КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РЕЛІГІЙНИМИ ГРОМАДАМИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕЛІГІЙНІ КУЛЬТИ: ДОСВІД УКРАЇНСЬКОЇ РСР (70-ТІ – 80-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)
PDF

Ключові слова

УРСР
КПУ
законодавство про релігійні культи
адміністративні штрафи
репресії
переслідування
віруючі

Як цитувати

Пуйда, Р. (2021). КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РЕЛІГІЙНИМИ ГРОМАДАМИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕЛІГІЙНІ КУЛЬТИ: ДОСВІД УКРАЇНСЬКОЇ РСР (70-ТІ – 80-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ). Молодий вчений, 8 (96), 47-51. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-10

Анотація

У статті здійснено ретроспективний аналіз характеру, особливостей проявів порушення законодавства про релігійні культи в Українській РСР у період розвинутого соціалізму, дослідження форм та методів боротьби радянських партійно-державних органів влади із цими явищами. Наведені конкретні приклади порушення віруючими законодавства про релігійні культи. Відзначено, що компартійні документи із грифом «таємно» дозволяють констатувати, що партійно-державні органи влади УРСР у 1960-х – 1980-х рр. не досягли особливих успіхів у питанні контролю за дотриманням законодавства про релігійні культи, особливо у західноукраїнських областях. Окреслену тезу яскраво підтверджують численні листи віруючих до партчиновників з вимогами відкрити закриті культові спору, зареєструвати ліквідовані / нові релігійні громади, спроби релігійних активістів самовільно відкрити недіючі культові споруди в окремих місцевостях УРСР, впровадження у побут релігійної обрядовості тощо.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-10
PDF

Посилання

Бажан О., Данилюк В. Випробування вірою: боротьба за реалізацію прав і свобод віруючих в Україні в дру¬гій половині 1950–1980-х рр. Київ, 2000. 329 с.

Бондарчук П. Релігійна свідомість віруючих УРСР (1940–1980-і роки): повсякденні прояви, трансформації. Київ, 2012. 321 с.

Войналович В. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс. Київ, 2005. 741 с.

Марчук В. Церква, духовність, нація. Українська греко-католицька церква в суспільному житті України ХХ ст. Івано-Франківськ, 2004. 464 с.

Пащенко В. Греко-католики в Україні. Від 40-х рр. ХХ ст. до наших днів. Полтава, 2002. 616 с.

ДАЛО. Ф. Р-1332. Оп. 2. Спр. 43. 115 арк.

ЦДАВО України. Ф. 4648. Оп. 6. Спр. 162. 98 арк.

ЦДАВО України. Ф. 4648. Оп. 7. Спр. 127. 150 арк.

ДАІФО. Ф. Р-338. Оп. 1. Спр. 48. 178 арк.

ЦДАВО України. Ф. 4648. Оп. 8. Спр. 207. 202 арк.

ДАЛО. Ф. П-3. Оп. 58. Спр. 63. 67 арк.

Bazhan O., Danyljuk V. (2000) Vyprobuvannja viroju: borotjba za realizaciju prav i svobod virujuchykh v Ukrajini v drughij polovyni 1950–1980-kh rr. [The Test of Faith: The Struggle for the Realization of the Rights and Freedoms of Believers in Ukraine in the Second Half of the 1950s and 1980s]. Kyiv. (in Ukrainian)

Bondarchuk P. (2012) Relighijna svidomistj virujuchykh URSR (1940–1980-i roky): povsjakdenni projavy, transformaciji [Religious consciousness of believers of the USSR (1940–1980s): everyday manifestations, transformations]. Kyiv. (in Ukrainian)

Vojnalovych V. (2005) Partijno-derzhavna polityka shhodo relighiji ta relighijnykh instytucij v Ukraini 1940–1960-kh rokiv: politologhichnyj dyskurs [Party-State Policy on Religion and Religious Institutions in Ukraine in the 1940s and 1960s: Political Science Discourse]. Kyiv. (in Ukrainian)

Marchuk V. (2004) Cerkva, dukhovnistj, nacija. Ukrajinsjka ghreko-katolycjka cerkva v suspiljnomu zhytti Ukrajiny KhKh st. [Church, spirituality, nation. Ukrainian Greek Catholic Church in the public life of Ukraine in the twentieth century]. Ivano-Frankivsjk. (in Ukrainian)

Pashhenko V. (2002) Ghreko-katolyky v Ukraini. Vid 40-kh rr. ХХ st. do nashykh dniv [Greek Catholics in Ukraine. From the 40's of the twentieth century. to this day]. Poltava. (in Ukrainian)

DALO. F. R-1332. Op. 2. Spr. 43. 115 ark.

TsDAVO Ukrainy. F. 4648. Op. 6. Spr. 162. 98 ark.

TsDAVO Ukrainy. F. 4648. Op. 7. Spr. 127. 150 ark.

DAIFO. F. R-338. Op. 1. Spr. 48. 178 ark.

TsDAVO Ukrainy. F. 4648. Op. 8. Spr. 207. 202 ark.

DALO. F. P-3. Op. 58. Spr. 63. 67 ark.