ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КИЇВСЬКІЙ СВІТОГЛЯДНО-ГНОСЕОЛОГІЧНІЙ ШКОЛІ В ПЕРІОД РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ (60–90 РР. ХХ СТ.)
PDF

Ключові слова

Київська світоглядно-гносеологічна школа
діалектична логіка
марксистсько-ленінська філософія
марксистсько-ленінська
науковий комунізм
науковий атеїзм
радянська доба

Як цитувати

Ярмоліцька, Н., & Москальчук, М. (2021). ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КИЇВСЬКІЙ СВІТОГЛЯДНО-ГНОСЕОЛОГІЧНІЙ ШКОЛІ В ПЕРІОД РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ (60–90 РР. ХХ СТ.). Молодий вчений, 9 (97), 83-90. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-18

Анотація

В даному дослідженні розглянуто розвиток і становлення Київської світоглядно-гносеологічної школи. Визначення основних здобутків школи були здійснені на основі аналізу публікацій вчених, які були викладені на сторінках «Вісника Київського університету». Основна увага зосереджена на досить складному періоді існування школи в умовах тоталітарного режиму радянської влади. Для більш повної картини фундації та розвитку Київської світоглядно-гносеологічної школи було проаналізовано наукові уподобання вчених цієї школи, відстежено еволюцію тематичних напрямів публікацій. Це дало можливість зрозуміти наукові уподобання, вивчити тематичні переваги вчених, з’ясувати особливості публікацій і встановити їхній дійсний зміст і важливість наукових ідей для сучасної філософської та політологічної освіти і науки в Україні. Узагальнення та систематизація процесів інституалізації філософських та соціально-політичних досліджень, здійснених київськими вченими в радянський період, допомогло визначити феномен Київської світоглядно-гносеологічної школи, прослідкувати її становлення та розвиток.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-18
PDF

Посилання

Губерський Л.В., Конверський А.Є. та ін. Київська світоглядно-гносеологічна школа другої половини : монографія. Київ : ВПЦ «Київський університет». Київ, 2019. 240 с.

Жук Л.В. Наукові дослідження у вищих навчальних закладах: сутність, значення та перспективи. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/mar/9672/ilovepdfcom-146-153.pdf

Ярмоліцька Н., Москальчук М. Мораль релігії та свобода совісті в атеїстичному проблемному полі досліджень представників Київської школи наукового атеїзму В. Танчера та О. Огнєвої. Вісник Львівського університету. Серія Філософсько-політологічні студії. 2020. № 29. С. 112–119.

Вісник Київського університету. Серія історії та філософії. Київ : Вид-во Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1958. Вип. 1. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/46/46

Вісник Київського університету. Серія історії та філософії. Київ : Вид-во Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, 1959. №2. Вип. 1. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/45/45

Вісник Київського університету. Серія історії та філософії. Київ : Вид-во Київського університету, 1960. №3. Вип. 1. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/43/43

Вісник Київського університету. Серія історії та філософії. Київ : Вид-во Київського університету, 1961. №3. Вип. 2. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/42/42

Вісник Київського університету. Серія філософія. Київ : Вид-во Київського університету, 1967. №1. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/41/41

Вісник Київського університету. Серія філософія. Київ : Вид-во Київського університету, 1968. №2. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/40/40

Вісник Київського університету. Серія філософія. Київ : Вид-во Київського університету, 1970. №3. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/39/39

Вісник Київського університету. Серія філософія. Київ : Вид-во Київського університету, 1970. №4. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/38/38

Вісник Київського університету. Серія філософія. Київ : Вид-во Київського університету, 1971. №5. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/37/37

Вісник Київського університету. Серія філософія. Київ : Вид-во Київського університету, 1972. №6. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/36/36

Вісник Київського університету. Серія філософія. – Київ : Вид-во Київського університету, 1977. №9. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/33/33

Вісник Київського університету. Питання філософських наук. Київ : Вид-во при Київському державному університеті видавничого об’єднання «Вища школа», 1978. №10. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/32/32

Вісник Київського університету. Питання філософських наук. Київ : Вид-во при Київському державному університеті видавничого об’єднання «Вища школа», 1979. №11. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/31/31

Вісник Київського університету. Питання філософських наук. Київ : Вид-во при Київському державному університеті видавничого об’єднання «Вища школа», 1980. №12. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/30/30

Вісник Київського університету. Питання філософських наук. Київ : Вид-во при Київському державному університеті видавничого об’єднання «Вища школа», 1981. №13. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/29/29

Вісник Київського університету. Питання філософських наук. Київ : Вид-во при Київському державному університеті видавничого об’єднання «Вища школа», 1983. №15. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/27/27

Вісник Київського університету. Питання філософських наук. Київ : Вид-во при Київському державному університеті видавничого об’єднання «Вища школа», 1984. №16. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/26/26

