ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВІРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ НАВЧАННЯ
PDF

Ключові слова

текстотвірна компетентність
змішане навчання
майбутні перекладачі
он-лайн платформа

Як цитувати

Адамова, Г. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВІРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ НАВЧАННЯ. Молодий вчений, 9 (97), 11-15. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-3

Анотація

У даній статті розглядається проблема формування текстотвірної компетентності в умовах змішаного навчання. Авторка обґрунтовує ідею про важливість і необхідність розробки відповідних новітніх і оперативних методичних технологій, що відповідають запитам сучасної педагогічної науки, освіти та соціуму в цілому. Постійна динаміка ринку праці щодо якості підготовки майбутніх перекладачів, які вільно володіють іноземною мовою у побуті та у професійній діяльності, зумовлює необхідність пошуку нових конструктивних ідей для вирішення проблеми оптимізації навчання іноземних мов та ефективне удосконалення рівня соціолінгвістичної мовленнєвої підготовки. У статті представлено аналіз поглядів дослідників щодо питання оптимізації дистанційних методів викладання фахових дисциплін спеціальності «Переклад». З теоретичної точки зору звертається увага на структурно-компонентний контент поняття змішаного навчання. Авторкою простежується процес раціонального поєднання інформаційних технологій з традиційно існуючими методами викладання, аналізуються педагогічні технології змішаного навчання, що ґрунтуються на опосередкованому спілкуванні викладачів зі студентами. Представлено висновки щодо доцільності застосування елементів змішаного навчання, як ефективного доповнення традиційних форм освіти, покликаного надати студентам доступ до джерел інформації, підвищити ефективність самостійної роботи, дати абсолютно нові можливості для текстотворчості, знаходження і закріплення різних професійних навичок, а викладачам дозволяє реалізовувати принципово нові форми і методи навчання із застосуванням концептуального моделювання розвитку текстотвірної компетентності майбутніх перекладачів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-3
PDF

Посилання

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні: Постанова від 20 грудня 2000. Міністерство освіти і науки України. URL: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html

Кучеренко Н. Дистанційне навчання як виклик сучасної університетської освіти: філософсько-правовий вимір. 2-е издание, дополненно: монография. Москва : ИИО РАО, 2008. 274 с.

Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева В.М., Петров А.Е. Современные педагогические иинформационные технологии в системеобразования: учеб. пособ. для студ. пед. вузов исистемыповыш. квалиф. пед. кадров / под ред. Е.С. Полат. 4-е изд., стер. Москва : Издательский центр «Академия», 2009. 272 с.

Хуторской А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 541 с.

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти. Київ : Атіка, 2009. 684 с.

Про затвердження Положення про дистанційне навчання:Наказ від 25.04.2013 р. № 466. Міністерство освіти і науки України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13

Кудрявцева С.П., Колос В.В. Педагогіка. Навч. посібник. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2005. 400 с.

Романюк С.М. Дистанційне навчання іноземної мови: порівняльний аналіз сучасних платформ та он-лайн сервісів. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка. Психологія». Педагогічні науки. 2016. № 1 (11). С. 318–325.

Кухаренко В.М. Дистанційне навчання. Умови застосування. Дистанційний курс. 3-е вид. Харків : НТУ «ХПІ», Торсінг, 2002. 320 с.

Никитина М.С. Теоретико-методологические аспекты исследования проблемы смешанного обучения. В мире научных открытий. 2012. № 1. С. 167–176.

Триус Ю.В. Комбіноване навчання як інноваційна освітня технологія у вищій школі. Теорія та методика електронного навчання : збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Кривий Ріг, 2012. 308 с.

Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти. Наказ від 24.06.2020 р. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf

Koncepciia rozvytku dystanciinoii osvity v Ukrayini.: Postanovavid 20 hrudnia 2000. Ministerstvo osvity i nauky Ukraiiny [Distancelearning development concept in Ukraine. The regulation from 20th December 2020. Ministry of education and Science in Ukraine]. URL: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html.

Kucherenko N. (2018) Dystantsiine navchannia yak vyklyk suchasnoi universytetskoii osvity: filosofsko-pravovyi vymir [Distance education as a challenge of modern university education: philosophical-legislative aspect]. Moscow: IIO RAO.

Polat E.S., Bukharkina M.Yu., Moiseeva V.M., Petrov A.E. (2009) Sovremennye pedagogicheskiei informatsionnye tekhnologii v sisteme obrazovaniya : ucheb. Posobie dlya stud. ped. Vuzov i sistemy povysh. kvalif. ped. kadrov [Modern pedagogical and information technologies in the education system: manuals for stud. of ped. universities and systems of higher. quali of ped. staff.]. Moscow: Academy Publishing Center.

Khutorskoi A.V. (2004) Praktikum po didaktike i sovremennym metodikam obucheniya [Practicum on didactics and modern teaching methods]. Sankt-Peterburg: Piter.

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro dystancijne navchannya: Nakaz vid 25.04.2013 r. No 466. Ministerstvoosvity i nauky Ukrayiny. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13

Bykov V.Yu. (2009) Model i organizacijnyh system vidkrytoyi osvity [Models of open education organizational systems]. Kyiv: AtikaPubl.

Kudriavtseva S.P., Kolos V.V. (2005) Pedagogika. Navchalnuyi posibnyk [Pedagogy. Textbook manual]. Kyiv: Publishing House “Slovo”.

Romaniuk S.M. (2016) Dystantsiine navchannia inozemnoii movy: porivnialnyi analiz suchasnyh platform ta on line servisiv [Distance education for foreign language learning: comparative analysis of modern platforms and on-line services]. Collection of scientific works Dnipro Alfred Nobel University. Pedagogical Sciences, 1 (11), 318–325.

Kukharenko V.M. (2002) Dystantsine navchannia. Umovy zastosuvannia. Dystantsiinyi kurs [Distance learning. The condition of implementation]. Kharkiv: Torsin.

Nikitina M.S. (2012) Teoretiko-metodologicheskie aspekty issledovania problem smeshannogo obucheniia [Theoretical-methodological aspects of blended learning problem investigation]. V mire nauchnyih otkryitiy, 1, 167–176.

Trius Yu.V. (2012) Kombinovane navchannia yak innovatsiina osvitnia tekhnolohiia u vyshchii shkoli [Combined learning as an innovative educational technology in high school]. Theory and methods of e-learning: a collection of scientific papers. Issue III. Kryvyi Rih.

Recommendations for the introduction of blended learning in institutions of professional higher and higher education. Order of 24.06.2020, Ministry of Education and Science of Ukraine. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf