ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА
PDF

Ключові слова

особистісні якості
сприймання
емоційні реакції
пізнання
творчий досвід

Як цитувати

Левус, Н., & Кучебо, О. (2021). ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА. Молодий вчений, 8 (96), 21-24. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-5

Анотація

З’ясовуючи вплив особистісних особливостей на сприймання творів мистецтва ми досліджували творче сприймання. Згідно з результатами теоретичного дослідження, сприймання – це складний когнітивний процес, який пов’язаний з усією пізнавальною діяльністю особистості. Цей процес можна описати наступними факторами: якостями та властивостями об’єкту сприймання; умовами, за яких відбувається процес сприймання; особливостями сприймання суб’єкта. Нами було проведено простий експеримент з однією змінною. За результатами аналізу даних експерименту виявлено слабку кореляцію між особистісними особливостями за тестом Майерс-Бріггс та силою прояву емоцій. Щодо сили прояву емоцій за дихотоміями тесту: більш схильні відчувати емоції щодо картин екстравертовані особистості, інтуїти, логіки та раціонали.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-5
PDF

Посилання

Выготский Л. С. Психология искусства. Москва : АСТ, 2018. С. 67–78.

Медведева Н. В. Особливості художнього сприймання – показник творчого потенціалу особистості. Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. В.О. Моляко. Житомир, 2007. Т. 12. Вип. 2. С. 128–136.

Мейлах Б. С. Процесс творчества и художественное восприятие: Комплексный подход: опыт, поиски, перспективы / под ред. Б. Кедрова. Москва, 1985. 318 с.

Моляко В. А. Психологические аспекты поэтического восприятия. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості : Збірник наукових праць / за ред. В. О. Моляко. Т. 12. Вип. 4. Житомир, 2008. С. 7–17.

Раппопорт С. Х. Искусство и эмоции. Изд. 2-е, дополненное. Москва : Музыка, 1972. 167 с.

Раппопорт С. Х. От художника к зрителю: как построено и как функционирует произведение исскуства. Москва, 1978. 237 с.

Guilford J. P. Creativity. American Psychologist, 1950, Volume 5, Issue 9, 444–454.

Funch B. S. The Psychology of Art Appreciation. Copenhagen, 1997. V. XII. 312 p.

Vygotskij L.S. (2018) Psihologiya iskusstva [Psychology of art]. Moscow: AST. (in Russian)

Medvedeva N.V. (2007) Osoblivosti hudozhnogo sprijmannya – pokaznik tvorchogo potencialu osobictosti [Features of artistic sprinting – showing the creative potential of the individual]. Сurrent problems of psychology, vol. 2, no. 132, pp. 128–136.

Mejlah B.S. (1985) Process tvorchestva i hudozhestvennoe vospriyatie: Kompleksnyj podhod: opyt, poiski, perspektivy [The process of creativity and artistic perception: An integrated approach: experience, search, perspectives]. Moscow: Iskusstvo. (in Russian)

Molyako V.A. (2008) Psihologicheskie aspekty poeticheskogo vospriyatiya [Psychological aspects of poetic perception]. Actual problems of psychology: Problems of psychology of creativity: Collection of scientific works, vol. 4, no. 12, pp. 7–17.

Rappoport S.H. (1972) Iskusstvo i emocii [Art and emotions]. Moscow: Muzyka. (in Russian)

Rappoport S.H. (1978) Ot hudozhnika k zritelyu: kak postroeno i kak funkcioniruet proizvedenie isskustva [From artist to spectator: how a work of art is constructed and functions]. Moscow: Sovetskij hudozhnik. (in Russian)

Guilford J.P. (1950) Creativity. American Psychologist, Volume 5, Issue 9, pp. 444–454.

Funch B.S. (1997) The Psychology of Art Appreciation. Copenhagen, V. XII, 312 p.