ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
PDF

Ключові слова

навколишнє середовище
менеджмент
підприємство
економічна діяльність
система

Як цитувати

Минич, Ю., & Суржик, Ю. (2021). ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. Молодий вчений, 9 (97), 57-60. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-13

Анотація

Розглянуто поняття екологічного менеджменту, який є невід’ємною складовою сталого розвитку підприємства і фактору забезпечення конкурентних переваг українських підприємств на зовнішніх ринках, а також його роль в економічній діяльності підприємства та механізм взаємодії підсистем екологічного менеджменту на підприємстві. Звернули увагу на сутність еколого-економічної системи, визначено взаємодію навколишнього середовища і підприємства, виявлено особливості екологічного менеджменту та його місце в інтегрованій системі управління сучасним підприємством, розглянуто взаємодію держави і бізнесу в практиці прийняття екологічних рішень. Визначено принципи екологічного менеджменту та управління ресурсами на промислових підприємствах. Розкрита суть понять екологічного управління та екологічного менеджменту. Зазначено економічні інструменти, що використовуються у екологічному менеджменті європейських країн. У статті розглянуто вирішення глобальних і локальних екологічних проблем людства за допомогою екологічного управління. Розглянуто мету впровадження екологічного менеджменту, що мінімізує негативні наслідки бізнес-діяльності на навколишнє середовище. Розкрито досягнення високого рівня екологічної безпеки процесів виробництва і споживання продукції, що випускається підприємством, продукції і послуг, що надаються. Визначено необхідність впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві. Розглянуто суть екологічної стратегії як основу для постановки конкретних екологічних цілей і завдань, розробки програм природоохоронних заходів. Вказано алгоритм створення системи екологічного менеджменту. Названі взаємопов'язані фактори, що визначають розвиток екологічного менеджменту.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-13
PDF

Посилання

Герасимчук З.В., Олексюк А.О. Екологічна безпека регіонів : монографія. Луцьк : Надстир’я, 2007. 280 с.

Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії і практики : монографія. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. 240 с.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», «Інтелектзахід», 2007. 384 с.

Лукьянихин В.А., Петрушенко Н.Н. Экологический менеджмент: принципы и методы : монография. Сумы : ИТО «Университетская книга», 2004. 408 с.

Методы решения экологических проблем : монография / ред. Л.Г. Мельник и В.В. Сабодаш. Сумы : Изд-во «Козацький вал», 2005. Вип. 2. 530 с.

Руководство по разработке и внедрению системы экологического менеджмента (краткая версия): [ред. П.А. Макеенко, А.А. Никольский]. Москва : Изд-во научного и учебно-методического центра, 2004. 20 с.

Herasymchuk Z.V. (2007) Ekolohichna bezpeka rehioniv [Ecological safety of regions]. Lutsk: Nadstyria. (in Ukrainian)

Hryniv L.S. (2001) Ekolohichno zbalansovana ekonomika: problemy teorii i praktiki [Ecologically balanced economy: problems of theory and practice]. Lviv: Publishing Center LNU im. I. Franka. (in Ukrainian)

Kuzmin O.I. (2007) Teoretychni ta prykladni zasady menedzhmentu [Theoretical and applied principles of management]. Lviv: National University Publishing house «Lvivska politekhnika», «Intelektzakhid». (in Ukrainian)

Lukianykhyn V.A. Ekolohycheskyi menedzhment: pryntsypy y metody [Environmental management: principles and methods]. Sumy: YTO «Unyversytetskaia knyha». (in Ukrainian)

Melnyk L.H., Sabodash V.V. (2005) Metody reshenyia ekolohycheskykh problem [Methods of solving environmental problems]. Sumy: Publishing house «Kozatskyi val». (in Ukrainian)

Makeenko P.A., Nykolskyi A.A. (2004) Rukovodstvo po razrabotke y vnedrenyiu systemy эkolohycheskoho menedzhmenta (kratkaia versyia) [The development and implementation guidelines of the environmental management system (short version)]. Moscow: Publishing house of scientific and educational-methodical center. (in Russian)