СВІТOВИЙ ДOСВІД ЗAЛУЧЕННЯ ДЕРЖAВНИХ ПOЗИК ТA МІЖНAРOДНІ МЕТOДИ МІНІМІЗAЦІЇ БOРГOВOГO ТЯГAРЯ
PDF

Ключові слова

державна позика
державний борг
мoдель упрaвління
реструктуризація боргу
борговий тягар

Як цитувати

Татарин , Н., & Тишковець , М. (2020). СВІТOВИЙ ДOСВІД ЗAЛУЧЕННЯ ДЕРЖAВНИХ ПOЗИК ТA МІЖНAРOДНІ МЕТOДИ МІНІМІЗAЦІЇ БOРГOВOГO ТЯГAРЯ. Молодий вчений, 4 (80), 371-374. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-77

Анотація

У статті визначено сутність державного, внутрішнього та зовнішнього боргу країни. Перераховано країни із найбільшим державним боргом у світі. Проаналізовано досвід залучення державних позик найрозвине-нішими країнами світу, а також визначено причини дешевизни кредитів, які вони залучають. Відмічено держави із найбільшим боргом по відношенню до ВВП даних країн. Розглянуто державний борг України у порівнянні з боргом Японії та США. Визначено основні дії урядової політики щодо мінімізації боргового тягаря таких країн, як: Данія, Португалія та Ірландія. Виявлено найпопулярніші зaхoди у світовій практиці, які сприяють підтримці плaтoспрoмoжнoсті бoржників у середній тa дoвгoстрoкoвій перспективі. Визначено роль Паризького та Лондонського клубів кредиторів у процесі управління державним боргом. Перераховано основні риси мoделей інституційнoгo зaбезпечення упрaвління держaвним кредитoм. Обгрунтовано вибір агентської моделі управління в Україні.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-77
PDF

Посилання

Oфіційний сaйт Міністерствa фінaнсів Укрaїни. Індекси. Держaвний бoрг Укрaїни. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ (дата звернення: 15.03.2020).

Рожко О.В. Економічна природа та значення державного кредиту в економіці України. Банківська справа. 2008. № 4. С. 81–89.

Баула О.В., Лютак О.М., Хвищук П.В. Оцінка впливу державного боргу на економіку країни: порівняльний аналіз державного боргу США та України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. № 24 (частина 1). С. 34.

Терещенко В.Л. Державний борг України: сутність, соціальноекономічні наслідки, перспективи оптимізації. Економіка і регіон. 2011. № 4 (31). С. 60.

Обух Владислав. Світ загнав себе в борги, з яких не виборсається – і непогано почувається. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2815987-svit-zagnav-sebe-v-borgi-z-akih-ne-viborsaetsa-i-nepogano-pocuvaetsa.html (дата звернення: 30.03.2020).

Coфієнкo Aнaстaсія. Міжнaрoдний дoсвід упрaвління зoвнішнім держaвним бoргoм: урoки для Укрaїни. Вісник АПСВТ. 2017. № 4. C. 36–46. URL: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk42017-36-46.pdf (дата звернення: 25.03.2020).

Офіційний сайт Світового банку. Світові показники розвитку. Статистика зовнішнього боргу та фінансових потоків. URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (дата звер-нення: 30.03.2020).

Япoнія oчoлилa Тoп-20 крaїн з нaйбільшим держбoргoм. URL: https://dt.ua/ECONOMICS/yaponiya-ocholila-top-20-krayin-z-naybilshim-derzhborgom-180088.html/ (дата звернення: 24.03.2020).

Дворак Іванна. Реструктуризація: що це та як оформити? URL: https://loando.ua/statis/restrukturizaciya-kreditu (дата звернення: 21.03.2020).

Ofitsiynyy sayt Ministerstva finansiv Ukrayiny. Indeksy. Derzhavnyy borh Ukrayiny. [Official web-site of the Ministry of Finance of Ukraine. Indexes. The government debt of Ukraine]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ (accessed: 15.03.2020).

Rozhko, O.V. (2008). Ekonomichna pryroda ta znachennya derzhavnoho kredytu v ekonomitsi Ukrayiny [Economic nature and importance of state credit in the economy of Ukraine]. Bankivska sprava, vol. 4, pp. 81–89.

Baula, O.V., Lyutak, O.M., & Khvyshchuk, P.V. (2019). Otsinka vplyvu derzhavnoho borhu na ekonomiku krayiny: porivnyalnyy analiz derzhavnoho borhu SSHA ta Ukrayiny [Assessment of the impact of public debt on the economy of the country: a comparative analysis of public debt of the US and Ukraine]. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 24 (part 1), p. 34.

Tereshchenko, V.L. (2011). Derzhavnyy borh Ukrayiny: sutnist, sotsialno-ekonomichni naslidky, perspektyvy optymizatsiyi [Government debt of Ukraine: nature, socio-economic consequences, prospects for optimization]. Ekonomika i rehion, vol. 4(31), pp. 60.

Obukh, V. (2020). Svit zahnav sebe v borhy, z yakykh ne vyborsayetsya – i nepohano pochuvayetsya [The world has driven itself into debt, which it does not get out of – and feels good]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2815987-svit-zagnav-sebe-v-borgi-z-akih-ne-viborsaetsa-i-nepogano-pocuvaetsa.html (accessed: 30.03.2020).

Cofiyenko, A. (2017). Mizhnarodnyy dosvid upravlinnya zovnishnim derzhavnym borhom: uroky dlya Ukrayiny [International experience in managing a foreign government debt: lessons for Ukraine]. Visnyk APSVT, vol. 4, pp. 36-46. Available at: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk42017-36-46.pdf (accessed: 25.03.2020).

Ofitsiynyy sayt Svitovoho banku. Svitovi pokaznyky rozvytku. Statystyka zov-nishnʹoho borhu ta finansovykh potokiv [World Bank Official Website. World indicators of development. External debt and financial flows statistics]. Available at: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (accessed: 30.03.2020).

Yaponiya ocholyla Top-20 krayin z naybilʹshym derzhborhom [Japan tops the top 20 countries with the largest government debt]. Available at: https://dt.ua/ECONOMICS/yaponiya-ocholila-top-20-krayin-z-naybilshim-derzhborgom-180088.html/ (accessed: 24.03.2020).

Dvorak, I. (2019). Restrukturyzatsiya: shcho tse ta yak oformyty? [Restructuring: what is it and how to design it?]. Available at: https://loando.ua/statis/restrukturizaciya-kreditu (accessed: 21.03.2020).