АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
PDF

Ключові слова

адаптивне управління
конкурентоспроможність
зовнішнє середовище
ситуаційний підхід
теорія управління

Як цитувати

Пугачевська, К., & Лисенко, Е. (2021). АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Молодий вчений, 9 (97), 158-161. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-32

Анотація

У статті досліджено сутність понять «адаптивне управління» та «адаптивна система». Охарактеризовано генезис сучасних підходів до управління в контексті способів адаптації до зовнішніх умов. Ідентифіковано умови, за яких зростає значимість адаптивного менеджменту. Розглянуто адаптивний менеджмент з позицій управлінської концепції забезпечення конкурентоспроможності. Визначено основні засади концепції динамічного управління бізнес-процесами підприємства. Обґрунтовано, що управління змінами на вітчизняних підприємствах повинно бути орієнтоване переважно не на вирішення існуючих проблем, а на використання наявних можливостей і сильних сторін підприємства. Проаналізовано вплив пандемії COVID-19 на бізнес та ідентифіковано виклики, які постають перед менеджментом підприємств в умовах коронакризи.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-32
PDF

Посилання

Богоявленський О.В., Местоян А.Н. Адаптивне управління підприємством запорука сталого розвитку. Інфраструктура ринку. 2018. Випуск 19. С. 118–121. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2018/24_2018_ukr/23.pdf

Стец І.І. Адаптивне управління підприємством. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 18. С. 300–305.

Тімінський О.Г. Технології адаптивного управління як механізм забезпечення ефективності організаційно-управлінських систем. Управління розвитком складних систем. 2016. № 27. С. 122–131.

Diamanti K., Ioannou L., Baglee D., Pouloudi N. Supportive mechanisms for effective change management. International Journal of Information Systems and Change Management. March 2007, 2(4), 307–333. DOI: https://doi.org/10.1504/1JISCM.2007.017381.

Glonti V., Trynchuk V., Khovrak I., Mokhonko G., Shkrobot M., Manvelidze L. Socialization of Organization Sustainable Development Based on the Principles of Corporate Social Responsibility. Montenegrin Journal of Economics, 2020, 16 (1), 169–182. DOI: https://doi.org/10.14254/1800-5845/2020.16-1.11

Polinkevych O., Kamiński R. Corporate image in behavioral marketing of business entities. Innovative Marketing. 2018. Volume 14, Issue 1. Р. 33–40. DOI: https://doi.org/10.21511/im.14(1).2018.04

Бураковський І. Економіка під час ковіду. URL: http://www.ier.com.ua/ua/publications/comments?pid=6551

Сіденко В. Глобальні структурні трансформації та тренди економіки України. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/EP_18_1_37_uk.pdf

Bohoiavlenskyi O.V., Mestoian A.N. (2018) Adaptyvne upravlinnia pidpryiemstvom – zaporuka staloho rozvytku [Adaptive enterprise management is the key to sustainable development]. Infrastruktura rynku, 19, 118–121. Retrieved from: http://market-infr.od.ua/journals/2018/24_2018_ukr/23.pdf

Stets I.I. (2017) Adaptyvne upravlinnia pidpryiemstvom [Adaptive enterprise management]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 18, 300–305.

Timinsky A.G. (2016) Tekhnolohii adaptyvnoho upravlinnia yak mekhanizm zabezpechennia efektyvnosti orhanizatsiino-upravlinskykh system [Technologies of adaptive management as a mechanism of support efficiency of organizational management systems]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system, 27, 122–131.

Diamanti K., Ioannou L., Baglee D. & Pouloudi N. (2007) Supportive mechanisms for effective change management. International Journal of Information Systems and Change Management, 2(4), 307–333. DOI: https://doi.org/10.1504/1JISCM.2007.017381

Glonti V., Trynchuk V., Khovrak I., Mokhonko G., Shkrobot M. & Manvelidze L. (2020) Socialization of Organization Sustainable Development Based on the Principles of Corporate Social Responsibility. Montenegrin Journal of Economics, 16 (1), 169–182. DOI: https://doi.org/10.14254/1800-5845/2020.16-1.11.

Polinkevych O., Kamiński R. (2018) Corporate image in behavioral marketing of business entities. Innovative Marketing, 14(1), 33–40. DOI: https://doi.org/10.21511/im.14(1).2018.04

Burakovskii І. (2021) Ekonomіka pіd chas kovіdu [Economics during the covid]. Retrived from: http://www.ier.com.ua/ua/publications/comments?pid=6551

Sidenko V. (2018) Hlobalni strukturni transformatsii ta trendy ekonomiky Ukrainy [Global structural transformations and trends of Ukrainian economy]. Retrieved from: http://razumkov.org.ua/uploads/article/EP_18_1_37_uk.pdf