СЕМАНТИЧНА ЛАКУНАРНІСТЬ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ СПРИЧИНЕНА НЕПЕРЕКЛАДНІСТЮ КУЛЬТУРЕМ
PDF

Ключові слова

неперекладність
культурема
семантична лакунарність
лакуна
відповідники

Як цитувати

Чуланова, Г., & Сисоєва , І. (2019). СЕМАНТИЧНА ЛАКУНАРНІСТЬ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ СПРИЧИНЕНА НЕПЕРЕКЛАДНІСТЮ КУЛЬТУРЕМ. Молодий вчений, 11 (75), 1007-1010. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-216

Анотація

У цій статті розглядається зміст поняття «лакуна», яке протягом останніх десятиліть все частіше зустрічається в роботах зарубіжних і українських лінгвістів. Вивчено варіації у визначенні поняття в сучасному дискурсі. Було визначено основні характеристики цього явища й виявлено неоднозначність у дефініціях різних лінгвістів. Причиною цього є недостатня дослідженість терміну. Вказуються складності у визначенні дискурсу, існуючі в сучасному мовознавстві і зумовлені різними підходами до його вивчення. Обґрунтовуються шляхи заповнення семантичних лакун і їхні подальші перспективи в межах формування словника англійської мови. Стаття аналізує сучасні лінгвокультурологічні дослідження, розкриваючи термін культурема. Виокремлено основні прийоми, що застосовуються під час перекладу семантичних лакун.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-216
PDF

Посилання

Cassin B. Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon. Princeton University Press, 2014. 1344 p.

Derrida J. What Is a «Relevant» Translation? Origin. Venuti Source: Critical Inquiry. 2001. Vol. 27 (№ 2), рр. 174–200.

Derrida J. Monolingualism of the Other or the Prosthesis of Origin [translated from French by Patrick Mensah]. California, Stanford: Stanford University Press, 1998. 98 p.

Lyons J. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 897 p.

Rajendran S. Componential Analysis of Meaning and its Relevance in Finding Translational Equivalents. Tamil Civilization, 2000, vol. 14–18, рр. 95–98.

Stockwell R. English Words: History and Structure. New York: Cambridge University Press, 2009. 231 p.

Wang X. J. Empty signs in language. Chinese Learning Monthly, 1989, рр. 67–70.

Богачов А. Можливість перекладу: до герменевтичної феноменології перекладу. Філософська думка. 2010. № 3. С. 5–21.

Кассен Б. Вступне слово: Лексикон неперекладностей. Київ : Дух і Літера, 2009. С. 13–17.

Кебуладзе В. Переклад. Топос. Етос. Філософська думка. 2010. № 3. С. 22–31.

Лотман Ю.М. Культура и взрыв. Искусство-СПБ, 2001. С. 11–150.

Марковіна І.Ю. Культура і текст. Введення в лакунологію: навч. Посібник. Москва : ГЕОТАР-Медіа, 2010. 144 с.

Панич О. Переклад філософських термінів: філософія і технологія. Філософська думка. 2010. № 3. С. 32–48.

Хома О. Переклад як філософська проблема. Філософська думка. 2010. № 3. С. 49–66.

Якобсон P. О лингвистических аспектах перевода. Избранные работы. Москва : Прогресс, 1985. С. 361–368.

Cassin, B. (2014). Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon , Princeton University Press, 1344 p.

Derrida, J. (2001). What Is a «Relevant» Translation? Origin, Venuti Source: Critical Inquiry, pp. 174–200.

Derrida, J. (1998). Monolingualism of the Other or the Prosthesis of Origin, Stanford University Press, 98 p.

Lyons, J. (1997). Semantics. Cambridge University Press, 897 p.

Rajendran, S. (2000). Componential Analysis of Meaning and its Relevance in Finding Translational Equivalents, Tamil Civilization, vol. 14–18, pp. 95–98.

Stockwell, R. (2009). English Words: History and Structure, Cambridge University Press, 231 p.

Wang, X.J. (1989). Empty signs in language. Chinese Learning Monthly, pp. 67–70.

Bohachov, A.G. (2010). Mozhlyvist Perekladu Do Hermenevtychnoi Fenomenolohii Perekladu. Filosofska Dumka [The possibility of translation: Towards a hermeneutic phenomenology of translation]. Filosofska Dumka, no. 3, pp. 5–21. (in Ukrainian)

Kassen, B. (2009). Vstupne slovo: Leksykon neperekladnostei. [Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon]. Kyiv: Dukh i Litera, pp. 13–17. (in Ukrainian)

Kebuladze, V.I. (2010). Pereklad. Topos. Etos [Translation. Topos, Ethos]. Filosofska dumka, pp. 22–31.(in Ukrainian)

Lotman, Yu.M. (2001). Kultura i vzryv [Culture and Explosion]. Iskusstvo–SPB, pp. 11–150. (in Russian)

Markovina, I.Y. (2010). Kultura i tekst [Culture and text], Vvedennia v lakunolohiiu: navch. posibnyk. Moskva: HEOTAR-Media, 144 p. (in Ukrainian)

Panych, O.I. (2010). Pereklad filosofskykh terminiv: filosofiia i tekhnolohiia. [Translating Philosophical Terms: Philosophy and Technology]. Filosofska dumka, no. 3, pp. 32–48. (in Ukrainian)

Khoma, O.I. (2010). Pereklad yak filosofska problema [Translation as a philosophical problem]. Filosofska dumka, no. 3, pp. 49–66. (in Ukrainian)

Yakobson, P. (1985). O lingvisticheskikh aspektakh perevoda [On linguistic aspects of translation]. Izbrannyye raboty. Moskva: Progress, pp. 361–368. (in Russian)