ЕВОЛЮЦІЯ ПІСЕННОГО ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ ДОБИ ПАЛЕОЛІТУ
PDF

Ключові слова

палеоліт
музичне мистецтво
інструментальна музика
анатомічні зміни
ритуальні танці

Як цитувати

Пиж’янова, Н. (2020). ЕВОЛЮЦІЯ ПІСЕННОГО ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ ДОБИ ПАЛЕОЛІТУ. Молодий вчений, 11 (87), 332-335. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-11-87-72

Анотація

У статті зазначається, що дослідження мистецтва на етапі виникнення набуває особливого значення, оскільки дозволяє прослідкувати напрями еволюції, регіональні особливості, ідентифікувати сукупність факторів, які виступили каталізаторами окремих його видів. Метою статті є дослідження окремих аспектів процесу еволюції пісенного та музичного мистецтва Центральної України доби палеоліту. Зазначено, що проблематиці мистецтва доби палеоліту присвячено наукові праці вітчизняних та зарубіжних дослідників у яких розглядається широке коло питань, пов’язаних із еволюцією музики, пісенного виконавства та музичних інструментів, виникнення символізму. Грунтуючись на результатах сучасних досліджень вказується, що анатомічні зміни людини уможливили акцентування на окремих звукових одиницях та здійснення контролю за інтонацією. Знахідки предметів образотворчої та музичної культури у поселеннях епохи пізнього палеоліту вказують на наявність вільного часу для їх конструювання та виготовлення. Результати сучасних археологічних досліджень дозволяють датувати період виникнення інструментальної музики близько 48000-50000 років тому.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-11-87-72
PDF

Посилання

Fitch W. T. The biology and evolution of music: A comparative perspective. Cognition. 2006. 100(1). С. 173–215. doi: https://doi.org/10.1016/j.cognition.2005.11.009

d'Errico F., Henshilwood C., Lawson G. et al. Archaeological Evidence for the Emergence of Language, Symbolism, and Music–An Alternative Multidisciplinary Perspective. Journal of World Prehistory. 2003. 17. С. 1–70. doi: https://doi.org/10.1023/A:102398020104

Fritz C., Tosello G., Conkey M.W. Reflections on the Identities and Roles of the Artists in European Paleolithic Societies. J Archaeol Method Theory. 2016. 23. С. 1307–1332. doi: https://doi.org/10.1007/s10816-015-9265-8

Nowicki S., Searcy W. A. The evolution of vocal learning. Current Opinion in Neurobiology. 2014. 28. С. 48–53. doi: https://doi.org/10.1016/j.conb.2014.06.007

Скопцова О. Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавства в Україні. (кінець ХІХ-ХХ століття). Київ: Ліра-К, 2017. 180 с.

Іваницький А. Українська музична фольклористика (методологія і методика). Київ: Заповіт, 1997. 392 с.

Pyzhianova N. Evolution of musical folklore in the territory of Ukraine in the IV millennium BC–mid. I millennium AD. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. Т. 1. №. 2. С. 249-253.

MacLarnon A. M., Hewitt G. P. The evolution of human speech: The role of enhanced breathing control. American Journal of Physical Anthropology. 1999. 109(3). С. 341–363.

Dunbar R. Coevolution of neocortical size, group size and language in humans. Behavioral and Brain Sciences. 1993. 16. С. 681–735.

Lieberman P., McCarthy R. Tracking the evolution of language and speech: Comparing vocal tracts to identify speech capabilities. Expedition, 2007. 49(2). С. 15-20.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури / За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. Львів: Світ, 2005. 338 с.

Turk M., Turk I., Otte M. The Neanderthal Musical Instrument from Divje Babe I Cave (Slovenia): A Critical Review of the Discussion. Applied Sciences. 2020. 10(4). С. 1226.

Бибиков C. Древнейший музыкальный комплекс из костей мамонта: Очерк материальной и духовной культуры палеолитического человека. Киев: Наукова думка, 1981. 108 с.

Соболяк А. М. Костяные ударные инструменты периода позднего палеолита на современной территории Украины. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. 2010. №1. С. 234-237.

Олійник О. До питання реконструкції музичного інструментарію доби палеоліту – бронзи з території України. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. 2014. Вип. 20(1). С. 5-11.

Брюхер К. Работа и ритм. Москва: Новая Москва, 1923. 162 с.

Замятнин С. Раскопки у с. Гагарина (верховья Дона, ЦДО). Известия Государственной академии истории материальной культуры. 1935. №118. С. 72-77.

Попов А. Тавгийцы. Материалы по этнографии авамских и вадеевских тавгийцев. 1936. № 1. С. 67.

Тарасов Л. Новая палеолитическая статуэтка из Гагарино. Советская археология. 1963. №4. С. 179-183.

Крашенинников С. Описание земли Камчатки. С приложением рапортов, донесений и других неопубликованных материалов. Москва: Издательство Главсевморпути, 1949. 840 с.

Стеллер Г. В. Описание земли Камчатки. Петропавловск-Камчатский: Холдинговая компания "Новая книга", 2011. 576 с.

Королева Э. Ранние формы танца. Кишинев: Штиинца, 1977. 215 с.

