КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД НЕПу
PDF

Ключові слова

соціальні аномалії
Радянська Україна
Нова економічна політика
радянська влада
організована злочинність
зброя
міліція
правоохоронні органи
УСРР

Як цитувати

Бондарчук, М. (2021). КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД НЕПу. Молодий вчений, 9 (97), 119-127. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-25

Анотація

Метою дослідження є комплексний аналіз заходів, здійснюваних відповідними органами радянської влади на території УСРР періоду нової економічної політики (НЕП) з метою ліквідації проявів організованої злочинності. Завдання дослідження: визначити основні причини розвитку бандитизму та його прояви в Радянській Україні в умовах НЕПу; дослідити способи і методи боротьби радянської влади з ним. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові (логічний, порівняльний), спеціальні історичні методи (проблемно-хронологічний). Вони дозволили визначитися з даним періодом, у якому проблема організованої злочинності досліджується конкретно, у хронологічній та логічній послідовності. Щодо вивчення окремих явищ цього процесу застосовувався порівняльний аналіз. Дослідження базується також на принципах науковості, історизму та об’єктивності. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше здійснено комплексний аналіз проблеми проявів вказаної проблематики у цьому регіоні в 1921-1928 рр. та способів боротьби з ними. Введено у науковий обіг нові архівні документи з даної проблеми і матеріали періодики тих років. Зроблено спробу дати об’єктивну, неупереджену оцінку цих явищ і дій радянської влади у вказані роки. Нова економічна політика радянської держави впродовж 1920-х рр. реалізовувалася на фоні посилення проявів різного роду соціальних аномалій. Боротьба з ними відбувалася на тлі важкого соціально-економічного становища, у якому опинилося суспільство після Першої світової війни. Як показує аналіз архівних джерел, радянська влада надавала цим заходам, а насамперед їх припиненню важливе значення. Проблеми ці були викликані різними чинниками, однак в першу чергу – руйнівними процесами у самому суспільстві і боротьбою більшовиків за утвердження своєї влади. Також це стосується і подій і недавньої на той час Громадянської війни на теренах колишньої Російської імперії та державно-визвольних змагань в Україні 1917-1921 рр. Однією з головних причин росту організованої злочинності була складна економічна ситуація, яка була викликана наслідками воєнного комунізму. У досліджуваний нами період, а саме в першій половині 20-х рр. відбувався процес становлення правоохоронної системи радянської влади. Основний тягар відповідальності за стан криміногенної ситуації в країні покладався на місцеві органи міліції.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-25
PDF

Посилання

Волынский пролетарий, 1921, №16, 22 июля, с. 4.

Волынский пролетарий, 1922, №151, 1 января, с. 2.

Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України : Навчально-практичний довідник. Харків : «Ранок», 2013. 400 с.

Герцензон А.А (Соств.). Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917–1952 гг.). Москва : Госюриздат, 1953. 576 с.

ДАЖО (Державний архів Житомирської області), Ф. Р. 2567, оп. 1, спр. 208, арк. 12.

ДАЖО, Ф. Р.2567, оп.1, спр. 208, арк. 32–33.

ДАЖО,Ф. Р. 2567, оп. 1, спр. 208, арк. 72.

ДАЖО, Ф. Р. 2567, оп. 1, спр. 208, арк. 126.

ДАЖО, ф. Р. 1657, оп. 1, спр. 503, арк. 4.

ДАЖО, ф. Р. 1657, оп. 1, спр. 503, арк. 5.

ДАХО (Державний арів Харківської області), Ф. Р-1630. оп. 3. Спр. 131.

Іваненко В.В., Іщенко І.В. Україна непівська: аналіз соціальних аномалій південного регіону. Монографія. Дніпропетровськ, 2006. 280 с.

Іщенко І.В. Жебракування та бродяжництво як соціальні аномалії в Україні періоду непу (1921-1928 рр.): об’єктивні й суб’єктивні чинники поширення. Грані, 1(15) січень-лютий, 2001. С. 26–34.

