РОЛЬ ВОКАЛЬНО-ХУДОЖНЬОГО РЕПЕРТУАРУ В СИСТЕМІ НА-ВЧАННЯ Й У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЕСТРАДНОГО СПІВАКА
PDF

Ключові слова

вокально-художній репертуар
вокальний твір
естрадний співак
вокально-виконавська майстерність
творча діяльність

Як цитувати

Фарина, Н., & Ушакова, О. (2021). РОЛЬ ВОКАЛЬНО-ХУДОЖНЬОГО РЕПЕРТУАРУ В СИСТЕМІ НА-ВЧАННЯ Й У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЕСТРАДНОГО СПІВАКА. Молодий вчений, 8 (96), 56-58. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-12

Анотація

Статтю присвячено визначенню ролі вокально-художнього репертуару в системі навчання й у професійній діяльності естрадного співака. Головну увагу зосереджено на важливості вмілого складання і володіння репертуаром з метою удосконалення вокально-виконавської майстерності. Окреслено основні принципи добору і корегування репертуару. Запропоновано класифікацію вокальних творів для підготовки естрадних співаків, в якій виділено романси, арії з популярних опер, оперет, мюзиклів, естрадні пісні, народно-пісенну творчість. Обґрунтовано, що ефективний добір цікавого вокально-художнього репертуару сприяє підвищенню рівня успішності студента. Узагальнено, що функції репертуару виявляються як в дієвості засобів покращення якості навчального процесу, так і в професійній музичній комунікації.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-12
PDF

Посилання

Гавацко Е. П. Формування вокальних навичок у вихованців студії естрадного співу. Науково-методичний посібник. Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти. Ужгород, 2017. С. 18.

Горбова Н. Г. Три компоненти роботи в класі сольного співу. Мистецька освіта майбутнього: методичні аспекти: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 29 квіт. 2020 р. / за заг. ред. М. М. Бриль. Київ : ДНМЦЗКМО, 2020. С. 69.

Гмиріна С. В. Методи роботи студентів над вокальними творами у класі сольного співу. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. 2019. № 4. С. 77–83.

Ісупова А. В. Проблема репертуару в класах сольного співу. Сучасні педагоги-композитори. Сучасна мистецька освіта: реалії та перспективи. Збірник тез науково-практичного семінару / Редкол.: О. М. Грисюк, В. М. Малиневська, С. В. Малишко, С. В. Сакір, В. М. Суховерський. Чернігів : Чернігівська філія НАКККіМ, 2018. С. 247–252.

Остапенко Л. Засади формування пісенного репертуару. Матеріали щорічної науково-практичної інтернет-конференції професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів «Музика в діалозі з сучасністю: мистецькі, педагогічні, комунікаційні аспекти музичної культури України ХХІ століття». Київ : КНУКіМ, 2020. С. 204–206.

Рекомендації для самостійної роботи студентів мистецьких спеціальностей. Навчально-методичний посібник / Укладачі: Цюряк І. О., Федорченко В. К., Борисенко Н. С. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2018. С. 34.

Фарина Н. П. Концертно-виконавська діяльність студентів-вокалістів: педа-гогічний аспект. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості : зб. наук. пр. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Uniwersytet Rzeszowski wydzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. Рівне : Волинь. Обереги, 2018. Вип. 4. С. 124–130.

Фарина Н. П., Тимошенко Т. Г. Студія естрадного співу в сучасній системі мистецької освіти. Нова педагогічна думка : Науково-методичний журнал. 2020. № 1(77). С.143–147.

Черкасов В.Ф. Основи наукових досліджень у музичноосвітній галузі : [під-ручник] / Володимир Черкасов. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, Харків : ФОП Озеров, 2017. 316 с.

Havatsko E. P. (2018) Formuvannya vokalnykh navychok u vykhovanciv studiyi estradnogo spivu: naukovo-metodychnyj posibnyk [Formation of vocal skills in pupils of pop singing studio: scientific and methodical manual]. Uzhhorod: Transcarpathian Institute of Postgraduate Pedagogical Education. (in Ukrainian)

Gorbova N. H. (2020) Try komponenty roboty v klasi solnogo spivu [Three components of work in a solo singing class]. Proceedings of the Mysteczka osvita majbutnogo: metodychni aspekty: Vseukrayinska naukovo-praktychna internet-konferenciya (Ukraine, Kyiv, April 29, 2020) (eds. Bryl M. M.), Kyiv: Mysteczka osvita majbutnogo: metodychni aspekty, p. 69.

Hmyrina S. V. (2019) Metody roboty studentiv nad vokalnymy tvoramy u klasi solnogo spivu [Features of functioning and problematic issues of development of the payment system of Ukraine]. Scientific View: Musical Art in Educational Discourse, no. 4, pp. 77–83.

Isupova A. V. (2018) Problema repertuaru v klasax solnogo spivu. Suchasni pedagogy-kompozytory [The problem of repertoire in solo singing classes. Modern teachers-composers]. Proceedings of the Suchasna mysteczka osvita: realiyi ta perspektyvy: naukovo-praktychnyj seminar (Ukraine, Chernihiv, 2018) (eds. Hrysiuk O. M., Malynevska V. M., Malyshko S. V., Sakir S. V., Sukhoverskyi V. M.), Kyiv: Suchasna mysteczka osvita: realiyi ta perspektyvy, pp. 247–252.

Ostapenko L. (2020) Zasady formuvannya pisennogo repertuaru [Principles of song repertoire formation]. Proceedings of the Muzyka v dialozi z suchasnistyu: mysteczki, pedagogichni, komunikacijni aspekty muzychnoyi kultury Ukrayiny XXI stolittya: shhorichna naukovo-praktychna internet-konferenciya profesorsko-vykladaczkogo skladu, doktorantiv, aspirantiv, magistriv ta studentiv (Ukraine, Kyiv, 2020), Kyiv: Muzyka v dialozi z suchasnistyu: mysteczki, pedagogichni, komunikacijni aspekty muzychnoyi kultury Ukrayiny XXI stolittya, pp. 204–206.

Tsiuriak I. O., Fedorchenko V. K., Borysenko N. S. (ed.) (2018) Rekomendaciyi dlya samostijnoyi roboty studentiv mysteczkykh specialnostej [Recommendations for independent work of students of art specialties], Zhytomyr: ZhSU named after Ivan Franko. (in Ukrainian)

Faryna N. P. (2018) Koncertno-vykonavska diyalnist studentiv-vokalistiv: peda-gogichnyj aspect [Concert and performance activities of student vocalists: pedagogical aspect]. Scientific View: Art Education and Development of Creative Personality, no. 4, pp. 124–130.

Faryna N. P., Tymoshenko T. G. (2020) Studiya estradnogo spivu v suchasnij systemi mysteczkoyi osvity [Studio of pop singing in the modern system of art education]. Scientific View: A new pedagogical idea, no. 1(77), pp. 143–147.

Cherkasov V. F. (2017) Osnovy naukovykh doslidzhen u muzychnoosvitnij galuzi: pidruchnyk. [Fundamentals of scientific research in the field of music education: textbook]. Kharkiv: KSPU named after V. Vynnychenko. (in Ukrainian)