Fitch W. T. (2006) The biology and evolution of music: A comparative perspective. Cognition, Vol. 100(1), pp.173–215. doi:10.1016/j.cognition.2005.11.009

d'Errico F., Henshilwood C., Lawson G. et al. (2003) Archaeological Evidence for the Emergence of Language, Symbolism, and Music–An Alternative Multidisciplinary Perspective. Journal of World Prehistory, Vol. 17, pp.1–70 (2003). https://doi.org/10.1023/A:102398020104

Fritz C., Tosello G. & Conkey M.W. (2016) Reflections on the Identities and Roles of the Artists in European Paleolithic Societies. J Archaeol Method Theory, Vol.23, pp. 1307–1332. doi: https://doi.org/10.1007/s10816-015-9265-8

Nowicki S. & Searcy W. A. (2014) The evolution of vocal learning. Current Opinion in Neurobiology, Vol. 28, pp.48–53. doi: https://doi.org/10.1016/j.conb.2014.06.007

Skopcova О. (2017) Stanovlennja ta osoblyvosti rozvytku narodnogho khorovogho vykonavstva v Ukrajini. (kinecj ХІХ-ХХ stolittja) [Formation and features of development of folk choral performance in Ukraine (end of the XIX-XX centuries)]. Kyiv: Lira-K. (in Ukrainian)

Ivanycjkyj A. (1997) Ukrajinsjka muzychna foljklorystyka (metodologhija i metodyka) [Formation and features of development of folk choral performance in Ukraine (end of the XIX-XX centuries)]. Kyiv:: Zapovit. (in Ukrainian)

Pyzhianova N. (2018) Evolution of musical folklore in the territory of Ukraine in the IV millennium BC–mid. I millennium AD. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald. Vol. 1. no 2. С. 249-253.

MacLarnon A. M., Hewitt G. P. (1999) The evolution of human speech: The role of enhanced breathing control. American Journal of Physical Anthropology, Vol.109(3). pp. 341–363.

Dunbar R. (1993) Coevolution of neocortical size, group size and language in humans. Behavioral and Brain Sciences, Vol.16. pp. 681–735

Lieberman P., McCarthy R. (2007) Tracking the evolution of language and speech: Comparing vocal tracts to identify speech capabilities. Expedition, Vol.49(2). pp. 15-20.

Jartys А., Meljnyk V. (Eds) (2005) Lekciji z istoriji svitovoji ta vitchyznjanoji kuljtury [Lectures on the history of world and domestic culture]. Ljviv: Svit. (in Ukrainian)

Turk M., Turk I., Otte M. (2020) The Neanderthal Musical Instrument from Divje Babe I Cave (Slovenia): A Critical Review of the Discussion. Applied Sciences, Vol. 10(4), p.1226

Bibikov S. (1981) Drevnejshij muzykal'nyj kompleks iz kostej mamonta: Ocherk material'noj i duhovnoj kul'tury paleoliticheskogo cheloveka [The oldest musical complex made of mammoth bones: An outline of the material and spiritual culture of the Paleolithic man]. Kyiv: Naukova dumka (in Russian)

Sobolyak A. M. (2010) Kostjanye udarnye instrumenty perioda pozdnego paleolita na sovremennoj territorii Ukrainy [The bone percussion instruments of the period late paleolith on modern territory of the Ukraine]. Bulletin of the Kharkiv State Academy of Design and Arts. Arts. Architecture, Vol.1, pp. 234-237 (in Russian)

Olijnyk O. (2014) Do pytannja rekonstrukciji muzychnogho instrumentariju doby paleolitu – bronzy z terytoriji Ukrajiny [On the question of paleolithic – bronze musical instrument reconstruction within the territory of Ukraine]. Ukrainian culture: past, present, ways of development, Vol.20(1), pp. 5-11 (in Ukrainian)

Bryukher K. (1923) Rabota i ritm [Work and rhythm]. Moskva: Novaja Moskva (in Russian)

Zamyatnin S. (1935) Raskopki u s. Gagarina (verhov'ja Dona) [Excavations near the village Gagarino (upper Don)]. Bulletin of the State Academy of the History of Material Culture, Vol.118, pp. 72-77 (in Russian)

Popov A. (1936) Tavgijcy [Tavgians]. Materials on the ethnography of the Avam and Vadeev Tavgians, Vol.1, p.67 (in Russian)

Tarasov L. (1963) Novaja paleoliticheskaja statujetka iz Gagarino [New Paleolithic statuette from Gagarino]. Soviet archeology, Vol. 4, pp. 169-183 (in Russian)

Krasheninnikov S. (1949) Opisanie zemli Kamchatki. S prilozheniem raportov, donesenij i drugih neopublikovannyh materialov [Description of the land of Kamchatka. Attached with reports, dispatches and other unpublished materials]. Moskva: Izdatel'stvo Glavsevmorputi (in Russian)

Steller G. V. (2011) Opisanie zemli Kamchatki [Description of the land of Kamchatka]. Petropavlovsk-Kamchatskij: Holdingovaja kompanija "Novaja kniga" (in Russian)

Koroleva Je. (1977) Rannie formy tanca [Early forms of dance]. Kishinev: Shtiinca (in Russian)