ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

військова освіта
військова підготовка
кафедра військової підготовки офіцерів запасу
програма підготовки офіцерів запасу
навчально-виховний процес

Як цитувати

Турчин, В., Бондаренко, С., & Павленко, А. (2021). ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 9 (97), 78-82. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-17

Анотація

В статті розглянуті питання й особливості підготовки офіцерів запасу до резерву Збройних сил України та інших військових формувань із числа цивільних громадян і студентів закладів вищої освіти м. Харкова на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу Національної академії Національної гва-рдії України в умовах сьогодення, розглянуті деякі вимоги до професійної підготовки та педагогічної майстерності науково-педагогічного складу кафедри, наданий взаємозв’язок організації навчального процесу з вимогами основних керівних документів. Зроблений аналіз організації та проведення навчання та підготовки фахівців основних спеціальностей на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу НАНГУ. Розглянуті шляхи для реалізації всіх умов розвитку професійної компетентності майбутнього офіцера запасу, підвищення рівня його підготовки, висвітлені питання якості проведення навчально-виховного процесу і його безперервності.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-17
PDF

Посилання

Про вищу освіту. Закон України. Редакція від 25.09.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Про військовий обов’язок та військову службу. Закон України від 25.03.1992. Редакція від 01.10.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text.

Інструкція про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу. наказ Міноборони України, МОН України. Затвержено 14.12.2015 № 719/1289. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.12.2015 р. за № 1678/28123. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1678-15#Text.

Порядок проведення військової підготовки громадян України за про-грамою підготовки офіцерів запасу. Постанова КМУ від 1 лютого 2012 року №48. Редакція від 01.10.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/48-2012-%D0%BF#Text.

Cтатути ЗСУ: збірник законів. Офіційний текст. Київ : Паливода А.В., 2015. 424 с.

Баришніков В.В., Неймерок О.К. Шляхи вдосконалення підготовки офіцерів запасу в Україні. Системи обробки інформації. 2015. Вип. 8. С. 158–161.

Вознюк О.В., Дубасенюк О.А. Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегрований підхід : монографія. Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І.Франка, 2009. 684 с.

Зельницький А.М. Військова підготовка студентів: аналітичний огляд результатів соціальних досліджень. Вісник Національного університету оборони України. 2013. № 1(32). С. 73–82.

Зорій Я.Б. Військово-патріотична підготовка майбутніх офіцерів запа-су в умовах навчального процесу вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. степеня канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти. Вінниця, 2005. 20 с.

Мацевко Т.М. Особливості мотивації майбутніх офіцерів запасу до службово-педагогічної діяльності. Молодий вчений. 2018. № 1(53). С. 353.

Морозов С.М. Педагогічні засади професійної підготовки офіцерів запасу у вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні та психологічні науки. 2013. № 1. С. 127–137.

Нещадим М.І. Військова освіта в Україні: історія, теорія, методологія, практика : монографія. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2003. 852 с.

Сквoрок І.М. Підготовка офіцерів запасу в зарубіжних країнах. Військова освіта. 2013. № 1. С. 207–216.

Ягупов В.В. Військова дидактика: навчальний посібник. Київ : ВПЦ: Київський університет, 2000. 400 с.

Pro vyshhu osvitu. Zakon Ukrayiny. Redakciya vid 25.09.2020 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Pro vijskovyj obov'yazok ta vijskovu sluzhbu. Zakon Ukrayiny. Redakciya vid 01.10.2020 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text.

Instrukciya pro organizaciyu vijskovoyi pidgotovky gromadyan Ukrayiny za programoyu pidgotovky oficeriv zapasu. nakaz Minoborony Ukrayiny, MON Ukrayiny. Zatverzheno 14.12.2015 # 719/1289. Zareyestrovano v Ministerstvi yustyciyi Ukrayiny 31.12.2015 r. za # 1678/28123. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1678-15#Text.

Poryadok provedennya vijskovoyi pidgotovky gromadyan Ukrayiny za programoyu pidgotovky oficeriv zapasu. Postanova KMU vid 1 lyutogo 2012 roku #48. Redakciya vid 01.10.2020 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/48-2012-%D0%BF#Text.

Ctatuty ZSU (2015): zbirnyk zakoniv. Oficijnyj tekst. Kyiv: Palyvoda A.V. 424 s.

Baryshnikov V.V., Nejmerok O.K. (2015) Shlyaxy Vdoskonalennya pidgotovky oficeriv zapasu v Ukrayini. Systemy obrobky informaciyi, no 8, pp. 158–161.

Voznyuk O.V., Dubasenyuk O.A. (2009) Cilovi oriyentyry rozvytku osobystosti u systemi osvity: integrovanyj pidxid: Monografiya. Zhytomyr: Vydavnycztvo ZhDU im. I. Franka, 684 s.

Zelnyczkyj A.M. (2013) Vijskova pidgotovka studentiv: analitychnyj oglyad rezultativ socialnyx doslidzhen. Visnyk Nacionalnogo universytetu oborony Ukrayiny, no 1(32), pp. 73–82.

Zorij Ya.B. (2005) Vijskovo-patriotychna pidgotovka majbutnix oficeriv zapasu v umovax navchalnogo procesu vyshhogo navchalnogo zakladu: avtoref. dys. Na zdobuttya nauk. stepenya kand. ped. nauk: 13.00.04 «Teoriya i metodyka profesijnoyi osvity. Vinnycya, 20 s.

Macevko T.M. (2018) Osoblyvosti motyvaciyi majbutnix oficeriv zapasu do sluzhbovo-pedagogichnoyi diyalnosti. Molodyj vchenyj, no 1(53), p. 353.

Morozov S.M. (2013) Pedagogichni zasady profesijnoyi pidgotovky oficeriv zapasu u vyshhyx navchalnyx zakladax. Zbirnyk naukovyx pracz Nacionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: Pedagogichni ta psyxolo-gichni nauky, no 1, pp. 127–137.

Neshhadym M.I. (2003) Vijskova osvita v Ukrayini: istoriya, teoriya, metodologiya, praktyka: Monografiya. Kyiv: VPCz «Kyivskyj universytet», 852 s.

Skvorok I.M. (2013) Pidgotovka oficeriv zapasu v zarubizhnyx krayinax. Vijskova osvita, no 1, pp. 207–216.

Yagupov V.V. (2000) Vijskova dydaktyka: navchalnyj posibnyk. Kyiv: VPCz: Kyivskyj universytet, 400 s.