ФЛОРИСТИЧНА ОБРАЗНІСТЬ ЛІРИКИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (ПОЕЗІЯ ПОЗА ЗБІРКАМИ)
PDF

Ключові слова

флористичний аспект
рослинний мотив
образність
значення
символ
метафорика
поетика
творчість

Як цитувати

Легерко, Т. (2021). ФЛОРИСТИЧНА ОБРАЗНІСТЬ ЛІРИКИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (ПОЕЗІЯ ПОЗА ЗБІРКАМИ). Молодий вчений, 8 (96), 86-89. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-19

Анотація

Стаття присвячена аналізу флористичних образів у поезіях Лесі Українки, які не ввійшли до збірок. У ході дослідження було з’ясовано, що рослинні образи, вжиті поеткою, не обмежуються лише конкретними номінативами, а подекуди є узагальненими для розширення їх значення у межах тексту. Також флористичний аспект в обраних для дослідження текстах представлений образами, котрі є наскрізними у творчості Лесі Українки (терен, плющ, троянда), а вживання рослинних образів авторкою слугує засобом не лише естетизації, а й сакралізації поезії. Біографічний фактор має великий вплив на образотворення і від того на загальну концепцію флористичних мотивів у межах текстів та поза ними. Переважна більшість образів рослин мають символічне значення, що дозволяє трактувати їх як метатекстові одиниці. Дослідження поезії Лесі Українки з точки зору флористики дало можливість глибше оцінити мотиви і значення її творчості, розширити межі розуміння і вивести його на новий рівень.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-19
PDF

Посилання

Кожевнікова С. “Квітчасті вірші” Лесі Українки. Вісник Житомирського педагогічного університету. Вип. 7. Житомир, 2001.С. 63–65.

Левченко Г. Квітковий стиль та уламки орфічного міфу в ліриці Лесі Українки. Слово і Час. 2012. № 2.С. 21–31.

Леся Українка. Повне академічне видання творів у 14 томах. Том 5. Поетичні твори. Ліро-епічні твори. ред. О. Вісич, С. Кочерга; передм. С. Романов; упоряд., комент. С. Романов, О. Кицан, М. Моклиця та ін. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. 928 с., 24 с. іл.

Романов С. Інтимна лірика Лесі Українки та Олександра Олеся крізь співмірність приватного досвіду та художньої реконструкції. Слово і Час. 2017. № 4. С. 67–78.

Романов С. Смерть і/як творчість у художньому всесвіті митця: Леся Українка. Слово і Час. 2010. № 8. С. 55–71.

Kozhevnikova S. (2001) “Kvitchasti virshi” Lesi Ukrainky [Lesia Ukrainka’s “Floristic poems”]. Visnyk Zhytomyrskoho pedahohichnoho universytetu, no. 7, pp. 63–65.

Levchenko H. (2012) Kvitkovyi styl ta ulamky orfichnoho mifu v lirytsi Lesi Ukrainky[Flower style and fragments of the orfeus myth in Lesia Ukrainka’s lyrics]. Slovo i Chas, no. 2, pp. 21–31.

Lesia Ukrainka (2021) Povne akademichne vydannia tvoriv u 14 tomakh. Tom 5. Poetychni tvory. Liro-epichni tvory[Complete academic edition of works in 14 volumes. Volume 5. Poetic works. Lyro-epic works]. red. O. Visych, S. Kocherha; peredm. S. Romanov; uporiad., koment. S. Romanov, O. Kytsan, M. Moklytsia ta in. Lutsk: Volynskyi natsionalnyi universytet imeni Lesi Ukrainky, 928 p.

Romanov S. (2017) Intymna liryka Lesi Ukrainky ta Oleksandra Olesia kriz spivmirnist pryvatnoho dosvidu ta khudozhnoi rekonstruktsii [Lesia Ukrainka’s and Oleksandr Oles’es intimate lyric through the combination of private experience and artistic reconstruction]. Slovo i Chas, no. 4, pp. 67–78.

Romanov S. (2010) Smert i/yak tvorchist u khudozhnomu vsesviti myttsia: Lesia Ukrainka [Death and / as creativity in the artist's universe: Lesia Ukrainka]. Slovo i Chas, no. 8, pp. 55–71.