ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

недержавний пенсійний фонд
інвестиційний портфель
пенсійні активи
інвестиційна діяльність
акції
облігації
інвестиційні обмеження

Як цитувати

Шушкова, Ю., & Войтаник, Д. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 10 (74), 758-763. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-10-74-157

Анотація

У статті досліджено інвестиційну діяльність недержавних пенсійних фондів в Україні: визначено сутність діяльності недержавних пенсійних фондів, з’ясовано зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на інвестиційну діяльність недержавних пенсійних фондів та призначення інвестиційної декларації; окреслено інвестиційні цілі й обмеження діяльності недержавних пенсійних фондів. Охарактеризовано три типи інвестиційних стратегій недержавних пенсійних фондів: консервативну, помірковану та агресивну. Розглянуто динаміку інвестиційного портфелю щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів; проаналізовано основні напрямки інвестування пенсійних активів недержавних пенсійних фондів. Встановлено ряд проблем, які обумовлюють неефективну діяльність українських недержавних пенсійних фондів та запропоновано заходи щодо покращення їхньої інвестиційної діяльності.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-10-74-157
PDF

Посилання

Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 червня 2003 р. № 1057-ІV Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення: 29.10.2019).

Ткаченко Н.В. Вектори розвитку інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 1 (17). С. 200–206. URL: https://ppeu.stu.cn.ua/tmppdf/567.pdf (дата звернення: 29.10.2019).

Брус С.І. Недержавні пенсійні фонди як інституційні інвестори: тенденції та проблеми розвитку. Економіка і прогнозування. 2018. № 2. С. 62–75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2018_2_6 (дата звернення: 29.10.2019).

Свиридовська А.О. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів в Україні. Наукові праці НДФІ. 2016. № 4 (77). С. 148–157. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2016_4_14 (дата звернення: 29.10.2019).

Штепенко К.П., Деркаченко А.В. Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні. Молодий вчений. 2016. № 1. С. 1006–1010. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1/237.pdf (дата звернення: 29.10.2019).

Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 31.12.2018. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/NPF/NPF_IV_kv%202018.pdf (дата звернення: 29.10.2019).

Звіт проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» липень 2019 р. URL: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/07/Voluntary_Private_Pensions_in_Ukraine-Assessment_jul2019_ua.pdf (дата звернення: 29.10.2019).

Pro nederzhavne pensiine zabezpechennia [About non-state pension provision]. № 1057-IV (on 09.07.2003). Available at: http://zakon.rada.gov.ua. (accessed 29 October 2019).

Tkachenko, N.V. (2019). Vektory Rozvytku Investytsiinoi Diialnosti nederzhavnykh pensiinykh fondiv v Ukraini [The vectors of development of non-state pension funds investment activities]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia [Problems and prospects of economy and management] (electronic journal), no. 1 (17), pp. 200–206. Available at: https://ppeu.stu.cn.ua/tmppdf/567.pdf (accessed 29 October 2019).

Brus, S.I. (2018). Nederzhavni pensiini fondy yak instytutsiini investory: tendentsii ta problemy rozvytku [Non-state pension fund as institutional investors: trends and problems]. Ekonomika i prohnozuvanni [Economics and Prognosis] (electronic journal), no. № 2, pp. 62–75. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2018_2_6 (accessed 29 October 2019).

Svyrydovska, A.O. (2016). Investytsiina diialnist nederzhavnykh pensiinykh fondiv v Ukraini [Investment activities of non-state pension funds in Ukraine]. Naukovi pratsi NDFI [Scientific works of the Research Institute] (electronic journal), no. 4 (77), pp. 148–157. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2016_4_14 (accessed 29 October 2019).

Shtepenko, K.P., & Derkachenko, A.V. (2016). Analiz diial'nosti nederzhavnykh pensijnykh fondiv v Ukraini [Analysis of the activity of non-state pension funds in Ukraine]. Molodyj vchenyi [Young scientist] (electronic journal), no. 12.1 (40), pp. 1006–1010. Available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1/237.pdf (accessed 29 October 2019).

Pidsumky rozvytku systemy nederzhavnoho pensiinoho zabezpechennia stanom na 31.12.2018 [Results of the development of non-state pension protection systems as of December 31, 2018]. Ofitsiinyi sait Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh [Official site of the National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets]. Available at: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/NPF/NPF_IV_kv%202018.pdf (accessed 26 October 2019).

Zvit proektu USAID «Transformatsiia finansovoho sektoru» lypen 2019 [USAID Financial Sector Transformation Report July 2019]. Available at: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/07/Voluntary_Private_Pensions_in_Ukraine-Assessment_jul2019_ua.pdf (accessed 26 October 2019).