ЗАСОБИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
PDF

Ключові слова

комунікація
інтерактивне заняття
лексичний підхід
відеоматеріали
комунікативні компетенції

Як цитувати

Павліщева, Я. (2021). ЗАСОБИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Молодий вчений, 9 (97), 94-99. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-20

Анотація

В статті досліджено різні навчальні техніки на заняттях з іноземної мови, що сприяють ефективному розвитку комунікативної компетенції студентів. На думку автора, серед сучасних засобів активізації та опанування навичок комунікації англійською найбільш доречною є сукупність стратегій, що розроблені представниками лексичного підходу у поєднанні з регулярним використанням відеоматеріалів і залученням лінгвістичних ігор. У статті детально розглянуті особливості лексичного підходу, способи його реалізації на заняттях та комунікативні аспекти, що розвиваються в результаті. Також автор аналізує структурні елементи та засоби організації заняття з залученням лінгвістичних ігор й виділяє їх перспективу для удосконалення різних аспектів комунікації. Детально вивчається специфіка занять, що базуються на відеоматеріалах, аналізується їх структура та особливості опрацювання навчальних задач.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-20
PDF

Посилання

Азимова С. Коммуникативный подход в обучении английскому языку. Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. № 4. С. 471–475.

Бацевич Ф. Словник термінів міжкультурної комунікації : монографія. Київ : Довіра, 2007. 205 с.

Бесараб Т.П. Переваги комунікативного підходу при вивченні іноземних мов у ВНЗ. Наукові записки Національного університету Острозька академія. 2015. № 58. С. 315–317.

Борзенко О. Розвиток комунікативних здібностей та формування іншомовної комунікації при викладанні іноземної мови. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. 2017. Випуск 165. С. 453–458.

Бурченя О. Роль інтерактивних технологій у навчальному процесі. Нова педагогічна думка. 2009. № 2. С. 21–28.

Павліщева Я.О. Лексичний підхід у вивченні англійської мови в юридичних закладах вищої освіти. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференція з міжнародною участю „Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи”. 2019. URL: http://nauka.nlu.edu.ua (дата звернення: 20.09.2021)

Borzenko O., Pavlishcheva Ya. Educational Games with an interactive whiteboard at professional English lessons. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2019. Volume 11, (2). P. 18–37.

Brandl, K. (2008). Communicative Language Teaching in Action, New Jersey, Pearson Prentice Hall.

Kuznetsova O.Yu. Education content issues: theoretical and practical issues. Проблеми законності: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 2017. № 138. С. 230–236.

Lewis M. (2002) The Lexical Approach. The State of ELT and a Way Forward. Heinle, 202 p.

Morrow C.K. (2018) Communicative language testing. The TESOL encyclopedia of English language teaching, 1–7. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118784235.eelt0383.

Thornbury S. (1995) How to teach English: Longman, 157 p.

Thornbury S. (2019) Learning language in chunks. Part of the Cambridge Papers in ELT series. Cambridge: Cambridge University Press, 24 p.

Yaccub N.S., Yunus M.M. Language Games in Teaching and Learning English Grammar: A Literature Review. Arab World English Journal (AWEJ). 2019. Volume 10(1). P. 209–217.

Azimova S. (2019) Kommunicativnij podhod v obuchenii angliiskomu yazyku [Communicative approach in English language teaching]. Bulleten nauki i praktiki, vol. 5, №4, pp. 471–475.

Bacevich F. (2007) Slovnyk terminiv mizhkulturnoi kommunikacii [Vocabulary of internatioanl communication terms]: monograph. Kyiv: Dovira, 205 p.

Besarab T.P. (2015) Perevagy comunicatyvnoho pidhodu pry vyvchenni inozemnyh mov u VNZ [Advantages of the communicative approach in ELL in the higher eduacational establishments]. Scientific notes of National University Ostrozka Academy, no 58, pp. 315–317.

Borzenko O. (2017) Rozvytok komunikatyvnyh zdibnostei ta formuvannya inshomovnoji komunikacii pry vykladanni inozemnoji movy [The development of communicative skills and formation of foreign communication in teaching foreign languages]. Naukovi zapysky. Seriya: Filologichni nauky. Issue 165, pp. 453–458.

Burchenya O. (2009) Rol interaktyvnyh tehnologij u navchalnomu procesi [The role of interactive technologies in the studying process]. Nova pedagogichna dumka, № 2, pp. 21–28.

Pavlishcheva Ya. (2019) Leksychnyj pidhid u vyvchenni anglijskoji movy v yurydychnyh zakladah vyshchoji osvity [Lexical approach in English language learning in the legal higher institutions]. Materialy IV Vseukrajinskoji naukovo-practychnoji Internet-conferenciji z mizhnarodnoyu uchastyu ‘Inozemni movy u vyshchij osviti’. URL: http://nauka.nlu.edu.ua (accessed 20 September 2021)

Borzenko O., Pavlishcheva Ya. (2019) Educational Games with an interactive whiteboard at professional English lessons. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. Volume 11, (2). P. 18–37.

Brandl K. (2008) Communicative Language Teaching in Action, New Jersey, Pearson Prentice Hall.

Kuznetsova O.Yu. (2017) Education content issues: theoretical and practical issues. The issues of legality: Yaroslav Mudryi National Law University. № 138. P. 230–236.

Lewis M. (2002) The Lexical Approach. The State of ELT and a Way Forward. Heinle: 202 p.

Morrow C.K. (2018). Communicative language testing. The TESOL encyclopedia of English language teaching, 1–7. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118784235.eelt0383.

Thornbury S. (1995) How to teach English: Longman, 157 p.

Thornbury S. (2019) Learning language in chunks. Part of the Cambridge Papers in ELT series. [pdf] Cambridge: Cambridge University Press, 24 p.

Yaccub N.S., Yunus M.M. (2019) Language Games in Teaching and Learning English Grammar: A Literature Review. Arab World English Journal (AWEJ). Volume 10(1). P. 209–217.