ДОСВІД ДУАЛЬНОЇ ЛЕКЦІЇ ЯК ПРИКЛАД МІЖКАФЕДРАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ
PDF

Ключові слова

навчальний процес
міжкафедральна інтеграція
дуальна лекція
студенти

Як цитувати

Кочерга, З., Попадинець, О., Павликівська, Б., Юрах, О., & Пастух, Б. (2021). ДОСВІД ДУАЛЬНОЇ ЛЕКЦІЇ ЯК ПРИКЛАД МІЖКАФЕДРАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ. Молодий вчений, 8 (96), 17-20. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-4

Анотація

Представлено важливість проведення лекцій у вищих навчальних медичних закладах в сучасних умовах, оскільки лекція дає можливість донести великій кількості студентів наукову проблему, повідомити і розкрити основні питання теми, зосередити увагу на найскладнішому та сучасному матеріалі. Наявні інформаційні технології дають змогу підвищити та вдосконалити ефективність освітнього процесу в умовах відсутності безпосереднього контакту викладача та студента. В умовах карантину вищі навчальні заклади перейшли на дистанційну форму навчання з викладенням лекційного матеріалу в онлайн режимі. Проаналізовано позитивні та негативні сторони онлайн-лекцій. Зауважено, що в сучасних умовах стали користуватись популярністю лекції, що читаються двома викладачами, так звані дуальні лекції, які дають можливість забезпечити міжкафедральну інтеграцію. Наведено власний досвід проведення дуальної онлайн-лекції з дисципліни «Пропедевтика педіатрії» для студентів-медиків. Таким чином, традиційна лекція в умовах дистанційного навчання потребує удосконалення, тому впровадження новітніх методик викладення лекційного матеріалу, таких як дуальна онлайн-лекція, сприяє підвищенню ефективності засвоєння матеріалу студентами.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-4
PDF

Посилання

Крохмальна Г. Лекція як функціональний елемент сучасної науково-педагогічної комунікації (вимоги, особливості і перспективи). Вісник педагогічний. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2018. Вип. 33. С. 126–134.

Кайдалова Л.Г. Теоретико-методичні аспекти викладання лекції у вищому навчальному закладі. Нові технології навчання. 2012. Вип. 72. С. 96–100.

Амосова К. Чи варті лекції у вишах втраченого студентами і викладачами часу? URL: http://nmu.ua/news/kateryna-amosova-chy-varti-lektsiyi-u-vyshah-vtrachenogo-studentamy-vykladachamy-chasu/

Осьмина К.С. Внедрение онлайн-лекции в традиционное образование. Мир науки, культуры, образования. 2019. № 4 (77). С. 177–179.

Єрмаков С.В., Семенишена Р.В. Методи та прийоми організації ефективного засвоєння навчального матеріалу в процесі викладання лекцій. Молодий вчений. 2016. № 11 (38). С. 432–435.

Головачук Т.І. Інноваційний підхід при проведенні лекційного заняття. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2011. Вип. 2(1). С. 405–410.

Krochmalna H. (2018) Lektsiya yak funkcionalny element suchasnoyi naukovo-pedagogichnoyi komunikaciyi (vymogy, osoblyvosti ta perspektyvy). [Lecture as a functional element of modern scientific and pedagogical communication (requirements, peculiarities and prospects)]. Visnyk Lvivskogo universytetu. Seriya pedagogichna, vol. 33, pp. 126–134.

Kaydalova L. (2012) Teoretyko-metodychni aspect vykladanna lektsiyi u vyshchomu navchalnomu zakladi [Theoretical and methodological aspects of delivering a lecture at a higher educational institution]. Novi technologii navchannya, vol. 72, pp. 96–100.

Amosova K. Chy varti lektsiyi u vyshah vtrachenogo studentamy i vykladachamy chasu? [Are lectures at universities worth the time spent by students and teachers?]. Available at: http://nmu.ua/news/kateryna-amosova-chy-varti-lektsiyi-u-vyshah-vtrachenogo-studentamy-vykladachamy-chasu/.

Osmyna K. (2019) Vnedrenie onlayn-lektsiyi v tradicyonnoe obrazovanie. [Introduction of online lectures in traditional education]. Mir nauki, kultury i obrazovaniya, vol. 4 (77), pp. 177–179.

Ermakov S., Semenyshena R. (2016) Metody ta pryjomy organizaciyi efektyvnogo zasvoyennya navchalnogo materialu v procesi vykladannya lekcij [Methods and techniques of organizing the effective assimilation of educational material in the process of lecturing]. Molodyj vchenyj, vol. 11 (38), pp. 432–435.

Golovachuk T. (2011) Innovacijnyj pidchid pry provedenni lektsijnogo zanyattya [Innovative approach in delivering a lecture]. Visnyk Cherniveczkogo torgovelno-ekonomichnogo instytutu. Ekonomichni nauky, vol. 2(1), pp. 405–410.