АНАЛІЗ ПОМИЛОК, ЯКІ ДОПУСКАЮТЬСЯ ПРИ ПРИЦІЛЮВАННІ З ПІСТОЛЕТА
PDF

Ключові слова

передчасне припинення прицілювання
«підловлювання» точки прицілювання
«зацілювання»
неодночасне наведення зброї на ціль
звалювання зброї

Як цитувати

Зюбан, М., & Бондаренко, С. (2021). АНАЛІЗ ПОМИЛОК, ЯКІ ДОПУСКАЮТЬСЯ ПРИ ПРИЦІЛЮВАННІ З ПІСТОЛЕТА. Молодий вчений, 1 (89), 133-136. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-28

Анотація

Вогнева підготовка завжди грала визначальну роль при підготовці курсантів та студентів для проходження служби в системі НГУ. Але в останній час сильно змінились умови, в яких військовослужбовець може застосовувати вогнепальну зброю і в зв’язку з цим значно підвищилися вимоги до рівня підготовки військовослужбовців по володінню зброєю і застосуванню її в різноманітних ситуаціях. Удавана простота виконання пострілу часто приховує той факт, що результатом стрільби повинно бути гарантоване, а не випадкове влучення у ціль. Навички влучної стрільби формуються в результаті правильно організованого навчання, тренувань і постійної практики. В організації стрілецьких тренувань при відпрацюванні одноманітності прицілювання є ряд проблем і ключових питань, рішення яких дозволить сформувати єдиний підхід до навчання та сформувати у стрільців уміння та навички ведення вогню в різноманітних умовах. В статті розглядаються основи влучної стрільби з пістолета та помилки, яких найчастіше припускається стрілець при практичному прицілюванні з піс-толета, їх причини та способи усунення.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-28
PDF

Посилання

Наказ командуючого Національної гвардії України № 727 від 28.10.2016 року «Про затвердження Курсу стрільб зі стрілецької зброї та озброєння бойових машин Національної гвардії України».

Афанасьєв В.В., Мокреєв В.І., Шабалін, О.Ю. Пістолети : навч. посібник. Харків : АВВ МВС України, 2012. 125 с.

Лавніченко О.В., Черніченко Ю.М., Пеньков С.Д. Правила стрільби із стрілецької зброї та засобів ближнього бою : навч. посібник. Харків : Військ. інститут НГУ, 1998. 29 с.

Наставление по стрелковому делу. 9-мм пистолет Макарова (ПМ). Москва : Воениздат, 1986. 96 с.

Козяр М.М., Виноградський Б.А., Ковальчук А.М. Основи влучної стрільби : навч посібник. Львів : ЛДУБЖ, 2008. 106 с.

Полякова Т.Д. Формирование двигательных навыков стрелка : Учеб. пособие. Минск : 1993. 124 с.

Глущенко В.Ф., Колоколов А.А. Обучение скоростной стрельбе из пистолета Макарова: Методические рекомендации. Киев : РИО МВД Украины, 1994. 46 с.

Потапов А. С. Стрельба из пистолета, наиболее распространенные ошибки при прицеливании. URL: http:/www.shooting-ua.com (дата звернення: 26.01.2021).

Order of the Commander of the National Guard of Ukraine № 727 dated 28.10.2016 “On approval of the Course of shooting from small arms and armament of combat vehicles of the National Guard of Ukraine”.

Afanasyev V.V., Mokreev V.I., Shabalin, O.Yu. (2012) Pistols: textbook. manual. Kharkiv: ABB of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, 125 p.

Lavnichenko O.V., Chernichenko Y.M., Penkov S.D. (1998) Rules of shooting from small arms and melee: textbook. manual. Kharkiv: Troops. Institute of NMU, 29 p.

Manual on shooting. 9-mm Makarov pistol (PM). Moscow: Voenizdat, 1986. 96 p.

Kozyar M.M, Vinogradsky B.A, Kovalchuk A.M. (2008) Basics of accurate shooting: a textbook. Lviv: LDUBZH, 106 p.

Polyakova T.D. (1993) Formation of motor skills arrow: Textbook. allowance. Minsk: 124 p.

Glushchenko V.F., Kolokolov A.A. (1994) Training in high-speed shooting from a Makarov pistol: Methodical recommendations. Kiev: RIO Ministry of Internal Affairs of Ukraine, 46 p.

Potapov A.S. Shooting from a pistol, the most common mistakes when aiming. URL: http: /www.shooting-ua.com (access date: 26.01.2021).