ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
PDF

Ключові слова

педагогічні засоби
патріотичне виховання
історії та традиції
дослідження
визначення
свідомість
цінності
методи
Батьківщина

Як цитувати

Онопрієнко, О., & Онопрієнко, О. (2021). ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ. Молодий вчений, 9 (97), 91-93. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-19

Анотація

У статті розглянуті засоби і методи патріотичного виховання; встановлено педагогічні методи виховання патріотизму; досліджено вплив вивчення історії та традицій регіону як засіб патріотичного виховання. визначено, що велике значення у вихованні патріотизму має вивчення історії рідного краю, культури, мови, традицій і звичаїв свого народу і своїх предків. Досліджено зміст, засоби та методи утворюють систему виховного процесу, адекватну меті виховання. Виявлено, що вибір засобів патріотичного виховання залежить від вікових та індивідуальних особливостей вихованців. Актуальність дослідження обумовлена недостатньою теоретичною розробленістю проблеми патріотичного виховання в умовах поліетнічного і полікультурного регіону. Ефективність вирішення даної проблеми залежить від того, наскільки цілеспрямовано буде залучена молодь в соціально-культурну, в тому числі культурно-дозвільну діяльність.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-19
PDF

Посилання

Здерева Г.В. Підготовка майбутніх вчителів до патріотичного виховання школярів. Педагогіка. 2004. № 7. С. 39–44.

Лубишева Л.І. Сучасний ціннісний потенціал фізичної культури і спорту та шляхи його освоєння суспільством і особистістю. Теорія і практика фізичної культури. 1997. № 6. С. 10–15.

Ожегов С.І., Шведова Н.Ю. Тлумачний словник російської мови: 80 000 слів і фразеологічних висловів / Росс. академия наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. Москва : Азбуковник, 1999. 944 с.

Педагогіка. Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів і педагогічних коледжів / За ред. П.І. Пидкасистого. Москва : Педагогічне товариство Росії, 2001. 640 с.

Сластенін В.А. Методика виховної роботи. Москва : Академія, 2002. 142 с.

Щуркова Н.Є. «Філософія життя» в школі. Москва : Нова школа, 1994. 48 с.

Zdereva H.V. (2004) Pidhotovka maibutnikh vchyteliv do patriotychnoho vykhovannia shkoliariv [Preparation of future teachers for patriotic education of schoolchildren]. Pedahohika, 7, 39–44. (in Russian)

Lubysheva L.I. (1997) Suchasnyi tsinnisnyi potentsial fizychnoi kultury i sportu ta shliakhy yoho osvoiennia suspilstvom i osobystistiu [Modern value potential of physical culture and sports and ways of its development by society and personality]. Teoriia i praktyka fizychnoi kultury, 6, 10–15. (in Russian)

Ozhehov S.I., Shvedova N.Yu. (1999) Tlumachnyi slovnyk rosiiskoi movy: 80 000 sliv i frazeolohichnykh vysloviv [Explanatory dictionary of the Russian language: 80,000 words and phrases]. Moskva. Ross. akademiia nauk. In-t rus. yaz. im. V. V. Vynohradova. 4-e yzd., dop. Moskva: Azbukovnyk. (in Russian)

Pedahohika (2001) Navchalnyi posibnyk dlia studentiv pedahohichnykh vuziv i pedahohichnykh koledzhiv [A textbook for students of pedagogical universities and pedagogical colleges]. Za red. P.I. Pydkasystoho. Moskva: Pedahohichne tovarystvo Rosii, 640 s. (in Russian)

Slastenin V.A. (2002) Metodyka vykhovnoi roboty. [Methods of educational work]. Moskva: Akademiia, 142 s. (in Russian)

Shchurkova N.Ye. (1994) «Filosofiia zhyttia» v shkoli ["Philosophy of life" at school]. Moskva: Nova shkola, 48 s. (in Russian)