ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
PDF

Ключові слова

страховий бізнес
оподаткування
ставки оподаткування
податок на прибуток
податкові надходження
диференційоване оподаткування

Як цитувати

Попович, Д., Герило, А., & Костів, М. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Молодий вчений, 9 (97), 61-65. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-14

Анотація

Досліджено сучасний стан страхового ринку в Україні в розрізі оподаткування діяльності страховиків. Надано характеристику та звернено увагу на проблемні питання діючої системи оподаткування страхового бізнесу, які спонукають його до приховування реальних прибутків з метою уникнення оподаткування. Здійснено огляд зарубіжного досвіду у сфері оподаткування страхових компаній, який показав, що в розвинених європейських державах прослідковується тенденція до лібералізації податкового законодавства, включаючи зниження ставок податку. Звернено увагу, що в Україні вже досить давно як в експертному середовищі, так і науковцями розглядаються підходи до вдосконалення оподаткування страхового бізнесу, серед яких чільне місце займає можливість введення нижчих податкових ставок для різних видів страхової діяльності, тобто запровадження диференційованого оподаткування.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-14
PDF

Посилання

Презентація щодо звітності страховиків за 2020 рік, результатів нагляду та оцінки бізнес-моделей страховиків у 2021 році. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/prezentatsiya-schodo-zvitnosti-strahovikiv-za-2020-rik-rezultativ-naglyadu-ta-otsinki-biznes-modeley-strahovikiv-u-2021-rotsi (дата звернення: 17.09.2021).

Рейтинг страхових компаній 2021. URL: https://mind.ua/publications/20228044-rejting-strahovih-kompanij-2021 (дата звернення: 17.09.2021).

Біла книга «Майбутнє регулювання ринку страхування в Україні». Київ. 2020. 28 с. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnye-regulyuvannya-rinku-strahuvannya (дата звернення: 17.09.2021).

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755- VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 17.09.2021).

Пономарьова О. Б., Синюк А. О., Підгірний А. Т. Оподаткування страхових компаній в Україні: зарубіжний досвід, проблеми та перспективи. Молодий вчений. 2016. № 12 (39). С. 847-851. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12_205 (дата звернення: 17.09.2021).

Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2016 рік. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukraini-za-2016-rik (дата звернення: 17.09.2021).

Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2017 рік. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukraini-za-2017-rik (дата звернення: 17.09.2021).

Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2018 рік. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2018-rik (дата звернення: 17.09.2021).

Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2019 рік. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2019-rik (дата звернення: 17.09.2021).

Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2020 рік. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2020-rik (дата звернення: 17.09.2021).

Онишко С. В. Особливості оподаткування страхових компаній податком на прибуток в Україні. Молодіжний податковий конгрес: зб. тез доповідей, 20 травня 2020 р., м. Ірпінь / Міністерство фінансів України, Ун-т ДФС України, Проект «Гендерно орієнтоване бюджетування». Ірпінь, 2020. С. 1097-1100. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5389/1/4872_IR.pdf (дата звернення: 17.09.2021).

Страховая деятельность: особенности налогообложения. Вісник. Офіційно про податки. 2015. № 36. URL: http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/8862 (дата звернення: 17.09.2021).

Хавтур І. Зарубіжний досвід оподаткування страхової діяльності. Фіскальна політика України в умовах євроінтеграційних процесів: зб. тез доп. Х Ювіл. всеукр. наук.-практ. студ. конф. [м. Тернопіль, 31 берез. 2017 р.]; відп. ред. А. І. Луцик. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. С. 110-113. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/20815/1/110-113.pdf (дата звернення: 17.09.2021).

Шірінян Л. В., Бойко С. В, Толстенко О. Ю. Аналіз і прогнозування надходжень до Державного бюджету України від податку на прибуток страхових компаній. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 2019. № 3. С. 56-64. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/10/204-56-64.pdf (дата звернення: 17.09.2021).

Prezentatsiia shchodo zvitnosti strakhovykiv za 2020 rik, rezultativ nahliadu ta otsinky biznes-modelei strakhovykiv u 2021 rotsi. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/prezentatsiya-schodo-zvitnosti-strahovikiv-za-2020-rik-rezultativ-naglyadu-ta-otsinki-biznes-modeley-strahovikiv-u-2021-rotsi (accessed: 17.09.2021).

Reitynh strakhovykh kompanii 2021. URL: https://mind.ua/publications/20228044-rejting-strahovih-kompanij-2021 (accessed: 17.09.2021).

Bila knyha «Maybutnye rehulyuvannya rynku strakhuvannya v Ukrayini». Kyyiv. 2020. 28 s. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnye-regulyuvannya-rinku-strahuvannya (accessed: 17.09.2021).

Podatkovyy kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 02.12.2010 r. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (accessed: 17.09.2021).

Ponomarʹova O. B., Synyuk A. O., Pidhirnyy A. T. (2016) Opodatkuvannya strakhovykh kompaniy v Ukrayini: zarubizhnyy dosvid, problemy ta perspektyvy. Molodyy vchenyy. Ekonomichni nauky. № 12 (39). S. 847-851. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12_205 (accessed: 17.09.2021).

Richnyy zvit pro vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny za 2016 rik. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi kaznacheysʹkoyi sluzhby Ukrayiny. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukraini-za-2016-rik (accessed: 17.09.2021).

Richnyy zvit pro vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny za 2017 rik. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi kaznacheysʹkoyi sluzhby Ukrayiny. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukraini-za-2017-rik (accessed: 17.09.2021).

Richnyy zvit pro vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny za 2018 rik. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi kaznacheysʹkoyi sluzhby Ukrayiny. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2018-rik (accessed: 17.09.2021).

Richnyy zvit pro vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny za 2019 rik. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi kaznacheysʹkoyi sluzhby Ukrayiny. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2019-rik (accessed: 17.09.2021).

Richnyy zvit pro vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny za 2020 rik. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi kaznacheysʹkoyi sluzhby Ukrayiny. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2020-rik (accessed: 17.09.2021).

Onyshko S. V. (2020) Osoblyvosti opodatkuvannya strakhovykh kompaniy podatkom na prybutok v Ukrayini. Molodizhnyy podatkovyy konhres: zb. tez dopovidey, 20 travnya 2020 r., m. Irpinʹ / Ministerstvo finansiv Ukrayiny, Un-t DFS Ukrayiny, Proekt «Henderno oriyentovane byudzhetuvannya». Irpinʹ, S. 1097-1100. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5389/1/4872_IR.pdf (accessed: 17.09.2021).

Strakhovaya deyatelʹnostʹ: osobennosty nalohooblozhenyya. Visnyk. Ofitsiyno pro podatky. 2015. № 36. URL: http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/8862 (accessed: 17.09.2021).

Khavtur I. (2017) Zarubizhnyy dosvid opodatkuvannya strakhovoyi diyalʹnosti. Fiskalʹna polityka Ukrayiny v umovakh yevrointehratsiynykh protsesiv: zb. tez dop. KH Yuvil. vseukr. nauk.-prakt. stud. konf. [m. Ternopilʹ, 31 berez. 2017 r.]; vidp. red. A. I. Lutsyk. Ternopilʹ: TNEU, S. 110-113. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/20815/1/110-113.pdf (accessed: 17.09.2021).

Shirinyan L. V., Boyko S. V, Tolstenko O. Y. (2019) Analiz i prohnozuvannya nadkhodzhenʹ do Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny vid podatku na prybutok strakhovykh kompaniy. Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka. № 3. S. 56-64. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/10/204-56-64.pdf (accessed: 17.09.2021).