МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ІГОР В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

діти дошкільного віку
ігрова діяльність
психологічні ігри
психолого-педагогічний супровід
установка
страх
агресія

Як цитувати

Кондратюк, С., & Мандзяк, Н. (2021). МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ІГОР В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Молодий вчений, 8 (96), 59-64. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-13

Анотація

У статті висвітлено теоретичні засади використання психологічних ігор в закладах дошкільної освіти (ЗДО) для дітей старшого дошкільного віку; визначено вплив психологічних ігор на емоційний стан та розвиток дитини; розкрито організацію, алгоритм, супровід та підготовку проведення психологічних ігор вихователем та психологом в ЗДО. Керуючись завданнями освітнього напряму «Дитина в соціумі» Базового компоненту дошкільної освіти та методичними рекомендаціями й освітньою програмою «Дитина» доведено, що проведення психологічних ігор в дошкільних закладах здійснює формування позитивних установок та контр установок, що суттєво впливають на формування особистості, її ставлення до власного «Я», самооцінку. З’ясовано необхідність врахування питання алгоритму проведення ігор психологічного спрямування в умовах ЗДО. Уточнено поняття психологічні ігри. Доведено надважливість проведення психологічних ігор з дітьми дошкільного віку. Проаналізовано психолого-педагогічні дослідження, що висвітлюють особливості впливу психологічних ігор на формування та розвиток дітей старшого дошкільного віку та окреслено коло питань, пов’язаних із впливом психологічних ігор на зростаючі прояви агресивності та страху у дітей старшої вікової групи в сучасних умовах. Доведено, що психологічні ігри, які спрямовані на подолання агресії та страху мають позитивну динаміку і врівноважують емоційний стан дитини і можуть бути використані з метою корекційної роботи. Зазначено важливість ролі психологічних ігор у формуванні психічного розвитку та взаємодії й комунікації батьків з дітьми, дітей з ровесниками та наголошено на важливості дотримання певної структури під час проведення ігор такого типу. Наголошено, що психологічна гра є ключовим методом для подолання фрустрації, агресії, страху у дітей та дорослих. Ефективність впровадження в освітній процес різноманітних ігор психологічного спрямування залежить від рівня професіоналізму педагогів. Використання таких ігор у освітньому просторі ЗДО забезпечить розв’язання конкретних завдань практичного характеру, що дозволить поліпшити процес спілкування усіх учасників освітнього простору.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-13
PDF

Посилання

Словарь-справочник родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями / под ред. Л. Г. Гусляковой, С. Г. Чудовой. Барнаул, 2001. 92 с.

Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. СПб. : Питер, 2000. 352 с.

Узнадзе Д. Н. Общая психология / Д. Н. Узнадзе / Пер. с грузинского Е. Ш. Чомахидзе / Под ред. И. В. Имедадзе. М. : Смысл; СПб. : Питер, 2004. 413 с.

Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекции. Изд. подгот. М. Г. Ярошевский. Москва : Наука, 1989. 455 с.

Изард К. Э. Психология эмоций. СПб. : Питер, 2012. 464 с.

Захаров А. Дневные и ночные страхи у детей. СПб. : Питер, 2000. 448 с.

Арсентьева В. П. Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном детстве. Учебное пособие. Москва : ФОРУМ, 2009. 144 с.

Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: Практическое пособие / Пер. с нем.; В 4-х томах. Т. 2.– Москва : Генезис, 1998. 160 с.

Рижкова О. С. Психологічні ігри. URL: https://vseosvita.ua/library/psihologicni-igri-226256.html (дата звернення: 20.08.2021).

Кондратюк С., Кушнір І. Теоретичні основи використання ігор психологічного спрямування в роботі з дітьми дошкільного віку. URL: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.3.7 (дата звернення: 25.08.2021).

Дослідження якості дошкільної освіти: складові освітнього середовища / МОН України ДНУ «Інститут освітньої аналітики». URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/DO-1.pdf (дата звернення: 26.08.2021).

Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 424 с.

Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. СПб. : Прайм – Еврознак, 2002. 512 с

Лидерс А. Г. Психологічне обстеження сім'ї: навч. посібник-прак-тікум для студ. фак. психології вищ. навч. закладів. 2-е вид., стер. Москва : Видавничий центр «Академія», 2007. 432 с.

Husliakova L. H., Chudova S. H. (2001) Slovar-spravochnyk rodytelei, ymeiushchykh detei s ohranychennыmy vozmozhnostiamy [Dictionary-reference book for parents with children with disabilities] Barnaul (in Russian).

Baron R., Richardson D. (2000) Aghressyja [Aggression] SPb: Pyter (in Russian).

Uznadze D. N. (2004) Obshhaja psykhologhyja [General psychology] Moscow: Sense, SPb: Pyter (in Russian).

Frejd Z. (1989) Vvedenye v psykhoanalyz [Introduction to psychoanalysis] Moscow: Nauka (in Russian).

Izard K. E. (2012) Psihologiya emocij [Psychology of emotions] SPb: Pyter (in Russian).

Zaharov A. (2000) Dnevnye i nochnye strahi u detej [Day and night fears in children] SPb: Pyter (in Russian).

Arsent'eva V. P. (2009) Igra – vedushchij vid deyatel'nosti v doshkol'nom detstve [Game is the leading type of activity in preschool childhood]. Moscow: FORUM (in Russian).

Fopel K. (1998) Kak nauchit' detej sotrudnichat'? Psihologicheskie igry i uprazhneniya: Prakticheskoe posobie [How to teach children to cooperate? Psychological games and exercises: A Practical Guide] Moscow: Genezis (in Russian).

Ryzhkova O. S. (2020) Psykhologhichni ighry. [Psychological games] Available at: https://vseosvita.ua/library/psihologicni-igri-226256.html (accessed 20 August 2021).

Kondratiuk S., Kushnir I. (2020) Teoretychni osnovy vykorystannja ighor psykhologhichnogho sprjamuvannja v roboti z ditjmy doshkiljnogho viku [Theoretical foundations of the use of psychological games in working with preschool children] Available at: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.3.7 (accessed 25 August 2021).

MON Ukrajiny DNU «Instytut osvitnjoji analityky» (2019) Doslidzhennja jakosti doshkiljnoji osvity: skladovi osvitnjogho seredovyshha [Research of the quality of preschool education: components of the educational environment] Available at: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/DO-1.pdf (accessed 26 August 2021).

Dutkevych T. V. (2012) Dytjacha psykhologhija [Child psychology] Kyiv: Centr uchbovoji literatury (in Ukrainian).

Berkovyc L. (2002) Aghressyja: prychypy, posledstvyja y kontrol [Aggression: causes, consequences and control] SPb: Prajm-Evroznak (in Russian).

Lyders A. Gh. (2007) Psykhologhichne obstezhennja sim'ji: navch. posibnyk-praktikum dlja stud. fak. psykhologhiji vyshh. navch. zakladiv [Psychological examination of the family: textbook. manual-practicum for students. fac. psychology higher. textbook institutions] Moscow: «Akademija» (in Russian).