Вісник Київського університету. Питання філософських наук. Київ : Вид-во при Київському державному університеті видавничого об’єднання «Вища школа», 1985. №17. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/25/25

Вісник Київського університету. Питання філософських наук. Київ : Вид-во при Київському державному університеті видавничого об’єднання «Вища школа», 1986. №18. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/24/24

Вісник Київського університету. Питання філософських наук. Київ : Вид-во при Київському державному університеті видавничого об’єднання «Вища школа», 1987. №19. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/23/23

Вісник Київського університету. Питання філософських наук. Київ : Вид-во при Київському державному університеті видавничого об’єднання «Вища школа», 1988. №20. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/22

Вісник Київського університету. Питання філософських наук. Київ : Вид-во при Київському державному університеті, 1989. №21. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/21/21

Вісник Київського університету. Питання філософських наук. Київ : Либідь, 1990. №22. URL: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/20/20

Huberskyi L.V., Kremen V.H., Konverskyi A.E.ta in. (2019) Kyivska svitohliadno-hnoseolohichna shkola druhoi polovyny ХХ stolittia: monohrafiia [Kyiv worldview and epistemological school of the second half of the twentieth century]. Kyiv: VPZ «Kyivskyi universytet». (in Ukrainian)

Zhuk L.V. (2017) Naukovi doslidzhennia u vyshchykh navchalnykh zakladakh: sutnist, znachennia ta perspektyvy [Research in higher education: essence, significance and prospects]. Available at: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/mar/9672/ilovepdfcom-146-153.pdf (accessed 18 September 2021).

Yarmolitska N., Moskalchuk M. (2020) Moral relihii ta svoboda sovisti v ateistychnomu problemnomu poli doslidzhen predstavnykiv Kyivskoi shkoly naukovoho ateizmu V.Tanchera ta O.Ohnievoi [Morality of religion and freedom of conscience in the atheistic problem field of research of the representatives of the Kyiv school of scientific atheism V. Tancher and O. Ogneva]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia Filosofsko-politolohichni studii, no. 29, pp. 112–119.

Visnyk Kyivskoho universytetu (1958). Seriia istorii ta filosofii [Bulletin of the University of Kiev. A series of history and philosophy]. Kyiv: Vyd-vo Kyivskoho derzhavnoho universytetu im. T.H. Shevchenka, vol. 1. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/46/46 (accessed 20 September 2021).

Visnyk Kyivskoho universytetu (1959). Seriia istorii ta filosofii [Bulletin of the University of Kiev. A series of history and philosophy].Kyiv: Vyd-vo Kyivskoho derzhavnoho universytetu im. T.H. Shevchenka, no. 2, vol. 1. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/45/45 (accessed 20.09.2021).

Visnyk Kyivskoho universytetu (1960). Seriia istorii ta filosofii [Bulletin of the University of Kiev. A series of history and philosophy]. Kyiv: Vyd-vo Kyivskoho derzhavnoho universytetu im. T.H. Shevchenka, no. 3. vol. 1. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/43/43 (accessed 20 September 2021).

Visnyk Kyivskoho universytetu (1961). Seriia istorii ta filosofii [Bulletin of the University of Kiev. A series of history and philosophy]. Kyiv: Vyd-vo Kyivskoho derzhavnoho universytetu im. T.H. Shevchenka, no. 3. vol. 2. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/42/42 (accessed 20 September 2021).

Visnyk Kyivskoho universytetu (1967). Seriia filosofiia [Bulletin of the University of Kiev. Philosophy series]. Kyiv: Vyd-vo Kyivskoho universytetu, no. 1. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/41/41 (accessed 20 September 2021).

Visnyk Kyivskoho universytetu (1968). Seriia filosofiia [Bulletin of the University of Kiev. Philosophy series]. Kyiv: Vyd-vo Kyivskoho universytetu, no. 2. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/40/40 (accessed 20 September 2021).

Visnyk Kyivskoho universytetu (1970). Seriia filosofiia [Bulletin of the University of Kiev. Philosophy series]. Kyiv: Vyd-vo Kyivskoho universytetu, no. 3. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/39/39 (accessed 20 September 2021).

Visnyk Kyivskoho universytetu (1970). Seriia filosofiia [Bulletin of the University of Kiev. Philosophy series]. Kyiv: Vyd-vo Kyivskoho universytetu, no. 4. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/38/38 (accessed 20 September 2021).

Visnyk Kyivskoho universytetu (1971). Seriia filosofiia [Bulletin of the University of Kiev. Philosophy series]. Kyiv: Vyd-vo Kyivskoho universytetu, no. 5. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/37/37 (accessed 20 September 2021).

