БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОТЦЯ-ПРЕЛАТА ТИТА ВОЙНАРОВСЬКОГО
PDF

Ключові слова

Тит Войнаровський
допомога
підтримка
благодійна діяльність

Як цитувати

Пасіцька, О. (2021). БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОТЦЯ-ПРЕЛАТА ТИТА ВОЙНАРОВСЬКОГО . Молодий вчений, 8 (96), 42-46. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-9

Анотація

Досліджено благодійну діяльність отця-прелата Тита Войнаровського, який допомагав ближнім, слідуючи релігійним заповідям, та сприяв утвердженню благодійності як традиції. Для отця-прелата Войнаровського благодійність була покликанням, шляхом та виявом безкорисливого служіння людям. Проаналізовано допомогові акції священника для юридичних та фізичних осіб, зокрема для малозабезпечених верст населення. Благодійна діяльність Т. Войнаровського була спрямована на підтримку навчально-виховних закладів, соціальних організацій, приватних підприємств та кооперативів, допомогу сиротам, дітям з незаможних сімей, колишнім військовим, вдовам, мігрантам та іншим категоріям осіб. Джерелами фінансування благодійних акцій були кошти Митрополії, приватні доходи отця-прелата, пожертви українців-емігрантів тощо.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-9
PDF

Посилання

Злупко С. Тит Войнаровський. Українські кооператори : (історичні нариси) / [за заг. ред. С. Гелея]. Львів : Вид-во «Укоопосвіта» Львівської комерційної академії, 1999. Кн. 1. С. 59–66.

Мельник І. Тит Войнаровський – довірена особа Митрополита. Збруч. URL: https://zbruc.eu/node/47684

Національний музей ім. А. Шептицького у Львові. Відділ рукописів. Фонд Тита Войнаровського. Од. зб. 3306.

Національний музей ім. А. Шептицького у Львові. Відділ рукописів. Фонд Тита Войнаровського.Од. зб. 3308.

Національний музей ім. А. Шептицького у Львові. Відділ рукописів. Фонд Тита Войнаровського. Од. зб. 3299.

Національний музей ім. А. Шептицького у Львові. Відділ рукописів. Фонд Тита Войнаровського.Од. зб. 3329.

Національний музей ім. А. Шептицького у Львові. Відділ рукописів. Фонд Тита Войнаровського. Од. зб. 3331.

Національний музей ім. А. Шептицького у Львові. Відділ рукописів. Фонд Тита Войнаровського.Од. зб. 3351.

Національний музей ім. А. Шептицького у Львові. Відділ рукописів. Фонд Тита Войнаровського.Од. зб. 3353.

Національний музей ім. А. Шептицького у Львові. Відділ рукописів. Фонд Тита Войнаровського. Од. зб. 3518.

Новинки. Таких нам більше! // Діло. 1910. 17 січня. С. 5–6.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, м. Київ. Ф.3796. Оп. 1. Спр. 6.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, м. Київ. Ф. 3879. Оп. 2. Спр. 192.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 20.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 84.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 89.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 90.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 109.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 110.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 113.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 114.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 126.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 128.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 132.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 134.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 135.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 136.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 137.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 141.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 144.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 145.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 147.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 148.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 151.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 152.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 166.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 179.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 184.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 189.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 191.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 192.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 682. Оп. 1. Спр. 195.

Шевченко О. Громадська діяльність Т.Войнаровського. Український історичний журнал. Київ, 2008. № 2. С. 86–91.

Шевченко О. Культурно-освітня діяльність о. мітрата Тита Войнаровського. Український історичний збірник. Київ, 2012. Вип. 15. С. 247–257.

Шевченко О. Політична діяльність Тита Войнаровського. Наукові записки історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012–2013. Вип. 13–14. С. 481–492.

Zlupko S. (1999) Tyt Voinarovskyi [Tyt Voinarovskyi]. Ukrainski kooperatory : (istorychni narysy). Lviv : Vyd-vo «Ukooposvita» Lvivskoi komertsiinoi akademii, kn. 1, pp. 59–66.

Melnyk I. Tyt Voinarovskyi – dovirena osoba Mytropolyta. Zbruch [Tyt Voinarovskyi trustee of the metropolitan]. URL: https://zbruc.eu/node/47684

Natsionalnyi muzei im. A. Sheptytskoho u Lvovi. Viddil rukopysiv. Fond Tyta Voinarovskoho. Od. zb. 3306.

Natsionalnyi muzei im. A. Sheptytskoho u Lvovi. Viddil rukopysiv. Fond Tyta Voinarovskoho.Od. zb. 3308.

Natsionalnyi muzei im. A. Sheptytskoho u Lvovi. Viddil rukopysiv. Fond Tyta Voinarovskoho. Od. zb. 3299.

Natsionalnyi muzei im. A. Sheptytskoho u Lvovi. Viddil rukopysiv. Fond Tyta Voinarovskoho.Od. zb. 3329.

Natsionalnyi muzei im. A. Sheptytskoho u Lvovi. Viddil rukopysiv. Fond Tyta Voinarovskoho. Od. zb. 3331.

Natsionalnyi muzei im. A. Sheptytskoho u Lvovi. Viddil rukopysiv. Fond Tyta Voinarovskoho.Od. zb. 3351.

Natsionalnyi muzei im. A. Sheptytskoho u Lvovi. Viddil rukopysiv. Fond Tyta Voinarovskoho.Od. zb. 3353.

Natsionalnyi muzei im. A. Sheptytskoho u Lvovi. Viddil rukopysiv. Fond Tyta Voinarovskoho. Od. zb. 3518.

(1910. 17 sichnia.). Novynky. Takykh nam bilshe! // Dilo, p. 5–6.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, m. Kyiv. F.3796. Op. 1. Spr. 6.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, m. Kyiv. F. 3879. Op. 2. Spr. 192.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 20.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 84.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 89.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 90.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 109.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 110.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 113.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 114.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 126.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 128.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 132.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 134.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 135.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 136.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 137.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 141.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 144.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 145.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 147.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 148.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 151.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 152.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 166.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 179.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 184.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 189.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 191.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 192.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi. F. 682. Op. 1. Spr. 195.

Shevchenko O. (2008). Hromadska diialnist T. Voinarovskoho [Social activities of Tyt Voinarovskyi]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. Kyiv, vol. 2, рр. 86–91.

Shevchenko O. (2012). Kulturno-osvitnia diialnist o. mitrata Tyta Voinarovskoho [Cultural and educational activities of reverend-mitered Tyt Voinarovskyi]. Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk. Kyiv, vol. 15, pp. 247–257.

Shevchenko O. (2012–2013). Politychna diialnist Tyta Voinarovskoho [Political activities of Tyt Voinarovskyi]. Naukovi zapysky istorychnoho fakultetu Lvivskoho universytetu. Zbirnyk naukovykh prats. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet im. Ivana Franka, vol. 13–14, pp. 481–492.