НАПРЯМИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

правове виховання
особистість
правосвідомість
державотворення
аксіологія права
правова держава
громадянське суспільство

Як цитувати

Зінсу, О. (2019). НАПРЯМИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 1 (65), 161-165. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-36

Анотація

Наукова стаття присвячена вивченню ролі правового виховання в контексті процесів євроінтеграції та імплементації норм права Європейського Союзу в чинному законодавстві України. Розкрито сутність правового виховання як функції держави, елемента державотворення орієнтовно до типу правової системи та політичного режиму. Визначено ознаки, принципи та функції правового виховання. Обґрунтовано роль правового виховання в підвищенні правосвідомості та в підтриманні правопорядку в суспільстві. Зазначено нормативно-правові акти стосовно адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Висвітлено інноваційні тенденції правового виховання та роль громадськості, волонтерів, державних структур у реалізації програм правового виховання різних верст населення.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-36
PDF

Посилання

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004 р. № 1629-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – N 29. – Ст. 367. – Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.zakon.rada.gov.ua/go/1629-15.

Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки: Закон України від 09.04.2015.- 317-VIII.-ВВР), 2015, № 26, ст. 219. – Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.zakon.rada.gov.ua/go/317-19

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017р.№ 2229-VIII. – Відомості Верховної Ради. – 2018. – № 5. – Ст. 35. – Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.zakon.rada.gov.ua/go/2229-19

Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»:Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2016 // Урядовий кур’єр – 2015 р. №6. – Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.zakon.rada.gov.ua/go/5/2015

Факультативний протокол до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання від 18.12.2002. – Ратифікація від 21.07.2006, підстава – 22-V // Офіційний вісник України – 2006 р. № 31, с. 20, стаття 2201. – Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-f48

Національний превентивний механізм. Уповноважений Верховною Радою України: офіційний сайт станом на 17.12.2018р. – Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ombudsman.gov.ua/ru/page/npm.

OSCE| Organization for Security and Co-operation in Europe. – Головна > Ресурси > Бібліотека Національного превентивного механізму.-станом на 20.01.2019 р. – Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in.../369096

Бостан С.К., Гусарєв С.Д., Пархоменко Н.М. Теорія держави і права: навчальний посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2013. – С. 348 (Альма-матер).

Правове виховання в сучасній Україні: монографія / А.П. Гетьман, Л.М. Герасіна, О.Г. Данильян та ін.; за ред. В.Я. Тація, А.П. Гетьмана, О.Г. Данильяна. – Х. : Право, 2010. – 368 с.

Теорія держави і права: Академічний курс: підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 688 с.

Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави. і права: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 477 с. – Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.uristinfo.net/2010-12-16.../19-2011-01-17-12-39-56.html…