СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
PDF

Ключові слова

соціальний пакет
соціальні блага
соціальні послуги
соціальні гарантії
мотивація трудової діяльності
соціальне забезпечення працівників

Як цитувати

Бикова, А., & Воронова, В. (2019). СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ. Молодий вчений, 1 (65), 205-208. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-46

Анотація

У статті обґрунтовано сутність поняття «соціальний пакет» як інструмент мотивації трудової діяльності. Розглянуто еволюцію формування соціального пакету. Досліджено його складові. Охарактеризовано структуру соціального пакету. Проаналізовано ефективність надання соціальних послуг та благ на сучасних підприємствах.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-46
PDF

Посилання

Новак І. Соціальний пакет як механізм удосконалення оплати праці // Україна: аспекти праці. – 2008. – №2. – С. 6-10.

Кравец М.В. Гибкий подход к организации социального пакета сотрудников организации [Электронный ресурс] / М.В. Кравец // Государственное управление. Электронный вестник. – 2015. – №50. – С. 137-151. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/gibkiy-podhod-k-organizatsii-sotsialnogo-paketa-sotrudnikov-organizatsii

Зелена М.І. Особливості впровадження соціального пакету на підприємствах машинобудівної галузі за сучасних умов трансформації ринкової економіки [Електронний ресурс] / М.І. Зелена // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 6. – С. 57-63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2014_6_9

Конституція України від 28.06.1996 р. – V-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Комарова К.В. Соціальна відповідальність як складова стратегії розвитку бізнесу на підприємствах України [Електронний ресурс] / К.В. Комарова, Н. В. Ковальчук // Інноваційна економіка. – 2016. – № 5-6. – С. 25-30. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2016_5-6_

Зарічкова М.В. Впровадження соціального пакету в заклади України: визначення та порядок обліку [Електронний ресурс] / М.В. Зарічкова. – Режим доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/

Цимбалюк С.А. Социальный пакет: природа и место в системе компенсаций [Текст] / С.А. Цимбалюк // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право. – 2013. – Вып. 2 (Том 13). –С. 165-166.

Соцпакет: предложения и ожидания. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://planetahr.hh.ua/research/res/bonus/mar09.html

Тяжельникова Е. Социальный пакет // Секретарь – референт. – 2005. – №3. – С. 60-63.

Не хуже Гугла: какие бонусы предоставляют своим сотрудникам украинские компании [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.work.ua/articles/employer/1730/

Про оплату праці [Електронний ресурс]: закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР. Із змінами і доповненнями. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80