ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: МЕХАНІЗМ, КРИТЕРІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ
PDF

Ключові слова

система внутрішнього контролю
критерії оцінювання
елементи внутрішнього контролю
ефективність системи внутрішнього контролю
проблеми оцінювання

Як цитувати

Чубай, В., & Грицеляк, О. (2021). ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: МЕХАНІЗМ, КРИТЕРІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ. Молодий вчений, 9 (97), 66-72. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-15

Анотація

У статті розглядається механізм оцінювання системи внутрішнього контролю підприємства під час аудиту його фінансової звітності, а також аналізуються проблеми, пов’язані з процесом оцінювання. Досліджено методи оцінювання системи внутрішнього контролю, які грунтуються на використанні як кількісних, так і якісних показників. Розглянуто переваги та недоліки методів оцінювання системи внутрішнього контролю, а також наведено критерії, які доцільно застосовувати під час оцінювання. Узагальнено етапи оцінювання системи внутрішнього контролю підприємства під час аудиту фінансової звітності, а також структуровано елементи цієї системи для комплексного оцінювання. Крім того досліджено зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на оптимальність організування системи внутрішнього контролю підприємства, а також на ефективність та надійність її функціонування. Запропоновано способи усунення низки проблем, що існують на сьогодні в процесі оцінювання системи внутрішнього контролю під час аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-15
PDF

Посилання

Петіна Л.В., Добруля О.О. Аудиторська оцінка, тестування та документування перевірки системи внутрішнього контролю. Бізнес-навігатор. 2011. № 2. С. 67–70.

Патраманська Л.Ю. Удосконалення підходів до оцінки ефективності внутрішнього контролю на підприємствах електронної комерції. Ефективна економіка. 2016. № 10.

Король В.В. Підходи щодо оцінки ефективності внутрішньогосподарського контролю в управлінні виробництвом та реалізацією цукрових буряків. Ефективна економіка. 2013. № 9.

Максімова В.Ф., Ковальова Н.М., Шляхов Є.В. Формування критеріїв якості внутрішнього контролю. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. № 4. С. 216–223.

Дорош Н.І. Аудит системи внутрішнього контролю підприємства. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2005. № 2 (5). С. 95–108.

Євтушевська О.А. Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю підприємств водного транспорту. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2015. № 3. С. 214–221.

Остророг Н.В., Чубай В.М. Формування та оцінювання ефективності системи внутрішнього контролю промислового підприємства. Науковий Вісник НЛТУ України. 2011. № 21.14. С. 270–275.

Будник Л.А., Голяш І.Д. Оцінка системи внутрішнього контролю при дослідженні стратегічних ініціатив підприємства. Інноваційна економіка. 2013. № 6. С. 68–71.

Рядська В.В. Аудит в системі економічних відносин України: сучасний стан та концепція розвитку: монографія. Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2014. 472 с.

Болдуєв М.В. Удосконалення організаційно-методичних основ оцінювання системи внутрішнього контролю підприємства в процесі проведення зовнішнього аудиту. Вісник Запорізького національного університету. 2011. № 1 (9). С. 21–27.

Аренс Э.Л., Лоббек Дж.К. Аудит / под ред. Я.В. Соколова. Москва : Финансы и статистика, 2001. 560 с.

Аудит Монтгомери / Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженник, В.М. O’Рейли, М.Б. Хирш; под ред. Я.В. Соколова; пер. с англ. С.М. Бычковой. Москва : Аудит, ЮНИТИ, 1997. 542 с.

Петрик О.А., Савченко В.Л., Свідерський Д.Є. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2008. 482 с.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: Видання 2016–2017 років; пер. з англ. О.Л. Ольховікова, М.К. Шульман. Київ : АПУ, 2016. 1142 с.

Загородній А.Г., Корягін М.В. Аудит: теорія і практика : навч. посіб. Львів : Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2004. 456 с.

Бондар М.І. Аудит в АПК : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2003. 188 с.

Шерстюк О.Л. Аудиторська оцінка ризику неефективності системи внутрішнього контролю. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 8. С. 1200–1204.

Сметанко О.В. Оцінка службою внутрішнього аудиту системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю в акціонерних товариствах України. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2011. № 3. С. 137–150.

Бардаш С.В., Осадча Т.С. Окремі аспекти якісного і кількісного оцінювання ефекту та ефективності внутрішнього контролю. Економіка та держава. 2011. № 11. С. 16–19.

Безверхий К. Методика використання аналітичних процедур при оцінці ефективності системи внутрішньогосподарського контролю підприємства. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 11. С. 17–24.

Petina L.V., Dobrulja O.O. (2011) Audytorsjka ocinka, testuvannja ta dokumentuvannja perevirky systemy vnutrishnjogho kontrolju [Audit assessment, testing and documentation of inspections of internal control systems]. Business navigator, no. 2, pp. 67–70.

Patramansjka L.Ju. (2016) Udoskonalennja pidkhodiv do ocinky efektyvnosti vnutrishnjogho kontrolju na pidpryjemstvakh elektronnoji komerciji [Improving approaches to assessing the effectiveness of internal control in e-commerce enterprises]. Efficient economy, no. 10.