Іщенко І.В. Державна політика у сфері боротьби з соціальними аномаліями періоду непу (1921–1928 рр.): досвід, протиріччя, уроки (за матеріалами Півдня України) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 – історія України). Дніпропетровськ, 2003. 16 с.

Камалова Г.Т., Зорина Р.Ф. Советская милиция в борьбе с преступностью в годы нэпа. Вестник Южно Уральського государственного университета. 2012. № 43. С. 11–14.

Комар Є.Г. Соціальні аномалії у повсякденному житті населення УСРР 20-х рр. XX ст. : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 – історія України. Київ, 2015. 213 с.

Комуніст (орган ЦК КП(б)У). – 1923. – 26 верес.

Кучер О.О. Про участь міліції УРСР в боротьбі зі збройною внутрішньою контрреволюцією у 1921–23 рр. Питання історії народів СРСР. 1971. Вип. 11. С. 51–58.

Лебина Н. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю. Москва : Новое Литературное Обозрение, 2015. 488 с.

Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города : нормы и аномалии : 1920–1930 годы. Санкт-Петербург : Журнал «Нева» : Летний Сад, 1999. 316 с.

Михайленко П.П. Історія міліції України у документах і матеріалах. Т. 1: 1917–1925 рр. Київ : Генеза, 1997. 504 с.

Міхеєва О.К. Становлення та функціонування правоохоронних органів УСРР (1921–1928 рр.): історичні аспекти : моногр. Донецьк : Східний видавничий дім, 2011. 455 с.

Об организации милиции: декрет РНК Украины от 5 февраля 1919 г. Известия Временного Рабоче-Крестьянского правительства Украины и ХРСД. 1919. № 41. 9 февраля.

Об организации железнодорожной милиции : постан. РНК УССР от 29 июня 1919 г. Киевские известия. 1919. № 78 (105). 29 июня.

Павловська І.В. Організаційно-правові засади забезпечення законності в діяльності міліції УСРР (УРСР) (1919 рік – перша половина 1941 року). : дис. … канд. юр. наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права. Київ, 2016. 242 с.

Пашин В.П. Советская Россия в 1920-е годы: власть, социальные аномалии, общество : [моногр.]. Курск : Курский гос. технический университет, 2006. 296 с.

Саблук С.А. Кримінально-правовий контроль за злочинністю в Україні у 1922 –1960 рр. : дис. … докт. юр. наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права). Київ, 2017. 476 с.

Семикопний А.Д. Боротьба з організованою злочинністю в УСРР у роки нової економічної політики (1921-1929 рр.) : автореф. дис. …канд. ю. наук: спец. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень). Харків, 2011. 18 с.

Семикопний, А.Д. Боротьба із загальнокримінальним бандитизмом як один із пріоритетних видів діяльності правоохоронних органів щодо протидії організованій злочинності у період непу. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2011. № 1 (52). С. 59–69.

Стародубець Г.М., Стародубець В.О. «Позбавленці» в соціальній структурі радянського села 1920-х років. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. 2019. № 27. C. 19–25.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), Ф. Р. 5, оп. 2, спр. 2326, арк. 11.

ЦДАВО України, Ф. 1893. оп. 1. Спр. 74, арк. 18–21.

ЦДАВО України, Ф. 1374. оп. 1. Спр. 4, арк. 63.

ЦДАВО України, Ф. Р. 5, оп. 2, спр. 16, арк. 173–174.

ЦДАГО України, (Центральний державний архів громадських об’єднань України), Ф.1., оп. 20, спр. 362, арк. 130.

ЦДАГО України, Ф.1. Оп.20, спр. 540 арк. 46.

ЦДАГО України, Ф.1. Оп.20, спр. 540 арк. 83.

ЦДАГО України, Ф.1, Оп. 20, Спр. 1274, арк. 52, 53.

ЦДАГО України, Ф.1, Оп. 20, Спр. 1798, арк. 14.

ЦДАГО України, Ф.1, Оп. 20, Спр. 1798, арк. 15, 16.

ЦДАГО України, Ф.1, Оп. 20, Спр. 2100, арк. 15, 16.