Visnyk Kyivskoho universytetu (1972). Seriia filosofiia [Bulletin of the University of Kiev. Philosophy series]. Kyiv: Vyd-vo Kyivskoho universytetu, no. 6. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/36/36 (accessed 20 September 2021).

Visnyk Kyivskoho universytetu (1977). Seriia filosofiia [Bulletin of the University of Kiev. Philosophy series]. Kyiv: Vyd-vo Kyivskoho universytetu, no. 9. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/33/33 (accessed 20 September 2021).

Visnyk Kyivskoho universytetu (1978). Pytannia filosofskykh nauk [Bulletin of the University of Kiev. Questions of philosophical sciences]. Kyiv: Vyd-vo pry Kyivskomu derzhavnomu universyteti vydavnychoho obiednannia «Vyshcha shkola», no. 10. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/32/32 (accessed 19 September 2021).

Visnyk Kyivskoho universytetu (1979). Pytannia filosofskykh nauk [Bulletin of the University of Kiev. Questions of philosophical sciences]. Kyiv: Vyd-vo pry Kyivskomu derzhavnomu universyteti vydavnychoho obiednannia «Vyshcha shkola», no. 11. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/31/31 (accessed 17 September 2021).

Visnyk Kyivskoho universytetu (1980). Pytannia filosofskykh nauk [Bulletin of the University of Kiev. Questions of philosophical sciences]. Kyiv: Vyd-vo pry Kyivskomu derzhavnomu universyteti vydavnychoho obiednannia «Vyshcha shkola», no. 12. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/30/30 (accessed 18 September 2021).

. Visnyk Kyivskoho universytetu (1981). Pytannia filosofskykh nauk [Bulletin of the University of Kiev. Questions of philosophical sciences]. Kyiv: Vyd-vo pry Kyivskomu derzhavnomu universyteti vydavnychoho obiednannia «Vyshcha shkola», no. 13. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/29/29 (accessed 19 September 2021).

Visnyk Kyivskoho universytetu (1983). Pytannia filosofskykh nauk [Bulletin of the University of Kiev. Questions of philosophical sciences]. Kyiv: Vyd-vo pry Kyivskomu derzhavnomu universyteti vydavnychoho obiednannia «Vyshcha shkola», no. 15. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/27/27 (accessed 19 September 2021).

Visnyk Kyivskoho universytetu (1984). Pytannia filosofskykh nauk [Bulletin of the University of Kiev. Questions of philosophical sciences]. Kyiv: Vyd-vo pry Kyivskomu derzhavnomu universyteti vydavnychoho obiednannia «Vyshcha shkola», no. 16. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/26/26 (accessed 21 September 2021).

Visnyk Kyivskoho universytetu (1985). Pytannia filosofskykh nauk [Bulletin of the University of Kiev. Questions of philosophical sciences]. Kyiv: Vyd-vo pry Kyivskomu derzhavnomu universyteti vydavnychoho obiednannia «Vyshcha shkola», no. 17. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/25/25 (accessed 21 September 2021).

Visnyk Kyivskoho universytetu (1986). Pytannia filosofskykh nauk [Bulletin of the University of Kiev. Questions of philosophical sciences]. Kyiv: Vyd-vo pry Kyivskomu derzhavnomu universyteti vydavnychoho obiednannia «Vyshcha shkola», no. 18. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/24/24 (accessed 21 September 2021).

Visnyk Kyivskoho universytetu (1987). Pytannia filosofskykh nauk [Bulletin of the University of Kiev. Questions of philosophical sciences]. Kyiv: Vyd-vo pry Kyivskomu derzhavnomu universyteti vydavnychoho obiednannia «Vyshcha shkola», no. 19. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/23/23 (accessed 21 September 2021).

Visnyk Kyivskoho universytetu (1988). Pytannia filosofskykh nauk [Bulletin of the University of Kiev. Questions of philosophical sciences]. Kyiv: Vyd-vo pry Kyivskomu derzhavnomu universyteti vydavnychoho obiednannia «Vyshcha shkola», no. 20. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/22 (accessed 21 September 2021).

Visnyk Kyivskoho universytetu (1989). Pytannia filosofskykh nauk [Bulletin of the University of Kiev. Questions of philosophical sciences]. Kyiv: Vyd-vo pry Kyivskomu derzhavnomu universyteti vydavnychoho obiednannia «Vyshcha shkola», no. 21. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/21/21 (accessed 21 September 2021).

Visnyk Kyivskoho universytetu (1990). Pytannia filosofskykh nauk [Bulletin of the University of Kiev. Questions of philosophical sciences]. Kyiv: Vyd-vo pry Kyivskomu derzhavnomu universyteti vydavnychoho obiednannia «Vyshcha shkola», no. 22. Available at: https://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua/index.php/journal/issue/view/20/20 (accessed 21 September 2021).