ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЗАСОБІВ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА УРОКАХ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ
PDF

Ключові слова

медіазасоби
медіаграмотність
мультимедіа
медіапростір
сучасні інформаційні технології

Як цитувати

Паламар, С., & Линник, О. (2021). ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЗАСОБІВ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА УРОКАХ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ. Молодий вчений, 8 (96), 69-73. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-15

Анотація

У статті обґрунтовано важливість впровадження медіазасобів у сучасній початковій школі та висвітлено проблему використання медіа в змісті початкової освіти. Проаналізовано вітчизняний досвід щодо підвищення якості навчання через медіатехнології та аналіз дидактичних умов впровадження медіазасобів на уроках у початковій школі. З’ясовано, що використання медіазасобів на уроках української мови та літературного читання в початкових класах сприяє індивідуалізації навчально-виховного процесу з урахуванням рівня підготовленості, здатностей, інтересів і потреб учнів. Встановлено, що важливим етапом розвитку початкової освіти є впровадження сучасних інноваційних технологій, мета яких полягає в тому, щоб забезпечити вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність початкової освіти. Розглянуто основні види медіазасобів, які є важливим елементом на уроці в початковій школі. З’ясовано, що різні види медіазасобів дозволяють моделювати умови навчальної діяльності на уроках української мови та літературного читання в початкових класах, реалізовувати їх у різноманітних тренувальних вправах ситуативного характеру.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-15
PDF

Посилання

Вовк С.В. Використання інформаційних технологій у процесі методичної підготовки майбутніх учителів біології. Альянс наук: вчений – вченому : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., ніпропетровськ, 2012. С. 91–93.

URL: http://www.confcontact.com/2012_03_15/pe4_vovk.php (дата звернення: 03.08.2021).

Гнатюк Д.Т. Інформаційні технології – перепустка до майбутнього. Дирек-тор школи. 2003. № 47. С. 15–16.

Данилова О.В. Мультимедіа власноруч : текст, графіка, аудіо, анімація, ві-део. Київ : Шкільний світ, 2006. 57 с.

Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів. Київ : Міленіум, 2005. Т. 8. 238 с.

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки». Київ. Урядовий кур’єр. 2007. С. 5.

Кітаєва М. Використання мультимедійних технологій. Початкова освіта. 2011. № 38. С. 7–9.

Коваленко В.В. Проблеми підготовки вчителя і соціального педагога до застосування мультимедійних засобів для формування основ здоров’я молодших школярів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2013. № 5 (37). С. 89. URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/-issue/view/62 (дата звернення: 01.08.2021).

Кух А.М., Кух О.М. Технічне забезпечення сучасного освітнього середовища : навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський : К-ПДПУ, інформаційно-видавничний відділ, 2005. 130 с.

Паламар С.П., Нежива Л.Л. Інноваційні технології в літературній освіті майбутніх учителів початкової школи. Освітологічний дискурс : електронне наукове фахове видання. 2020. № 31(4). С. 129–142. ISSN 2312-5829

Palamar S.P., Vaskivska H.О., Nezhuva L.L. at al. Psychocultural training of senior pupils to adequely perceive the media space challenges. Wiadomości Lekarskie. 2020. № 11. P. 2515–2522. ISSN 0043-5147

Петухова Л. Теоретико-методичні засади формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Херсон, 2009. 564 с.

Vovk S.V. (2012) Vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii u protsesi metodychnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv biolohii. [The use of information technology in the methodological training of future biology teachers]. Alians nauk: vchenyi – vchenomu : materialy VII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Dnipro, pp.91–93. Available at: http://www.confcontact.com/2012_03_15/pe4_vovk.php (accessed 03.08.2021). (in Ukrainian)

Hnatiuk D.T. (2003) Informatsiini tekhnolohii – perepustka do maibutnoho [Information technology is a pass to the future]. Dyrektor shkoly, no 47. (in Ukrainian)

Danylova O.V. (2006) Multymedia vlasnoruch: tekst, hrafika, audio, animatsiia, video. [Multimedia yourself: text, graphics, audio, animation, video.] Kyiv: Shkilnyi svit. (in Ukrainian)

Dementiievska N.P., Morze N.V. (2005) Yak mozhna kompiuterni tekhnolohii vykorystaty dlia rozvytku uchniv ta vchyteliv [How computer technology can be used to develop students and teachers]. Kyiv: Milenium. (in Ukrainian)

Law of Ukraine «Pro osnovni zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini na 2007-2015 roky» (2007) ["On the basic principles of development of the information society in Ukraine for 2007-2015]. Kyiv. Uriadovyi kurier, p. 5.

Kitaieva M. (2011) Vykorystannia multymediinykh tekhnolohii [Use of multimedia technologies]. Pochatkova osvita, no. 38, pp. 7–9. (in Ukrainian)

Kovalenko V.V. (2013) Problemy pidhotovky vchytelia i sotsialnoho pedahoha do zastosuvannia multymediinykh zasobiv dlia formuvannia osnov zdorovia molodshykh shkoliariv. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. [Problems of teacher and social pedagogue preparation for the use of multimedia tools for the formation of the basics of health of primary school children]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, no. 5 (37), p. 89. Available at: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/-issue/view/62 (accessed 01.08.2021). (in Ukrainian)

Kukh A.M., Kukh O.M. (2005) Tekhnichne zabezpechennia suchasnoho osvitnoho seredovyshcha [Technical support of the modern educational environment]. navch.-metod. posib. Kamyanets-Podilskyi: K-PDPU, informatsiino-vydavnychnyi viddil. (in Ukrainian)

Palamar S.P., Nezhyva L.L. (2020) Innovatsiini tekhnolohii v literaturnii osviti maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly [Innovative technologies in the literary education of future primary school teachers] Educational discourse: an electronic scientific professional publication, vol. 31(4), pp. 129–142. ISSN 2312-5829 (in Ukrainian)

Palamar S.P., Vaskivska H.O., Nezhuva L.L. at al. (2020) Psychocultural training of senior pupils to adequely perceive the media space challenges. Wiadomości Lekarskie, no 11, pp. 2515–2522. ISSN 0043-5147

Petukhova L. (2009) Teoretyko-metodychni zasady formuvannia informatychnykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [Theoretical and methodological principles of formation of computer competencies of future primary school teachers]: dys. … d-ra ped. nauk. Kherson. (in Ukrainian)