совершенствование физического состояния человека. Київ : Здоров`я, 1989. 168 с.

Пирогова Е.А. Иващенко Л.Я., Страпко Н.П. Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье человека. Київ : Здоров`я, 1986. 152 с.

Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Киев : Олимпийская литература, 2004. 808 с.

Ростова В.А., Ступкина М.О. Оздоровительная аэробика. СПб. : «Высшая административная школа», 2003. 112 с.

Соколова Н.І. Превентивна фізична реабілітація як стратегія профілактики хронічних соматичних захворювань : автореф. дис... д-ра наук із фіз. виховання та спорту: 24.00.03. НУФВСУ. Київ, 2005. 40 с.

Солонкин А.А. Технология применения круговой тренировки на учебных занятиях для развития двигательных способностей у студентов различных специальностей колледж физической культуры : автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.04. Смоленск, 2002. 21 с.

Степ Рибок круговая тренировка. Методическое пособие преподавателей аэробики. Reebok International LTD, 1994. 8 с.

Уилмор Дж.Х. Костил Д.Л. Физиология спорта и двигательной активности [Пер. с англ.]. Киев : Олимпийская литература, 1997. 500 с.

Учение о тренировке. Введение в общую методику тренировки / под общ. ред. док. Дитриха Харре. Москва : Физкультура и спорт, 1971. 328 с.

Шамардина Г.Н. Основы теории и методики физического воспитания: [избранные лекции]. Днепропетровск : Пороги, 2003. 445 с.

Шамардіна Г., Мартинюк О. Кругове тренування в процесі організації фізкультурно-оздоровчих занять. Спортивний вісник Придніпров'я. 2005. № 2. С. 139–143.

Шлозберг С., Непорент Л. Фитнес. Москва : Издательский дом «Вильямс», 2000. 256 с.

Kravitz L. New Insights into Circuit Training. URL: https://www.unm.edu/~lkravitz/Article%20folder/circuits05.html (дата зверення: 19.08.2019).

Kravitz L. The fitness professional’s complete guide to circuits and interval. URL: https://www.unm.edu/~lkravitz/Article%20folder/circuits.html (дата звернення: 19.08.2019).

12 простих кроків до міцного здоров’я. URL: https://1plus1.ua/snidanok-z-1-1/novyny/12-prostih-krokiv-do-micnogo-zdorovya (дата звернення: 19.08.2019).

Davydov V.Yu., Shamardin A.I., Krasnova G.O. (2005). Novye fitness-sistemy (novye napravleniya, metodiki, oborudovanie i inventar') [New fitness systems (new directions, techniques, equipment and inventory)]. Federal Agency for Physical culture and sport. VGAFK, Volgograd : VolSU. (in Russian)

Druzhins'ka O., Leonova V., Voytenko S. (2005). Osoblivostі zastosuvannya іnterval'no-kolovogo metodu v zanyattyakh іz studentami spetsіal'nogo medichnogo vіddіlennya vishchogo navchal'nogo zakladu. [Features of application of the interval-circle method in classes with students of the special medical department of a higher educational institution]. Young sports science of Ukraine, vol. 9, t. 2, рр. 201–204.

Ivchatova T.V. (2005). Korrektsiya teloslozheniya zhenshchin pervogo zrelogo vozrasta s uchetom individual'nykh osobennostey geometrii mass ikh tela [Correction of physique of women of the first mature age taking into account individual features of geometry of masses of their bodies]. (PhD Thesis). NUFVSU. Kiev.

Krutsevich T.Yu. (2004). Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya : ucheb. dlya stud. vuzov fiz. vospitaniya i sporta [Theory and Methods of Physical Education : Textbook. for students. University of Phys. education and sports]. Kyiv, Tom I. (in Russian)

Levits'kiy V. (2004). Suchasnі fіzkul'turno-ozdorovchі tekhnologії u fіzichnomu vikhovannі [Modern health-improving technologies in physical education]. Theory and methodology of physical education and sports, no 1, рр. 27–31.