ЦДАГО України, Ф.1, Оп. 20, Спр. 2803, арк. 31-34.

ЦДАГО України, Ф.1, Оп. 20, Спр. 2803, арк. 39-40, 48.

Starodubets G., Vlasuk I. (2019). Social anomalies in Volyn in the period of nep and the fight against them. East European Historical Bulletin, Issue 13, p. 114–124.

Volynskyi proletaryi (1921). Vol. 16. 22 iula, s. 4.

Volynskyi proletaryi (1922). Vol. 151. 1 yanvaria, s. 2.

Hisem, O. (2013). Istoria Ukrainu: Navchalno-praktychnyy dovidnuk. O. Hisem, O. Martunyk. Kharkiv: «Rаnок». 400 s.

Hersezon, A. (1953). Sbornik dokymentov po istorii ugolovnogo zakonodatelstva SSSR i RSFRR (1917-1952). Moskva: Hosizdat.

Derzhavnyi archiv Zhytomerskoi oblasti (DAZhO), F. R. 2567, op. 1, spr. 208, ark. 12.

DAZhO, F. R. 2567, op. 1, spr. 208, ark. 32-33.

DAZhO, F. R. 2567, op. 1, spr. 208, ark. 72.

DAZhO, F. R. 2567, op. 1, spr. 208, ark. 32-33.

DAZhO, f. R. 1657, op. 1, spr. 503, ark. 4.

DAZhO, f. R. 1657, op. 1, spr. 503, ark. 5.

Derzhavnyi archiv Kharkivskoi oblasti (DAKhO), F-R. 1630, op. 3, spr. 131, ark. 56.

Ivanenko, V., Ischenko, I (2006). Ukraina nepivska: analiz socialnyh anomaly pivdennogo regiony. Monogr. Dnipropetrovsk, 280 s.

Ischenko, I. (2001). Jebrakyvannia i brodiagntstvo iak socialni anomalyi v Ukraini periody NEPu (1921-1928): objektuvny i subjektuvny chunnuki pochurennia. Hrani, 1(15) sichen-lytui. S. 26–34.

Ischenko, I. (2003). Dergavna polituka u sferi borotbu z socialnymy anomaliamu periodu NEPu (1921-1928): dosvid, proturicha, uroki (za materialamu pivdnia Ukrainu): aftoreferat dus. cand. ist. nauk: – 07.00.01. – istoria Ukrainu). Dnipropetrovsk, 16 s.

Kamalova, G., Zorina, R. (2012). Sovetskaya militsia v borbe z prestupnosty v godu nepa. Vestnik Yugno Uralskogo hosudarstvennogo universiteta, vol. 43, s. 11–14.

Komar, E. (2015). Socialny anomaly u povsakdennomu zhutti naselennya USRR 20 rokiv XX st.: dus. cand. ist. nauk: – 07.00.01. – istoria Ukrainu). Kyiv, 213 s.

Komynist, (organ SK KP(b)U). 1923. 26 veresnya.

Kucher, O. (1971). Pro uchast militsii URSR v borotbi zi zbroynou vnytrichnoyi kontrrevolutsieu u 1921-23. Putannya istorii narodiv SRSR. Vup. 11. S. 51-58.

Lebina, N. (2015). Sovetskaya povsednevnost: normy i anomalii. Ot voennogo komunisma k bolchomu stilu. Moskva: Novoe Litaraturnoe Obozrenie, 488 s.

Lebina, N. (1999). Povsednevnoya zhuzn sovetskogo goroda: normu i anomalii: 1920-1930 g0du. SPb: Journal «Nеvа» : Letniy Sad, 316 s.

Muhailenko, P. (1997). Istoria militsii Ukrainu u dokumentah i materialah. T.1.: 1917-1921. Kyiv: Heneza. 504 s.

Miheeva, O. (2011). Stanovlennya i functionyvannya pravoohoronnuh organiv USRR (1921-1928): istoruchni aspektu : monogr. Donetsk: Shidnuy vydavnuchuy dim, 455 s.

