ЗМІСТ І ФУНКЦІЯ РЕЛІГІЙНОГО МИСТЕЦТВА
PDF

Ключові слова

релігійне мистецтво
творчість
релігія
сакральне
релігійний сюжет
канон

Як цитувати

Якуніна, К. (2021). ЗМІСТ І ФУНКЦІЯ РЕЛІГІЙНОГО МИСТЕЦТВА. Молодий вчений, 8 (96), 37-41. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-8

Анотація

У статті пропонуєьтся аналіз змісту на функціонального навантаження поняття «Релігійне мистецтво». Становлячи окремий вид мистецтва, релігійне мистецтво характеризується строгою канонічністю та обмеженістю, що не лише звужує сферу діяльності автора, а й стає найвищим показником його вмінь та навичок. Мистецтвознавці й історики відзначають: в історії культури не існувало всеохоплюючого стилю в мистецтві, що виникло поза релігією. Питання релігійного мистецтва науковці найчастіше пов’язують із проблемами впливу канонів та догм на формування образів і сюжетів у творчості художників, письменників, архітекторів; або творчого підходу до розуміння того чи іншого явища релігії, що використовується при богослужінні, проповідях та ін. За таких умов багатоманітність та неузгодженність підходів у дослідженні релігійного мистецтвайого ж і актуалізує.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-8
PDF

Посилання

Бодак В. Релігія і культура: взаємовплив і взаємодія. Київ : Коло, 2005. 305 с.

Бодак В.А. Богословське осмислення проблеми релігії і культури: християнський контекст. Мультиверсум. Філософський альманах. 2005. № 50. URL: http://www.filosof.com.ua

Введение в общее религиоведения: Учебник / Под ред. И. Яблокова. Москва : Книжный дом «Университет», 2001. 576 с.

Герчанівська П.Е. Художня та релігійна свідомість: спільне та особливе. Мультиверсум. Філософський альманах. 2005. № 51. URL: http://www.filosof.com.ua

Киященко Н.И. Эстетическая деятельность в социологическом обществе. Москва : Исскуство, 1986. 208 с.

Поспелов Г.Н. Искусство и эстетика. Москва : Искусство, 1984. 325 с.

Предко О.І. Психологія релігії: формування та утвердження релігієзнавчої парадигми. Автореферат дис. док. філос. наук. Київ, 2006. 57 с.

Разумцева Г. Моральні цінності українського народу та ритуальний закон церкви в поетичному фольклорі 19 ст. Українське релігієзнавство. 2000. № 14. С. 25–35.

Рачеєва Л.П. Релігійний живопис у системі позацековного мистецтва: культурно-історичний аспект. Мультиверсум. Філософський альманах. 2006. № 54. URL: http://www.filosof.com.ua

Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного, Б. Ломовика. Київ : Четверта хвиля, 1996. 392 с.

Самохвалова В.И. Творчество и энергия самоутверждения. Вопросы философии. 2006. № 5. С. 34–47.

Федь І.А. Гуманістично-перетворювальна функція сакрального мистецтва. Мультиверсум. Філософський альманах. 2004. № 44. URL: www.filosof.com.ua

Мазепа В.И., Азархин А.В., Михалев В.П. Художественная культура и эстетическое развитие личности. Киев : Научная мысль, 1989. 296 с.

Bodak V. (2005) Religia i kultura: vzaiemovpliv i vzaiemodia [Religion and culture: co-operation]. Kyiv: Kolo, 305 s.

Bodak V.A. (2005) Bogoslovske osmislenia problemi religii i kulturi: hristiianskiy kontekst [Theological understanding of the problem of religion and culture: the Christian context]. Multiversum. Filosofskiy almanah, № 50. URL: www.filosof.com.ua

Vvedenie v obshchee religiovedenie [Introduction to general religious stadies] (2001) / Ed. I. Yablokov. Moskva: Knyzhnyi dom «Unyversytet», 576 s.

Gerchanivska P.Ye. (2005) Hudojnia ta religiyna svidomist: spilne ta osoblive [Artistic and religious consciousness: common and special]. Multiversum. Filosofskiy almanah, № 51. URL: http://www.filosof.com.ua

Kiyashchenko N.I. (1986) Esteticheskaia deiatelnost v sociologicheskom obshchestvie [Aesthetic activity is in sociological society]. Moskva: Isskustvo, 208 s.

Pospelov G.N. (1984) Iskustvo i estetika [Art and aesthetics]. Moskva: Isskustvo, 325 s.

Predko O.I. (2006) Psihologia religii: formuvania ta utverdgenia religiieznavchoi paradigmi [Psychology of religion: forming and claim of religious paradigm]. Kyiv, 57 s.

Razumceva G. (2000) Moralni cinnosti ukrainskogo narodu ta ritualniy zakon cerkvi v poetichnomu folklori 19 st. [Moral values of the Ukrainian people and the ritual law of the church in the poetic folklore of the 19th century]. Ukrainian religious studies, № 14. S. 25–35.

Racheieva L.P. (2006) Religiyniy zhivopis u sistemi pozacerkovnogo mistetctva: kulturno-istorichniy aspekt [Religious painting in the system of extracurricular art: cultural and historical aspect]. Multiversum. Filosofskiy almanah, № 54. URL: http://www.filosof.com.ua

Religiyeznavchiy slovnik [Dictionary of religious stadies] (1996) / Ed. A. Kolodniy, B. Lomovik, 392 s.

Samohvalova V.I. (2006) Tvorchestvo i energiya samoutverzhdenia [Creativity and the energy of self-affirmation]. Voprosi filosofii, № 5. S. 34–47.

Fed I.A. (2004) Gumanistichno-peretvoriuvalna funkcia sacralnogo mistetctva [The humanistic and transformative function of sacred art]. Multiversum. Filosofskiy almanah, № 44. URL: http://www.filosof.com.ua

Mazepa V.I., Аzаrhin А.V., Mihaliev V.P. (1989) Hudozhestviennaia kultura I tsteticheskoie razvitiye lichnosti [Artistic culture and aesthetic development of personality]. Kiev: Nauchnaya myisl, 296 s.