РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АДАПТАЦІЇ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ
PDF

Ключові слова

персонал
адаптація персоналу
категорії персоналу
менеджмент персоналу
програми адаптації персоналу

Як цитувати

Лобза, А., Бикова, А., & Рябуха, Т. (2021). РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АДАПТАЦІЇ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ. Молодий вчений, 1 (89), 174-178. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-36

Анотація

У статті обґрунтовується вплив адаптації персоналу на економічні показники підприємства та його конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках. Детально розглядається сутність адаптації персоналу на основі дослідження позицій вітчизняних та зарубіжних вчених. Обґрунтовується позиція про те, що адаптація персоналу є двостороннім процесом – належним рівнем пристосування не лише нових співробітників до підприємства, але і підприємства до нових співробітників. Досліджено класифікацію адаптації персоналу підприємства. Розглянуто інструменти адаптації персоналу. Досліджено сучасні особливості адаптації персоналу на підприємствах в Україні, а також проблемні моменти у цій сфері на прикладі конкретного підприємства. Визначено особливості управління адаптацією та побудови ефективної системи адаптації. Запропоновано розробку шляхів адаптації персоналу з метою удосконалення системи адаптування новопризначених працівників до умов праці та залученості до колективу на підприємстві.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-36
PDF

Посилання

Балабанова Л.В. Управління персоналом : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 468 с.

Василичев Д.В., Мирошниченко В.А. Організація процесу адаптації персоналу на підприємстві. Економіка і організація управління. 2014. №3–4. С. 44–50.

Діденко Є.О., Козуб О.В. Особливості процесу адаптації персоналу на підприємстві. Електронний архів Київського національного університету технологій та дизайну. URL: https://er.knutd.edu.ua/ (дата звернення: 18.01.2021).

Крушельницька О.В. Управління персоналом : навчальний посібник. Київ : Кондор, 2009. 308 с.

Лобза А.В., Козир В.В. Розробка програми адаптації персоналу на підприємстві як необхідна умова утримання конкурентоздатного персоналу. Молодий вчений. 2018. №12. С. 287–291.

Никифоренко В.Г. Управління персоналом : навч. посіб. Одеса : Атлант, 2013. 275 с.

Хміль Ф.І. Управління персоналом : посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Академвидав, 2006, 488 с.

Balabanova L.V. (2011) Upravlinnya personalom: pidruchnyk [Personnel management: a textbook for universities]. Kyiv: TSUL, pp. 486.

Vasylychev D.V., Myroshnychenko V.A. (2014) Orhanizatsiya protsesu adaptatsiyi personalu na pidpryyemstvi [Organization of the process of personnel adaptation at the enterprise]. Ekonomika i orhanizatsiya upravlinnya [Economics and organization of management], vol. 3–4, pp. 44–50.

Didenko O.O., Kozub O.V. (2017) Osoblyvosti protsesu adaptatsiyi personalu na pidpryyemstvi [Features of the process of personnel adaptation at the enterprise]. Elektronnyy arkhiv Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu tekhnolohiy ta dyzaynu [Electronic archive of Kyiv National University of Technology and Design]. Available at: https://er.knutd.edu.ua/ (accessed 18 January 2021).

Krushelnytska O.V., Melnychuk D.P. (2005) Upravlinnya personalom: navchalʹnyy posibnyk [Personnel management: textbook]. Kyiv: Kondor, p. 308.

Lobza A.V., Kozyr V.V. (2018) Rozrobka prohramy adaptatsiyi personalu na pidpryyemstvi yak neobkhidna umova utrymannya konkurentozdatnoho personalu [Development of the program of adaptation of the personnel at the enterprise as a necessary condition of the maintenance of the competitive personnel]. Molodyy vchenyy [A young scientist], vol. 12, pp. 287–291.

Nykyforenko V.H. (2013) Upravlinnya personalom: navchalʹnyy posibnyk. [Personnel management: a textbook for universities]. Odesa: Atlant, p. 275.

Khmil F.I. (2006) Upravlinnya personalom: navchalʹnyy posibnyk dlya VNZ [Personnel management: a textbook for universities]. Kyiv: Akademvydav, p. 488.