ЕТНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УМАНЩИНИ ПЕТРОМ КУРІННИМ
PDF

Ключові слова

Петро Курінний
Уманщина
етнографічні студії
весільні пісні
дитячі ігри

Як цитувати

Пиж’янова, Н., Куценко, С., & Опацький, І. (2019). ЕТНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УМАНЩИНИ ПЕТРОМ КУРІННИМ. Молодий вчений, 9 (73), 257-260. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-9-73-55

Анотація

У статті на основі аналізу архівних джерел проаналізовано внесок Петра Курінного у вивчення етнографії Уманщини. Простежено формування інтересу П. Курінного до української минувшини та вивчення ним життя і побуту населення Уманщини. Зазначається, що вагомий вплив на вибір професії П. Курінного відіграв вчитель історії та географії Д. Щербаківський, а перші наукові кроки вченого були здійснені у складі історико-етнографічного гуртка, заснованого М. Довнар-Запольським. Проаналізовано основні етапи збирання П. Курінним етнографічного матеріалу на Уманщині та залучення до цієї справи школярів. Вказується, що записані ним у 1923 р. весільні пісні та дитячі ігри з сіл Коржовий Кут і Степківка є цінним етнографічним та філологічним джерелом. Визначено перспективи подальших досліджень, які полягають у аналізі інших етнографічних матеріалів, зібраних П. Курінним, однак ще й досі не опрацьованих вченими.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-9-73-55
PDF

Посилання

Курінний П. Етнографічні матеріали. Передмова і вступна стаття П. Горохівського. Умань : ПП Жовтий О.О., 2014. 46 с.

Курінний П. З культурного життя Уманщини. З приводу 5-тої piчниці Уманського відділу «Київського Товариства Охорони Пам’яток Старовини» // «Союз». Умань, 1918 р. (зберігся відбиток)

Опацький І. Родина Курінних у громадсько-політичному та національно-культурному житті України кінця ХІХ – першої половини ХХ століття: дис. канд. іст. наук : 07.00.01 історіографія України. Умань, 2019. 259 с.

Пекарська Л. В. Петро Курінний: повернення із забуття. Тематичний збірник наукових праць Національного музею історії України. Ч. 2. К. 2009. С. 94–105.

Торгало Ю. Петро Петрович Курінний. Умань. 2014. 134 с.

Kurinnyi, P. (2014). Etnohrafichni materialy [Ethnographic materials]. Uman : PP Zhovtyi O.O. (in Ukrainain)

Kurinnyi, P. (1918). Z kulturnoho zhyttia Umanshchyny [From the cultural life of the Uman] (unpublished) (in Ukrainain)

Opatskyi I. (2019). Rodyna Kurinnykh u hromadsko-politychnomu ta natsionalno-kulturnomu zhytti Ukrainy k. XIX-pershoi polovyny XX stolittia [The Kurinnyi Family in The Public And Political, National And Cultural Life of Ukraine in The Late 19th – first half of the 20th century] (PhD Thesis), Uman : Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University. (in Ukrainain)

Pekarska, L. (2009). Petro Kurinnyi: povernennia iz zabuttia [P. Kurinnyi: Return from oblivion]. Tematychnyi zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy, no. 2, pp. 94–105. (in Ukrainain)

Torhalo, Yu. (2014). Petro Petrovych Kurinnyi [Petro Petrovich Kurinnyi]. Uman. (in Ukrainain)