АНАЛІЗ І ОЦІНКА ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

інфляція
антиінфляційна політика
прогнози
Україна

Як цитувати

Богач, О., & Клименко, Т. (2021). АНАЛІЗ І ОЦІНКА ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 8 (96), 114-117. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-24

Анотація

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що знецінення гривні підриває конкурентоспроможність економіки України. На сьогоднішній день рівень інфляції є одним з найважливіших показників розвитку економіки. Падіння курсу гривні щодо вільноконвертованих валют вже вплинуло на найбільш чутливі до коливань валют сегменти споживчого ринку. Інфляційні процеси призводять до глибоких змін і зачіпають всі сторони соціально-економічного розвитку країни. Зниження темпу інфляції сприяє нормалізації структури внутрішнього попиту, перетворюючи його в фактор розвитку вітчизняних підприємств замість скупки нерухомості, іноземної валюти, землі. Стабілізація купівельної спроможності гривні необхідна для зміцнення грошової системи як форми організації грошового обігу, поліпшення якості грошей і виконуваних ними функцій. В мінімізації інфляційних процесів окрему важливу роль відіграє Національний банк України. Його грошово-кредитна політика спрямована на стабілізацію валютного курсу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-24
PDF

Посилання

Тіверіадська Л.В., Якименко А.М. Інфляційні процеси та їх соціально-економічні наслідки в Україні. Економічний простір. 2015. № 93. С. 175–188.

Гальчинський А. Теорія грошей : навч.-метод. посіб. Київ : Основа, 1998. 414 с.

Сусіденко Ю.В. Вплив інфляційних процесів на економіку України. Економічний аналіз. 2014. Т. 18. № 1. С. 88–92.

Державна служба статистики України: URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 04.08.2021).

Індекс інфляції України / Фінансовий портал Мінфіну: URL: https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/ (дата звернення: 04.08.2021).

Періодичні видання Національного банку України. Оцінка інфляції: URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators#1 (дата звернення: 04.08.2021).

Tiveriadska L.V., Yakymenko A.M. (2015) Inflyacijni procesy ta yix socialno-ekonomichni naslidky v Ukrayini. Ekonomichnyj prostir, no 93, рр. 175–188.

Galchynskyj A. (1998) Teoriya groshej: navch.-metod. Posib. Kyiv: Osnova. (in Ukrainian)

Susidenko Yu.V. (2014) Vplyv inflyacijnyx procesiv na ekonomiku Ukrayiny. Ekonomichnyj analiz, vol. 18, no 1, рр. 88–92.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. URL: www.ukrstat.gov.ua (accessed: 04.08.2021).

Indeks inflyaciyi Ukrayiny / Finansovyj portal Minfinu. URL: https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/ (accessed: 04.08.2021).

Periodychni vydannya Nacionalnogo banku Ukrayiny. Ocinka inflyaciyi. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators#1 (accessed: 04.08.2021).