CAКРАЛЬНА ТРАДИЦІЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ БАЯННІЙ МУЗИЦІ
PDF

Ключові слова

баянне мистецтво
традиції
новації
стиль
жанр
культурна пам’ять

Як цитувати

Калашник, М., & Мельніков, С. (2021). CAКРАЛЬНА ТРАДИЦІЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ БАЯННІЙ МУЗИЦІ. Молодий вчений, 9 (97), 52-56. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-12

Анотація

У статті сучасна українська баянна музика позиціонована як концептуалізований перетин традицій та новацій, позначений розширенням стильової, жанрової, виразової палітри, креативною дуалістичністю й актуалізацією сакральної традиції. Як чинники її розвитку в сучасній національній баянній музиці визначені: академічний статус баяну, осмислення його як інструмента з безмежним потенціалом; органологічна специфіка інструмента; полілогічність культури межі XX–XXI ст., відродження релігійного світобачення та проблематизація духовних пошуків людини. Виявлено такі варіанти інтерпретації сакральної традиції в сучасній українській баянній музиці: декларативне посилання на її канонічні жанрові витоки, закріплене на вербальному рівні (у творах В. Рунчака); звернення до закріплених у сакральному музичному мистецтві образів-символів, семантем (у творах В. Зубицького); символічна втілення на рівні знаків культурної пам’яті (у творах К. Цепколенко). Виявлено загальні тенденції сучасних національних баянних версій сакральної традиції: концептуальна та жанрово-стильова індивідуалізація атрибутивних жанрових моделей; створення полілогу культур у діахронії та синхронії, зокрема у конфесійному вимірі; насичення знаками й алюзіями різних культур; новаційність музичного мислення та мови; експериментальна синтетичність, обумовлена новаційністю виконавських складів, значущістю візуального та вербального компонентів, театралізації та мультимедійності.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-12
PDF

Посилання

Єргієв І. Д. Акордеонна творчість композиторки Кармели Цепколенко. Музичне виконавство. Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. 2002. Вип. 8. Кн. 5. С. 173–184.

Єргієв І. Д. Артистичний універсум музиканта-інструменталіста кінця XX – початку XXI століття : дис. ... докт. мистецтвознавства: 17.00.03. Одеса : ОНМА, 2016. 454 с.

Коновалова І. Ю. Творчість В. Рунчака: сутність, контексти, суб’єктивно-особистісні проекції. Мистецтвознавчі записки. 2012. Вип. 28. С. 51–58.

Кравченко А. І. Семіологія камерно-інструментального мистецтва України кінця XX – початку XXI століть : дис. ... докт. мистецтвознавства: 26.00.01. Київ : НАКККіМ, 2021. 428 с.

Снєдкова Л. Дует баяністів як різновид ансамблевого музикування в Слобожанщині. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. 2014. Вип. 41. С. 380–390.

Стасевская О. А., Уманец О. В. Историческая память как фактор межкультурной коммуникации. Национальные культуры в межкультурной коммуникации : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 31 марта – 1 апр. 2020. Минск, 2020. С. 270–278.

Сташевский А. Жанровые и формообразующие аспекты современной баянной музыки (на примере творчества украинских композиторов). Studia Pedagogiczne. Problemy Spoleczne, Edukacyine i Arttystyczne. 2014. № 23. С. 117–126.

Сташевский А. Полістилістичні тенденції в баянній музиці сучасних українських композиторів. Культура України. 2012. Вип. 37. С. 247–255.

Iergiiev I. D. (2002) Accordeonna tvorchist compozytorki Karmely Tsepkolenko [Accordion works by composer Carmela Tsepkolenko]. Musichme vykonavstvo. Naukoviy visnyk NMAU im. P. I. Tchaikovskogo, 8, 5, 173–184. (in Ukrainian)

Iergiiev I. D. (2016) Artystychnyi universum musicanta-instrumentalista [Artistic universe of a musician-instrumentalist]. (Doctors thesis). Kyiv. (in Ukrainian)

Konovalova I. Yu. (2012) Tvorchist V. Runchaka: sutnist, konteksty, subyektyvno-osobystisni proyektsiyi [Creativity of V. Runchak: essence, context, subjective personal projection]. Mystetstvoznavchi zapysky, 28, 51–58. (in Ukrainian)

Kravchenko A. I. (2021). Semiologiya kamerno-instrumentalnogo mystetstva Ukrayiny kintzya XX – pochatku XXI stolit [Semiology of the instrumental chamber art of Ukraine of the late XX – early XXI сenturies]. (Doctors thesis). Kyiv. (in Ukrainian)

Snedkova L. A. (2014) Duet bayanistiv yak riznovyd ansamblevogo musycuvannya v Slobozhaszhiny [A bayan player duet as a Slobozhanszhina encemble musicianship variety]. Problemy vzayemodiyi mystetstva, pedagogiky ta teoriyi i practyky osvity, 41, 380–390. (in Ukrainian)

Stasevskya O. A., Umanets O. V. (2020) Istorycheskaya pamyat kak factoe mezhculturnoy communicatziyi [Historical memory as a factor of intercultural communication]. Proceedings of the Natsionalnyie cultury v mezhculturniy communicatsiyi (Belorussiya, Minsk, March 31–April 1, 2020). Minsk: BGU, pp. 270–278. (in Russian)

Stashevsky A. (2014). Zhanrovyie I formoobrazuyuszhiye aspect sovremennoy bayannoy musyki (na primere tvorchestva ukrayiskikh compositoriv [Genre and form-forming aspects of modern accordion music (on the example of the works of Ukrainian composers). Studia Pedagogiczne. Problemy Spoleczne, Edukacyine i Arttystyczn, 23, 117–26. (in Russian)

Stashevsky A. (2012) Polystylistychni tendentsiyi v bayanniy musitsi suchasnykh compositoriv [Polystilistic tendencies in accordion music of contemporary Ukrainian composers]. Cultura Ukrayiny, 37, 247–255. (in Ukrainian)