СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ХУДОЖНЬО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
PDF

Ключові слова

концепція
музичне виховання
Нова українська школа
художньо-освітній простір

Як цитувати

Околович, І., & Кутняк, І. (2021). СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ХУДОЖНЬО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. Молодий вчений, 8 (96), 52-55. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-11

Анотація

Встановлено особливості використання концептуальних положень музичного виховання в художньо-освітньому просторі нової української школи; розкрито зміст історично сформованих концепцій музичного виховання; виявлено вимоги нової української школи щодо розбудови художньо-освітнього простору. У процесі розвитку проблема музичного виховання зазнала модифікацій: від пріоритету ідеї про здійснення музичної освіти на основі національної фольклорної спадщини з використанням релятивної сольмізації (за З.Кодаєм) і до вимоги концепції Нової української школи про зв’язок музичної освіти із загальноосвітньою метою формування життєво необхідних компетенцій як особистісно набутих здатностей.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-11
PDF

Посилання

Державний стандарт початкової освіти. Постанова КМУ № 87 від 21 лютого 2018 року (у редакції постанови від 24 липня 2019 року № 688). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text.

Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради, 2017, № 38 – 39). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/ua-sch-2016.

Медвідь Т.О. Розвиток музичного навчання у загальноосвітніх закладах України в кінці ХХ – на початку ХХІ століття. Дисертація …кандидата педагогічних наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Дрогобич, 2015. 287 с.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Б.М.: Б.В., 2016. 34 с.

Шульгіна В. Українська музична педагогіка. Київ : ДАКККіМ, 2005. 271 с.

Derzhavnyj standart pochatkovoji osvity [State standard of primary education]. Postanova KMU # 87 vid 21 ljutogho 2018 roku (u redakciji postanovy vid 24 lypnja 2019 roku # 688). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text. (in Ukrainian)

Zakon Ukrajiny «Pro osvitu» [Law of Ukraine «On Education»] (Vidomosti Verkhovnoji Rady, 2017, # 38 – 39). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. (in Ukrainian)

Koncepcija realizaciji derzhavnoji polityky u sferi reformuvannja zaghaljnoji serednjoji osvity «Nova ukrajinsjka shkola» na period do 2029 roku [The concept of implementation of state policy in the field of reforming general secondary education «New Ukrainian School» for the period up to 2029] (skhvalena rozporjadzhennjam Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 14 ghrudnja 2016 roku # 988-r. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/ua-sch-2016. (in Ukrainian)

Medvidj T.O. (2015) Rozvytok muzychnogho navchannja u zaghaljnoosvitnikh zakladakh Ukrajiny v kinci KhKh – na pochatku KhKhI stolittja [Development of music education in secondary schools of Ukraine in the late XX – early XXI century] Dysertacija …kandydata pedaghoghichnykh nauk: 13.00.01 – zaghaljna pedaghoghika ta istorija pedaghoghiky. Droghobych, 287 s. (in Ukrainian)

Nova ukrajinsjka shkola. Konceptualjni zasady reformuvannja serednjoji shkoly [New Ukrainian school. Conceptual principles of secondary school reform]. B.M.: B.V., 2016. 34 s. (in Ukrainian)

Shuljghina V. (2005) Ukrajinsjka muzychna pedaghoghika [Ukrainian music pedagogy]. Kyiv: DAKKKiM, 271 s. (in Ukrainian)