КОРОТКО ПРО РОЗВИТОК ЖАНРУ ЧИКЛІТ НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ НАТАЛКИ СНЯДАНКО ТА СВІТЛАНИ ПИРКАЛО
PDF

Ключові слова

чикліт
українська популярна література
література для жінок
нове покоління прозаїчек
Наталка Сняданко
Світлана Пиркало
фемінізм
постфемінізм

Як цитувати

Гайніґова, Л. (2021). КОРОТКО ПРО РОЗВИТОК ЖАНРУ ЧИКЛІТ НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ НАТАЛКИ СНЯДАНКО ТА СВІТЛАНИ ПИРКАЛО . Молодий вчений, 8 (96), 90-96. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-20

Анотація

У статті досліджується ґенеза цього подекуди нового жанру популярної літератури, який з’явився перший раз у дев’яностих роках в англомовній літературі («Щоденник Бріджит Джонс» з року 1996 британської авторки Гелен Філдінг), та описується його прояв у сучасній українській, популярній прозі для жінок. Здійснено аналіз наукових праць, які досліджують жанр чикліт (світова рецепція жанру, статті українських дослідниць). Ключова частина статті виходить з аналізу вибраних популярних жіночих творів українських авторок нового тисячоліття, зокрема романів Світлани Пиркало («Зелена Маргарита», «Не думай про червоне: Роман не для молодшого шкільного віку») та Наталки Сняданко («Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки»), під оглядом рис, типових для жанру чикліт і відношення цих творів до фемінізму та постфемінізму.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-20
PDF

Посилання

Гажевські С. Традиція та зміщення в новому романі манерів. In: Чикліт: Нова жіноча проза (ед. Феррісс С., Янг М.). Нью-Йорк : Роутлідж, Тейлор енд Френцис Груп, 2006.

Гажевські С. Чикліт і постфемінізм. Шарлоттсвілл : Університет Вірджінія Пресc, 2011.

Кратохвіл, А. Поп-література: покоління 90+. Критика. Київ, 2009, ч. 5-6.

Крупка М. Художні версії любовних драм у сучасному прозовому дискурсі (Романи О. Забужко, І. Карпи, С. Пиркало). Київ : Слово і час, Літературна критика, 2007, ч. 7.

Мацца, К. І хто тепер сміється? Стисла історія жанру чикліт й збочення жанру. In: Чикліт: Нова жіноча проза (ед. Феррісс С., Янг М.). Нью-Йорк: Роутлідж, Тейлор енд Френцис Груп, 2006.

МакРоббі А. Наслідки фемінізму: Гендер, культура та соціальні зміни. Лондон : Сейдж, 2009.

Мізлер Г. Культурна політика жанру чикліт: Популярна фікція, постфемінізм і репрезентація. Нью-Йорк : Роутлідж, Тейлор енд Френцис Груп, 2017.

Моцна Д., Петерка Й. Енциклопедія літературних жанрів. Прага/Літомишл : Пасека, 2004.

Павличко С. Виклик стереотипам: Нові жіночі голоси в сучасній українській літературі. In: Фемінізм (ед. Агеєва В.). Київ : Видавництво Основи, 2002.

Пиркало С. Зелена Маргарита. 2000. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Pyrkalo_Svitlana/Zelena_Marharyta.pdf?PHPSESSID=dfa001b011407cb81ca92f4df755ee75

Пиркало С. Не думай про червоне: Роман не для молодшого шкільного віку. 2004. URL: http://maxima-library.org/knigi/year/b/213917 (пагінація 1-158).

Рябченко М. Елементи чикліт прози в сучасній українській літературі (на матеріалі творів Наталки Сняданко, Світлани Пиркало). Славянськія літератури й кантйексце сусєтнай. Мінськ, 2011.

Рябченко М. Жанрова дифузія в сучасній українській прозі (на матеріалі творів Н. Сняданко, М. Соколян, С. Пиркало). Літературознавчі студії, 2013.

Сняданко Н. Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки. Харків : Фоліо, 2008.

Феррісс С., Янг М. Чикліт: Нова жіноча проза. Нью-Йорк : Роутлідж, Тейлор енд Френцис Груп, 2006.

Філоненко С. Концепція особистості жінки в українській жіночій прозі 90-я років ХХ століття. Київ, Ніжин : ТОВ Видавництво «Аспект Поліграф», 2006.

Філоненко С. Масова література в Україні Дискурс/гендер/жанр. Донецьк : Ландон ХХІ, 2011.

Harzewski, Stephanie. Tradition and Displacement in the New Novel of Manners. In: Chick Lit: The New Woman’s Fiction (ed. FERRISS, Suzanne and Mallory YOUNG). New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2006.

Harzewski, Stephanie. Chick Lit and Postfeminism. Charlottesville: University of Virginia Press, 2011.

Kratochvil, Aleksander. Pop-literatura: pokolinnya 90+. Krytyka. Kyiv: 2009, č. 5-6.

Krupka, Myroslava. Chudozhni versii lyubovnych dram u suchasnomu prozovomu dyskursi (Romany O. Zabuzhko, I. Karpy, S. Pyrkalo). Kyiv: Slovo i chas, Literaturna krytyka, 2007, č. 7.

Mazza, Cris. Who’s Laughing Now? A Short History of Chick Lit and the Perversion of a Genre. In: Chick Lit: The New Woman’s Fiction (ed. FERRISS, Suzanne and Mallory YOUNG). New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2006.

McRobbie, Angela. The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Social Change. London: Sage, 2009.

Mißler, Heike. The Cultural Politics of Chick Lit: Popular Fiction, Postfeminism, and Representation. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.

Mocna, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. Praha/Litomyšl: Paseka, 2004.

Pavlychko, Solomiya. Vyklyk stereotypam: Novi zhinoči holosy v suchasniy ukrainskiy literaturi. In: Feminism (ed. AHEIEVA, Vira). Kyiv: Vydavnyctvo Osnovy, 2002.

Pyrkalo, Svitlana. Zelena Marharyta. 2000 [online]. Available from: https://shron1.chtyvo.org.ua/Pyrkalo_Svitlana/Zelena_Marharyta.pdf?PHPSESSID=dfa001b011407cb81ca92f4df755ee75.

Pyrkalo, Svitlana. Ne dumaj pro chervone: Roman ne dlya molodshoho shkilnoho viku. 2004 [online]. Available from: http://maxima-library.org/knigi/year/b/213917.

Riabchenko, Maryna. Elementy «chicklit» prozy v suchasniy ukrainskiy literaturi (na materiali tvoriv Natalky Sniadanko, Svitlany Pyrkalo). In: Slavjanskija literatury j kantjeksce susvetnaj. Minsk, 2011.

Riabchenko, Maryna. Zhanrova dyfuziya v suchasniy ukrajinskiy prozi (na materiali tvoriv N. Sniadanko, M. Sokolyan, S. Pyrkalo). Literaturoznavchi studiii, 2013.

Sniadanko, Natalka. Kolekciya prystrastey, abo Pryhody molodoyi ukrainky. Kharkiv: Folio, 2008.

Ferriss, Suzanne and Mallory YOUNG. Chick Lit: The New Woman’s Fiction. New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2006.

Filonenko, Sofiіa. Koncepciya osobystosti zhinky v ukrajinskiy zhinochiy prozi 90-kh rokiv ХХ stolittya. Kyiv, Nizhyn: TOV Vydavnyctvo «Aspekt Polihraf», 2006.

Filonenko, Sofiia. Masova literatura v Ukraini: Dyskurs/gender/zhanr. Doneck: Landon ХХІ, 2011.