Ob organizatsii militsii: decret RNK Ukrainu ot 5 fevralia 1919. Izvestia Vremennogo Raboche-Krestianskogo Pravitelstva Ukrainu i KhRSD. 1919. № 41. 9 fevralia.

Ob organizatsii zheleznodorozhnoy militsii: postan. RNK USRR ot 29 iunya 1919. Kievskie Izvestia. 1919. № 78 (105). 29 iunya.

Pavlovslka, I. (2016). Organizatsiyno-pravovi zasadu zabeapechennya zalonnosti v dialnosti militsii USRR (URSR) (1919 rik – persha polovyna 1941 poku): dus… cand. ur. nauk: 12.00.01 – theoria ta istoria derzhavu I prava). Kyiv, 242 s.

Pashun, V. (2006). Sovetskaya Rossia v 1920 godu: vlast, socialnue anomalii, obchestvo : [monogr.]. Kursk: Kurskiy hos. technicheskiy universtet, 296 s.

Sabluk, S. (2017). Kruminalno-pravovyi control za zlochunnistu v Ukraini v 1922-1960 rr.: dus… doct. ur. nauk: 12.00.01 – theoria ta istoria derzhavu i prava). Kyiv, 476 s.

Semukopnyi, A. (2011). Borotba z organisovanou zlochunnistu v USRR u roku novoi ekonomichnoi polituku (1921-1929): avtoref. dus. … cand. ur. nauk: spec. 12.00.01 – theoria ta istoria derzhavu i prava; istoria politychnuh i pravovuh vchen. Kharkiv, 18 s.

Semukopnyi, A. (2011). Borotba z zagalnokruminalnum bandutusmom yak odun iz priorutetnuh vudiv dialnosti pravoohoronnuh organiv chodo protudii organizovaniy zlochunnosti u period nepu. Visnuk Kharkivskogo natsionalnigo universitety vnyntrichnih sprav, vol. 1 (52), S. 59–69.

Starodubets, G., Starodubets, V. (2019). "Posbavlentsi" v socialniy structure radianckogo sela 1920 rokiv. ["Deprived" in the social structure of the Soviet village of the 1920s]. Naukovi zapuski Vinnitskogo derzhavnoho universutetu Mykhaila Kotsyubynskogo - Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University of Mykhailo Kotsyubynsky. Series: History, 27. (in Ukranian)

Tsentralnyi derzhavnyi archiv vyschuh organiv vladu ta upravlinnya Ukrainu (TsDAVO UKRAINU), F. R. 5, op. 2, spr. 2326, ark. 11.

TsDAVO UKRAINU, F. 1893, оp. 1. spr. 74., аrk. 18–21.

TsDAVO UKRAINU, F. 1374, op. 1. spr. 4, ark. 63.

TsDAVO UKRAINU, F. R. 5, оp. 2, spr. 16, ark. 173–174.

Tsentralnyi derzhavnyi archive gromadskuh objednan UKRAINU (TsDAGO UKRAINU), F. 1, оp. 20, spr. 362, аrk. 130.

TsDAGO UKRAINU, F.1, op.20, spr. 540 аrk. 46.

TsDAGO UKRAINU, F.1, op.20, spr. 540 аrk. 83.

TsDAGO UKRAINU, F.1, op.20, spr. 1274 аrk. 52, 53.

TsDAGO UKRAINU, F.1, op.20, spr. 1798 аrk. 14.

TsDAGO UKRAINU, F.1, op.20, spr. 1798 аrk. 15, 16.

TsDAGO UKRAINU, F.1, op.20, spr. 2100 аrk. 15, 16.

TsDAGO UKRAINU, F.1, op.20, spr. 2803, аrk. 31-34.

TsDAGO UKRAINU, F.1, op.20, spr. 2803, аrk. 39-40, 48.

Starodubets G., Vlasuk I. (2019). Socialni anomalii na Volyni v period NEPu ta borotba z nymy [Social anomalies in Volyn in the period of nep and the fight against them]. Shidno Evropeiskiy istoruchnuy visnuk, no 13, p. 114–124.