ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ФЕМІННІСТЬ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
PDF

Ключові слова

концепт
передконцептуальні характеристики
поняттєво-ціннісна та образно-ціннісна складові
вторинна номінація
мікроконцепт
концептуальна ознака

Як цитувати

Онищак, Г., & Петій, Н. (2021). ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ФЕМІННІСТЬ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Молодий вчений, 9 (97), 34-38. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-8

Анотація

Стаття присвячена дослідженню змісту, структури і засобів вербалізації концепту ФЕМІННІСТЬ в англійській мовній картині світу. Виявлено етимологічні й передконцептуальні характеристики досліджуваного концепту, його поняттєво-ціннісні й образно-ціннісні ознаки, здійснено семантичний аналіз первинних номінацій ФЕМІННОСТІ, описано засоби вторинної номінації як способи актуалізації концепту в англомовному дискурсі кінця XX-XXI століть. Комплексний концептуальний аналіз концепту ФЕМІННІСТЬ в сучасній англійській мові показав, що досліджуваний концепт належить до числа базових концептів у свідомості носіїв англійської мови та має складну структуру. Вербальні засоби, які репрезентують його характерні ознаки, формують поняттєво-ціннісну та образно-ціннісну складові. Перша репрезентована п’ятьма мікроконцептами, в яких яскраво виражені зовнішні, внутрішні, фізичні, біологічні та соціальні характеристики представниць жіночої статі. Антропоморфний концепт ФЕМІННІСТЬ включає в себе знання про жінку як істоту жіночої статі різного віку, особистість із притаманними їй зовнішністю та рисами характеру, субʼєкта, що виконує різноманітні соціальні ролі. Аналіз вторинних засобів номінації дав змогу виявити образно-ціннісну складову концепту ФЕМІННІСТЬ в англійській мові та охарактеризувати актуалізацію лінгвокультурного образу жінки за допомогою метафоричних виразів та фразеологічних одиниць. Встановлено, що досліджуваний концепт є об’ємним утворенням, що вербалізується естетичними, чуттєво-статевими, ментальними, психологічними, етичними, соціальними та професійними концептуальними ознаками.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-8
PDF

Посилання

Бойко Н. Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2005. 552 с.

Воркачев С. Г. Studia selecta: избранные работы по теории лингвокультурного концепта: монография. Волгоград : Парадигма, 2013. 167 с.

Кононенко В. І. Мова у контексті культури: монографія. Київ – Івано-Франківськ, 2008. 390 с.

Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистический идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа). Язык и наука конца 20 века. Москва, 1995. С. 144−238.

Кубрякова Е. С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке. Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. Москва : Языки славянской культуры, 2004. 560 с.

Максимчик O.A. Методология исследования лингвокультурных концептов. Известия Самарского научного центра РАН. 2014. Том 16. № 2. С. 424−427.

Шишигина О.Ю. Объективация концепта “женщина” в английской фразеологии: дисс…. канд. филол. наук. Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2003. 190 с.

Сукаленко Т. М. Метафоричне вираження концепту жінка в українській мові: монографія. Kиїв : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2010. 240 с.

Cruse A. Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics. New York : Oxford University Press, 2000. 424 p.

Nykytchenko K. P. Nonce Words in Mass Media Discourse (A Case Study of Travel Journalism Innovations). Communication Today. Т. 10, № 1. С. 62–75. URL: https://www.communicationtoday.sk/nonce-words-in-mass-media-discourse-a-case-study-of-travel-journalism-innovations/ (дата звернення: 22.07.2021).

Online Etymology Dictionary. URL: https://www.etymonline.com/ (дата звернення: 25.07.2021).

Simpson J., Weiner E. Oxford English Dictionary. Canada: Oxford University Press, 1989. Vol. 1–20.

Bojko N. (2005) Ukrayinska ekspresyvna leksyka: semantychnyj, leksykografichnyj i funkcionalnyj aspekty [Ukrainian expressive vocabulary: semantic, lexicographic, and functional aspects] Nizhyn: Aspekt-Poligraf. (in Ukrainian)

Vorkachiov S. G. (2013) Studia selecta: izbrannye raboty po teorii lingvokulturnogo koncepta: monografiya [Studia selecta: Selected works on the theory of the linguocultural concept: a monograph]. Volgograd: Paradigma. (in Russian)

Kononenko V. I. (2008) Mova u konteksti kultury: monografiya [language in the context of culture: a monograph]. Kyiv – Ivano-Frankivsk. (in Ukrainian)

Kubryakova E. S. (1995) Evolyuciya lingvisticheskij idej vo vtoroj polovine XX veka (opyt paradigmalnogo analiza) [The evolution of linguistic ideas in the second half of the 20th century (experience of paradigmatic analysis)]. Yazyk i nauka konca 20 veka. Moskva. P. 144−238.

Kubryakova E. S. (2004) Yazyk i znanie: na puti polucheniya znanij o yazyke. Chasti rechi s kognitivnoj tochki zreniya. Rol yazyka v poznanii mira [Language and knowledge: towards the knowledge of language. parts of speech from a cognitive point of view. the role of language in cognition of the world]. Moskva: Yazyki slavyanskoj kultur. (in Russian)

Maksimchik O. A. (2014) Metodologiya issledovaniya lingvokulturnyh konceptov. [Methodology for the study of linguocultural concepts]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo centra RAN. Vol.16. № 2. 2014. P. 424−427.

Shishigina O. Yu. (2003) Objektivaciya koncepta “zhenshchina” v anglijskoj frazeologii [Objectification of the concept “woman” in English phraseology] (PhD Thesis). Kemerovo: Kemerovskij gosudarstvennyj universitet. (in Russian)

Sukalenko T. M. (2010) Metaforychne vyrazhennya konceptu zhinka v ukrayinskij movi: monografiya. [Metaphorical expression of the concept woman in the Ukrainian language: monograph.] Kyiv: Vyd. Dim Dmytra Burago. (in Ukrainian)

Cruse A. (2000) Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics. New York: Oxford University Press, 424 p.

Nykytchenko K. P. Nonce Words in Mass Media Discourse (A Case Study of Travel Journalism Innovations). Communication Today. Т. 10, № 1. Р. 62–75. URL: https://www.communicationtoday.sk/nonce-words-in-mass-media-discourse-a-case-study-of-travel-journalism-innovations/ (accessed: 22.07.2021).

Online Etymology Dictionary. URL: https://www.etymonline.com/ (accessed: 25.07.2021).

Simpson J., Weiner E. Oxford English Dictionary. Canada: Oxford University Press, 1989. Vol. 1–20.