Lisitskaya T., Sidneva L. (2002). Aerobika: v 2 t. T.I. Teoriya i metodika [Aerobics: in 2 vol. T.I. Theory and Methods]. Moskva : Federatsiya aerobiki Rossii. (in Russian)

Martynyuk O.V. (2012). Effektivnost' primeneniya krugovoy trenirovki na zanyatiyakh aerobikoy s zhenshchinami pervogo zrelogo vozrasta [The effectiveness of the use of circuit training in aerobics classes with women of the first adulthood] (PhD Thesis), DGIFKIS. Dnepropetrovsk.

Matveev L.P. (1991) Teoriya i metodika fizicheskoy kul'tury [Theory and methodology of physical culture]. Moskva : Physical Culture and Sport (in Russian).

Pirogova E.A. (1989). Sovershenstvovanie fizicheskogo sostoyaniya cheloveka [Improving the physical condition of a person]. Kyiv : Health. (in Russian).

Pirogova E.A. Ivashchenko L.Ya., Strapko N.P. (1986). Vliyanie fizicheskikh uprazhneniy na rabotosposobnost' i zdorov'e cheloveka [The effect of exercise on human performance and health]. Kyiv : Health. (in Russian)

Platonov V.N. (2004). Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshchaya teoriya i ee prakticheskie prilozheniya [The system of training athletes in Olympic sports. General theory and its practical applications]. Kyiv : Olympic literature. (in Russian)

Rostova V.A., Stupkina M.O. (2003). Ozdorovitel'naya aerobika. [Wellness aerobics]. SPb. : Graduate School of Administration. (in Russian)

Sokolova N.І. (2005). Preventivna fіzichna reabіlіtatsіya yak strategіya profіlaktiki khronіchnikh somatichnikh zakhvoryuvan' [Preventive physical rehabilitation as a strategy for the prevention of chronic somatic diseases] (PhD Thesis), NUFVSU. Kyiv.

Solonkin A.A. (2002). Tekhnologiya primeneniya krugovoy trenirovki na uchebnykh zanyatiyakh dlya razvitiya dvigatel'nykh sposobnostey u studentov razlichnykh spetsial'nostey kolledzh fizicheskoy kul'tury [Technology application of circuit training in the classroom for the development of motor abilities in students of different specialties College of Physical Culture] (PhD Thesis), Smolensk.

Reebok International LTD (1994). Step Ribok krugovaya trenirovka. Metodicheskoe posobie prepodavateley aerobiki [Step Reebok circuit training. The manual of teachers of aerobics]. Reebok International LTD. (in Russian)

Uilmor Dzh.Kh. Kostil D.L. (1997). Fiziologiya sporta i dvigatel'noy aktivnosti [Physiology of sports and physical activity]. Kyiv : Olympic literature. (in Russian)

Ditrikha Kharre (ed.) (1971). Uchenie o trenirovke. Vvedenie v obshchuyu metodiku trenirovki [The doctrine of training. Introduction to the general training methodology]. Moskva : Physical Culture and Sport. (in Russian)

Shamardina G.N. (2003). Osnovy teorii i metodiki fizicheskogo vospitaniya: [izbrannye lektsii] [Fundamentals of the theory and methods of physical education: [selected lectures]. Dnepropetrovsk : Thresholds. (in Russian)

Shamardіna G., Martinyuk O. (2005). Krugove trenuvannya v protsesі organіzatsії fіzkul'turno-ozdorovchikh zanyat' [Circuit training in the process of organizing physical and health classes]. The sports bulletin of Dnieper, no 2, pp. 139–143.

Shlozberg S., Neporent L. (2000) Fitnes [Fitness]. Moskva : Williams. (in Russian)

Kravitz L. New Insights into Circuit Training. Available at: https://www.unm.edu/~lkravitz/Article%20folder/circuits05.html (accessed 19 august 2019).

Kravitz L. The fitness professional’s complete guide to circuits and interval. Available at: https://www.unm.edu/~lkravitz/Article%20folder/circuits.html (accessed 19 august 2019).

12 prostikh krokіv do mіtsnogo zdorov’ya [12 Simple Steps to Good Health]. Available at: https://1plus1.ua/snidanok-z-1-1/novyny/12-prostih-krokiv-do-micnogo-zdorovya (accessed 19 august 2019).