СИНТАКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА РІВНІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ ПОЛИ ГОУКІНЗ «ДІВЧИНА У ПОТЯГУ»
PDF

Ключові слова

перекладацькі трансформації
стилістичні трансформації
імплікація
просте речення
художній переклад

Як цитувати

Слободенюк, В., & Харченко , С. (2019). СИНТАКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА РІВНІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ ПОЛИ ГОУКІНЗ «ДІВЧИНА У ПОТЯГУ». Молодий вчений, 11 (75), 995-997. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-213

Анотація

Дослідження присвячене вивченню синтаксичних трансформацій на рівні речення при перекладі художніх текстів. Важливість даної проблеми обумовлена необхідністю вирішення як практичних, так і теоретичних проблем художнього перекладу. У даній роботі розглядається явище синтаксичних трансформацій на рівні речення, пропонується власна їх класифікація, спрямована на досягнення семантико-стилістичної адекватності при перекладі художніх творів на прикладі перекладу роману Поли Гоукінз «Дівчина в потягу». В статті доводиться, що для досягнення найбільшої повноти еквівалентності при перекладі художніх творів необхідно враховувати основну ідею повідомлення, намір автора, історичний контекст, джерела комунікації, відправника та одержувача повідомлення, необхідно виявлення в тексті оригіналу основного і другорядного. Також необхідно брати до уваги контекст закінченого художнього твору. Доводиться, що адекватність пов'язана з конкретними умовами протікання процесу перекладу і відображає його оптимальний результат. Для оцінки якості перекладу художньої літератури актуальна семантико-стилістична адекватність.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-213
PDF

Посилання

Гоукінз П. Дівчина у потягу. URL: https://www.e-reading.club/book.php?book=1046019

Карабан І.В., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську. Навчальний посібник-довідник для студентів вищих закладів освіти. Вінниця : НОВА КНИГА, 2003. 608 с.

Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов : навчальний посібник. Вінниця : Нова книга, 2003. 459 с.

Кияк Т.Р., Науменко М.А., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. Вінниця : Нова Книга, 2006. 592 с.

Максімов С.Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови) : навчальний посібник. Київ : Ленвіт, 2006. 157 с.

Мамрак А.В. Вступ до теорії перекладу. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 304 с.

Селіванова О.О. Світ свідомості в мові. Черкаси : Вид-во Ю. Чабаненко, 2012. 488 с.

Hawkins, P. The Girl on the Train. Available at: http://www.studynovels.com/Page/Story?bookId=120&pageNo=1

Karaban, I. (2003). Pereklad z ukrayinsʹkoyi movy na anhliysʹku. [Translation from English into Ukrainian]. Vinnytsya: Nova Knyha, 608 p.

Korunets, I. (2003). Porivnyalna typolohiya anhliyskoyi ta ukrayinskoyi mov [Comparative typology of English and Ukrainian]. Vinnytsya: Nova knyha, 459 p.

Kyyak, T. (2006). Teoriya i praktyka perekladu [Theory and practice of translation]. Vinnytsya: Nova Knyha, 592p.

Maksimov, S. (2006). Praktychnyy kurs perekladu (anhliyska ta ukrayinska movy) [Practical course of translation (English and Ukrainian)]. Kyiv: Lenvit, 157p.

Mamrak, A. (2009). Vstup do teoriyi perekladu [Introduction to the translation theory]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury, 304 p.

Selivanova, O. (2012). Svit svidomosti v movi [World of conscience in the language]. Cherkasy: Vydavnytstvo Y. Chabanenko, 488 p.