Korolj V.V. (2013) Pidkhody shhodo ocinky efektyvnosti vnutrishnjoghospodarsjkogho kontrolju v upravlinni vyrobnyctvom ta realizacijeju cukrovykh burjakiv [Approaches to assessing the effectiveness of internal control in the management of production and sale of sugar beets]. Efficient economy, no. 9.

Maksimova V.F., Kovaljova N.M., Shljakhov Je.V. (2012) Formuvannja kryterijiv jakosti vnutrishnjogho kontrolju [Formation of quality control criteria for internal control]. Bulletin of socio-economic research, no. 4, pp. 216–223.

Dorosh N.I. (2005) Audyt systemy vnutrishnjogho kontrolju pidpryjemstva [Audit of the internal control system of the enterprise]. Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis, no. 2 (5), pp. 95–108.

Jevtushevsjka O.A. (2015) Ocinka efektyvnosti systemy vnutrishnjogho kontrolju pidpryjemstv vodnogho transportu [Evaluation of the effectiveness of the system of internal control of water transport enterprises]. Foreign trade: economics, finance, law, no. 3, pp. 214–221.

Ostrorogh N.V., Chubaj V.M. (2011). Formuvannja ta ocinjuvannja efektyvnosti systemy vnutrishnjogho kontrolju promyslovogho pidpryjemstva [Formation and evaluation of the effectiveness of the internal control system of an industrial enterprise]. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, no. 21.14, pp. 270–275.

Budnyk L.A., Gholjash I.D. (2013) Ocinka systemy vnutrishnjogho kontrolju pry doslidzhenni strateghichnykh iniciatyv pidpryjemstva [valuation of the internal control system in the study of strategic initiatives of the enterprise]. Innovative economy, no. 6, pp. 68–71.

Rjadsjka V.V. (2014) Audyt v systemi ekonomichnykh vidnosyn Ukrajiny: suchasnyj stan ta koncepcija rozvytku [Audit in the system of economic relations of Ukraine: current state and concept of development]. Chernihiv: Publisher Lozovy V. M. (in Ukrainian)

Boldujev M.V. (2011) Udoskonalennja orghanizacijno-metodychnykh osnov ocinjuvannja systemy vnutrishnjogho kontrolju pidpryjemstva v procesi provedennja zovnishnjogho audytu [Improving the organizational and methodological basis for evaluating the system of internal control of the enterprise in the process of conducting an external audit]. Bulletin of Zaporizhia National University, no. 1 (9), pp. 21–27.

Arens E.L., Lobbek Dzh.K. (2001) Audyt [Audit]. Moscow: Finance and Statistics. (in Russian)

Defliz F.L., Dzhennik Gh.R., O'Rejli V.M., Hirsh M.B. (1997) Audyt Montghomeri [Audit of Montgomery]. Moscow: Audit, UNITY. (in Russian)

Petryk O.A., Savchenko V.L., Svidersjkyj D.Je. (2008) Orghanizacija ta metodyka audytu pidpryjemnycjkoji dijaljnosti [Organization and methods of business audit]. Kyiv: KNEU (in Ukrainian)

Oljkhovikov O.L., Shuljman M.K. (transl.) (2016). Mizhnarodni standarty kontrolju jakosti, audytu, oghljadu, inshogho nadannja vpevnenosti ta suputnikh poslugh: Vydannja 2016–2017 rokiv [International standard quality control, audit, review, other hope for exclusivity and related services: Edition 2016–2017], Kyjiv: APU.

Zaghorodnij A.Gh., Korjaghin M.V. (2004) Audyt: teorija i praktyka [Audit: theory and practice]. Ljviv: Vydavnyctvo nacionaljnoho universytetu «Ljvivsjka politekhnika».

Bondar M.I. (2003) Audyt v APK [Audit in APC]. Kyiv: KNEU (in Ukrainian)

Sherstjuk O.L. (2015). Audytorsjka ocinka ryzyku neefektyvnosti systemy vnutrishnjogho kontrolju [Audit assessment of the risk of inefficiency of the internal control system]. Global and national economic problems, no. 8, pp. 1200–1204.

Smetanko O.V. (2011) Ocinka sluzhboju vnutrishnjogho audytu systemy bukhghaltersjkogho obliku i vnutrishnjogho kontrolju v akcionernykh tovarystvakh Ukrajiny [Assessment by the internal audit service of the accounting and internal control system in joint-stock companies of Ukraine]. Bulletin of SSU. Economics Series, no. 3, pp. 137–150.

Bardash S.V., Osadcha T.S. (2011) Okremi aspekty jakisnogho i kiljkisnogho ocinjuvannja efektu ta efektyvnosti vnutrishnjogho kontrolju [Some aspects of qualitative and quantitative assessment of the effect and effectiveness of internal control]. Economy and state, no. 11, pp. 16–19.

Bezverkhyj K. (2014) Metodyka vykorystannja analitychnykh procedur pry ocinci efektyvnosti systemy vnutrishnjoghospodarsjkogho kontrolju pidpryjemstva [Methodology of using analytical procedures in assessing the effectiveness of the system of internal control of the enterprise]. Accounting and auditing, no. 11, pp. 17–24.